kaires_puses_index
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJOS PLANAVIMO skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti
Skelbimas išspausdintas 2017-10-12 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 36682

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJOS PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės lygis – 11.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės institucijos politiką savivaldybės lygmeniu teritorijų planavimo dokumentų skaitmenizavimo, georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių sudarymo, atnaujinimo bei tvarkymo, parengtų planų pritaikymo naudojimui srityse.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – georeferencinio pagrindo kūrimas, tvarkymas ir priežiūra.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities informacinių sistemų inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su georeferencinėmis duomenų bazėmis įstaigos vidiniame bei išoriniame tinkle patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus  teisės aktus, susijusius su pareigų vykdymu;
6.4. mokėti dirbti su turima GIS (GeoMedia Essentials, Geomedia WebMap Publisher) bei CAD (Bentley System Microstation) programine įranga įstaigos vidiniame bei išoriniame tinkle;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.6. išmanyti GIS bei CAD duomenų bazių Access ir Oracle formavimo ir darbo principus;
6.7. išmanyti įstaigos interneto tinklo topologiją;
6.8. mokėti dirbti su Lietuvos Respublikos registrais ir informacinėmis sistemomis, kaupiančiomis erdvinius duomenis;
6.9. išmanyti viešųjų pirkimų procedūras bei dokumentacijos rengimą;
6.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.11. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.12. gebėti tvarkyti dokumentus pagal skyriaus patvirtintą dokumentacijos planą;
6.13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti teritorijų planavimo informaciją, geoerdvinius duomenis ir rengti įvairaus pobūdžio dokumentus.
6.14. atleidžiamas iš pareigų privalo perduoti materialines vertybes ir dokumentus kitam darbuotojui pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus nuostatų reikalavimus.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
7.1. diegia geoinformacines sistemas ir užtikrina GIS ir CAD programinės įrangos veikimą vidiniame ir išoriniame įstaigos tinkle;
7.2. dalyvauja skyriaus pirkimų komisijos posėdžiuose bei rengia skyriaus viešųjų pirkimų dokumentaciją;
7.3. kuria ir prižiūri GIS ir CAD geoinformacinių sistemų Access ir Oracle duomenų bazių tinklo architektūrą;
7.4. nuolat kaupia, tikrina ir atnaujina esamus skyriaus georeferencinius pagrindus, saugomus Access, Oracle duomenų bazėse bei saugomus kitais geoduomenų formatais, pvz.: dgn, dwg, ecw, sid ir t.t.;
7.5. teikia geoduomenis interesantams, pagal kompetenciją konsultuoja telefonu;
7.6. rengia sutartis ir prižiūri geoduomenų migraciją su kitais geoportalais  (www.geoportal.lt, http://www.amvmt.lt, www.registrucentras.lt) ir tt..
7.7. sistemingai bendrauja ir dalyvauja susitikimuose su kitomis savivaldybėmis geoinformacinių sistemų klausimais;
7.8. prižiūri įstaigos tinklapio skiltį skirtą visuomenės pažindinimui su teritorijos planavimu;
7.9. skaitmenizuoja teritorijos planavimo dokumentus ir papildo esamą georeferencinį pagrindą;
7.10. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2017-11-02 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt
Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pareigoms užimti.

                      Įstaiga: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras. 
                      Buveinė: Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r.
                      Įmonės kodas 304103207 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorius vadovauja Centrui, užtikrina kokybiškų socialinių paslaugų teikimą, administruoja Centrui skirtus asignavimus, dalyvauja įvairiuose programose ir projektuose, susijusiuose su Centro veikla, teikia informaciją apie Centro veiklą, jo teikiamas paslaugas, organizuoja Centre priešgaisrinę ir darbo saugą.                     

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 
          1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
          2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį ir 3 metų pedagoginio darbo patirtį.
          3. Mokėti valstybinę ir užsienio kalbas.
         4. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis). 
          5. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir paslaugų teikimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Inventorizacijos taisyklėmis ir kitais norminiais teisės aktais.
          6. Išmanyti socialinio darbo metodus su vaikais, netekusiais tėvų globos, į krizinę situaciją patekusiomis bei socialinės rizikos šeimomis, turėti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių.
          7. Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, sugebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių Centro funkcijų vykdymą, analizę.
          8. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti problemų sprendimo metodus.
          9. Gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti Centro veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti.
          
10. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse. 

                      Pretendentai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. informacinių technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus;
4. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);
5. 1 metų vadovavimo darbo patirtį ir 3 metų pedagoginio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
6. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
7. užpildytą pretendento anketą;
8. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą. 

                      Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu. 

                      Dokumentai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. įskaitytinai. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

                      Dėl išsiamios informacijos apie konkursą kreiptis telefonu 210 9695, 8 610 37 604 arba el. paštu valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

 


 

Jeigu esi energingas, Tau rūpi Lietuvos ateitis, esi jautrus tam, kas vyksta aplink Tave, tiki teigiamais pokyčiais ir nori prie jų prisidėti, kviečiame Tave prisijungti prie nedidelio, tačiau draugiško ir profesionalaus Vilniaus apygardos probacijos tarnybos pareigūnų kolektyvo ir prasmingai dirbti vardan Lietuvos, savo miesto, kaimyno, savęs.

Siūlomos socialinės garantijos, kelionės į darbą išlaidų kompensavimas, prasmingas darbas.
Šiuo metu ieškome pareigūnų darbui su Vilniaus r., Trakų r., Šalčininkų r. savivaldybių veiklos teritorijomis.
Atlyginimas nuo 548 iki 713 eur.

Daugiau informacijos apie darbo pobūdį ir keliamus reikalavimus rasite čia http://www.kaldep.lt/lt/vapt/skelbiami-konkursai-vrpi.html

Informacijos teirautis galite ir telefonu (8 5) 2197850, vyriausioji specialistė Indrė Dvilevičiūtė.

 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas kviečia dalyvauti atrankoje Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų pareigybėms užimti (lygis - C, pareigybės kategorija – 3).

1. Specialieji reikalavimai:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;
1.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.
2. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, turi kreiptis į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyrių (Lukiškių skg. 6, Vilnius) arba teirautis telefonu (8 5) 261 8009.

 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas kviečia dalyvauti atrankoje Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko pareigybei (B lygis – 9 kategorija) užimti.

1. Specialieji reikalavimai:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius laisvės atėmimo įstaigų ir tardymo izoliatorių veiklą bei asmenų, laikomų šiuose įstaigose, resocializaciją;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus;
1.4. išmanyti raštvedybos taisykles;
1.5. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 
2. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. birželio 26 d. turi kreiptis į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyrių (Lukiškių skg. 6, Vilnius) arba teirautis telefonu (8 5) 261 8009.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-12 08:15:24
Grįžti
Shadow up