kaires_puses_index
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:609 ir kad. Nr. 4103/0200:674), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-560, koregavimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: koreguoti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-560, sprendinius. Koreguojamos teritorijos plotas 2,2000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-11-15 iki 2017-11-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-11-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2017-11-17 

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tvankiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Loreta Sivickienė.
Iki 2017 m. lapkričio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-15

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiųjų Kabiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Zbigniev Vobalis.
Iki 2017 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-15 

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bielazariškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arvidas Šimkus.
Iki 2017 m. lapkričio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-15

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Glatkiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arvydas Abucevičius.
Iki 2017 m. lapkričio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-15 

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mykoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Jaroslav Gaidukevič.
Iki 2017 m. lapkričio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-15 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vilniaus rajono savivaldybės Šilumos ūkio specialusis planas.
Rengimo pagrindas: 2017 m. sausio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-29 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.

Plano organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt. Informaciją apie projektą teikia: Kšyštof Švaikovski, tel. (8-5) 273 02 85, el. p. ksystof.svaikovski@vrsa.lt.
Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.
Planavimo darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
Specialiojo plano koncepcija: rengiama.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

2017-11-15

Informuojame, kad vadovaujantis patvirtintu 2016 m. gegužės 26 d. Nr. KADI-228 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu "Dėl žemės sklypo (kad. nr. 4107/0600:409), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4C, detaliojo plano keitimo iniciavimo žemės sklypuose (kad. nr. 4107/0600:951, 4107/0600:953, 4107/0600:952) esančiose Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Zamečkavo k., Miškonių g. 4F, 4C, 4E" pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas sklypuose Miškonių g. 4F, 4C, 4E.
Skelbimas
Planavimo darbų programa

2017-11-15

Vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2013-05-17 Nr. 292-13, registracijos Nr. AD-351-(3.31) ir 2014-03-18 susitarimu Nr. AD-122-(3.31) prie sutarties, parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:644), esančio Sudervės k.v. Jurkiškių vs., Sudervės sen. Vilniaus r., detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, padalinti esamą žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, jiems nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G/G1), komercinės paskirties objektų teritorijos (K/K1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I/I2) bei bendrojo naudojimo teritorijos (B/B3), nustatyti teritorijų tvarkymo reglamentus: užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir aukštingumą. Naujai suformuotiems sklypams numatyti inžinerinio parengimo priemones.
Detaliojo plano organizatorius: UAB „Rinvest“ įm.k. 302842911, buveinės vieta: Sakalaičių Sodų 7-oji g. 15-1, Vilnius / UAB „Iramita“ įm.k. 302478094, buveinės vieta: Deltuvos g. 34, Vilnius / UAB „Straka“ įm.k. 302790051, buveinės vieta: Savanorių pr. 34-12, Vilnius / UAB „Lizara“ įm.k. 124495393, buveinės vieta: Taikos g. 71-30, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Visuomenės informavimas: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2017-11-17 iki 2017-12-15 Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14016 Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas svarstymas įvyks 2017-12-15 d. 10:00 val. Sudervės seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2017-11-15 

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lopatiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Ryšard Svirko.
Iki 2017 m. lapkričio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-15

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Rima Steponavičienė.
Iki 2017 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-09

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gegliškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Františka Rakovska.
Iki 2017 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-09

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Linas Seliava.
Iki 2017 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-09

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.: (4110/0300:0677), esančio Draugų g.26, Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas: kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius –  Elena Gornatkevič
Plano rengėjas – UAB „Miliuva“, Kalvarijų g. 204B, Vilnius.
Su formavimo ir pertvarkymo projekto planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, Kalvarijų g. 204B, Vilnius, Tel. Nr.: 865737577, el.paštas: miliuva@gmail.com per 10 d.d. nuo paskelbimo dienos.

2017-11-08

Planavimo organizatoriusArtūras Želudevičius
Planuojama teritorija –0,6978 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4110/0400:0875), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k.  
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-07-28 įsakymas Nr. 48KPĮ-129-(14.48.124.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Darbų programa 

2017-11-08

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius 2017-09-13 priėmė spendimą Nr. 48KPĮ-287-(14.48.124.) dėl kaimo  plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planuojamas žemės sklypas (teritorija): 

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

4127/0200:0152

 Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav.,
Nemenčinės sen., Grąžtelių k.
 1,7600

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių  tinklų išdėstymą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius: 

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens

vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio

juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos

pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos

užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

DANGUOLĖ ZAPKUVIENĖ

 

Susipažinti su šiuo sprendimu ir planavimo darbų programa galima žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=e5609800662711e7b049f256703f1056.
Sprendimas
Darbų programa 

2017-11-08 

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žvėryno viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jurga Paskočimienė.
Iki 2017 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-08 

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gegliškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Rafal Rakovski.
Iki 2017 m. lapkričio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-08

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis", rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4140/0100:0031), esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Špokinės vs., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Mariona Narvoiš
Projekto rengėjas –
UAB „Baltijos matavimų organizacija“, Linkmenų g.13, LT-09300, Vilnius, Tel. +370 60030784
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2017-11-08 iki 2017-11-24 prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.
Sprendimas
2017-11-08 

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemaitėlių viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Alenas Gubanovas.
Iki 2017 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-03

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nemėžio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Valdemaras Pipilevičius.
Iki 2017 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2017-11-03

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varkalabiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vytautas Valentukevičius.
Iki 2017 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2017-11-03 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1066 ir kad. Nr. 4103/0200:1069), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-03 sprendimu Nr. T3-382, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-03 sprendimu Nr. T3-382, sprendinius. Keičiamos teritorijos plotas 4,1670 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-11-02 iki 2017-11-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.  
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-11-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2017-11-02

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:133), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-343, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-343, sprendinius. Keičiamos teritorijos plotas 3,9600 ha. 
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2017-11-02 iki 2017-11-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2017-11-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2017-11-02

  

Grįžti
Shadow up