*alt_site_homepage_image*

Komisijos ir darbo grupės

decoration
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisija

Komisijos pirmininkė: Rūta Carik, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Robert Rackiewicz, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys


Komisijos nariai:

Irena Aniukštienė, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Stasys Mušeikis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Vaidas Augūnas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Zigmont Ždanovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys


Komisijos sudarymas inicijuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsniu, kuriame nustatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Antikorupcijos komisiją, kuri reglamento nustatyta tvarka:

  • savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
  • nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;
  • korupcijos prevencijos tikslais analizuoja savivaldybės administracijos, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir savivaldybės valdomų įmonių atliktus viešuosius pirkimus ir apie galimus korupcijos atvejus informuoja merą, savivaldybės tarybą, kompetentingas institucijas ar įstaigas ir kt.
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos etikos komisija

Komisijos pirmininkas: Daniel Ilkevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys 

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Karolina Petrusevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė


Komisijos nariai:

Ruslanas Baranovas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Bartoš Jachimovič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Gediminas Kazėnas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Tadeusz Andrzejewski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė


Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudarytos Etikos komisijos pagrindinės funkcijos:

  • prižiūri, kaip meras ir savivaldybės tarybos nariai laikosi Savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;
  • analizuoja savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir šio įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;
  • tiria ir priima sprendimus dėl mero ir savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių mero ir savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;
  • nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl mero ir savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo ir kt.
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos peticijų komisija

Tadeusz Andrzejewski – Tarybos narys

Teresa Demeško – Tarybos narė

Robert Rackiewicz – Tarybos narys

Marija Rekst – Tarybos narė

Gediminas Kazėnas – Tarybos narys

Janina Šokaitienė – Tarybos narė

Silva Lukoševičienė – Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė

Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas (jo nesant ar negalint dalyvauti komisijos darbe – kitas Teisės skyriaus vedėjo paskirtas Teisės skyriaus darbuotojas)

Komisijos sekretorė – Mažena Skorulskienė, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė (jos nesant – Justyna Palkevič, Bendrojo skyriaus vyr. specialistė)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų komisija

Komisijos pirmininkas: Tadeuš Buiko,Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Pirmininko pavaduotoja: Rita Daugevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė

Referentė: Ala Stelmakavičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinių nusižengimų bylų referentė


Kontaktai: tel.  +370 5 272 2731, el. paštas ala.stelmakaviciene@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda
Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Vilniaus rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija

Komisijos pirmininkė: Irena Ingelevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja

Pirmininko pavaduotojas: Vladimir Kozlovskij, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas


Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės būstų pirkimo komisija

Neteko galios

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacijai skirtų dovanų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Inga Kucevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Konrad Blaževič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas

Komisijos sekretorė: Justina Olechnovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 240 0543, el. paštas Justina.Olechnovic@vrsa.lt

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Centro veikla aktyvuojama pagal poreikį, kai gresia ar susidaro prielaidos ekstremaliai situacijai ir reikia imtis prevencinių priemonių.

Vadovas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo politikai formuoti lėšų skyrimo ir naudojimo komisija

Komisijos pirmininkė:  Edita Tamošiūnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė

Komisijos sekretorė: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė


Kontaktai: tel. +370 5 272 7211, el. paštas Juliana.Lipinska@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba

Komisijos pirmininkė: Rusnė Satkauskaitė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė

Sekretorius: Ernest Stelmach, vyr. specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)

Nariai:

Daniel Ilkevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Karolina Petrusevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Martynas Motuzas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Greta Chveckovičiūtė, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė

Titas Kuodys, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas

Valdemar Dudoit, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovas

Viktorija Milko, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo atstovė

Justyna Belunska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausioji specialistė

 

Vilniaus rajono savivaldybės keleivinio transporto komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

Sekretorė: Krystyna Siniavskaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 524 00 399, el. paštas Krystyna.Siniavskaja@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo darbo grupė
Neteko galios 
Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorius: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel. +370 527 34 691, el. paštas Romuald.Dadelo@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija
Komisijos vadovas: - 

Komisijos vadovo pavaduotoja: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Komisijos sekretorė: Božena Tyčino, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 272 7211, el. paštas Juliana.Lipinska@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisija

Komisijos pirmininkas: dr. Danuta Narbut, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Helena Varnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kalvelių seniūnijos vyresn. specialistė

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos lėšų naudojimo komisija

Komisijos pirmininkė: Marina Symonovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vedėja

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Dorota Paršuta, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorė: Alina Tunkevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: +370 5 240 0520, el. paštas Alina.Tunkevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija
Komisijos pirmininkė: dr. Danuta Narbut, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė
Vilniaus rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Dorota Paršuta, Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorė: Alina Tunkevič, Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 240 0520, el. paštas Alina.Tunkevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos mobilizacijos valdymo grupė

Paskelbus mobilizaciją, Savivaldybėje savo veiklą pradeda vykdyti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos mobilizacijos valdymo grupė

Vilniaus rajono savivaldybės mokinių vasaros poilsio programų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 0622, el. paštas Violeta.Purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

-

Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 0622, el. paštas Violeta.Purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisija

Viešo aukciono vedėja: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja

Viešo aukciono protokoluotoja: Halina Petrucin, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 0125, el. paštas Halina.Petrucin@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

Komisijos pirmininkas: Rima Miseliūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorė: Tatjana Mišančiukova, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 6768, el. paštas Tatjana.Misanciukova@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės nuolatinė turto nuomos komisija
Komisijos pirmininkė: Lucija Lipnicka, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Danuta Blaževič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė

Vilniaus rajono savivaldybės peticijų komisija
-
Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisija

Informacija ruošiama

Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Irena Ingelevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja

Komisijos sekretorė: Julija Vaškevičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 272 3327, el. paštas Julija.Vaskeviciene@vrsa.lt
Vilniaus rajono savivaldybės privatizavimo komisija
Neteko galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-08-30 sprendimu Nr. T3-326
Vilniaus rajono savivaldybės saugaus eismo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Tadeuš Buiko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Komisijos sekretorė: Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 210 9686, el. paštas Ieva.Jakubenaite@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorė: Elina Dovgerd, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 2463, el. paštas Elina.Dovgerd@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorė: Inga Kucevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 5064, el. paštas Inga.Kucevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

Komisijos pirmininkė: Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja

Komisijos pirmininkės pavaduotojas: Erikas Lukas Dvilevičius, VšĮ „Ne imti, bet duoti“ įstaigos direktorius

Sekretorė: Patricija Litovčenko, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 273 0068, el. paštas Patricija.Litovcenko@vrsa.lt

Socialinės globos skyrimo komisija

Komisijos nuostatai

Komisijos pirmininkė: Irena Ingelevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja

Pirmininko pavaduotoja: Elena Kačanovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorė: Natalija Gaidamovičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 240 0290, el. paštas Natalija.Gaidamoviciene@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja

Komisijos pirmininko pavaduotoja: Silva Lukoševičienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė

Komisijos sekretorius renkamas kiekvieno posėdžio metu

Vilniaus rajono savivaldybės sporto projektų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Edita Tamošiūnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja

Sekretorius: Karol Pacyna, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel.: +370 5 240 0178, el. paštas Karol.Pacyna@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės stipendijos skyrimo komisija

Komisijos pirmininkas: - 

Pirmininkės pavaduotoja: Janina Klimaševska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Sekretorė: Justina Olechnovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 1997, el. paštas Janina.Klimasevska@vrsa.lt;  tel. +370 5 240 0543, el. paštas Justina.Olechnovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono strateginio planavimo grupė
Komisijos pirmininkas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos pirmininko pavaduotojas: 

Koordinatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas


Kontaktai: tel. +370 5 275 4684, el. paštas Dorota.Korvin-Piotrovska@vrsa.lt

Vilniaus rajono strateginio planavimo komisija

Komisijos pirmininkas: Vilniaus rajono savivaldybės meras

Komisijos pirmininko pavaduotojas: Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras

Vilniaus rajono savivaldybės šeimos taryba

Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė

Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja

Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Nila Federovič, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Skaidiškių ambulatorijos bendruomenės vyresnioji slaugytoja

Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė

Beata Bartkienė, BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorė

Sabina Gucevič, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja

Joana Šekštelienė, Čekoniškių kaimo bendruomenės narė

Irena Baranovskaja, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos narė

Audra Dūdėnaitė, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė

Alina Franckevič, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narė

Krystyna Malyško, Kyviškių kaimo bendruomenės „Kyvija“ savanorė

Justina Žukauskienė, Labdaros ir paramos fondo „Mamų unija“ direktorė

Beata Čeken, Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenės narė


Kontaktai: tel. +370 5 273 0068, el. paštas Patricija.Litovcenko@vrsa.lt

Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, pakeitimo ar demontavimo Vilniaus rajono savivaldybėje komisija

Prašymas dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus rajono savivaldybėje

Komisijos pirmininkas: Jurijus Jelinskis, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pirmininko pavaduotojas: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas

Komisijos sekretorė: Ana Borovik, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyresn. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 240 0448, el. paštas Ana.Borovik@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisija

Komisijos pirmininkė: Česlava Lisovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja (vyr. architektė)

Pirmininko pavaduotojas: 

Komisijos sekretorius: Vladyslav Borovik, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel. +370 5 240 1655, +370 671 09 788, el. paštas Vladyslav.Borovik@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės tranzitinių kelių ir gatvių, esančių sodininkų bendrijų teritorijoje, įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisija

Komisijos pirmininkas: Vladislav Kondratovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius

Komisijos sekretorius: Romuald Dadelo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyr. specialistas


Kontaktai: tel. +370 5 273 4691, el. paštas Romuald.Dadelo@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Komisijos pirmininkė: Juliana Lipinska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Komisijos pirmininkės pavaduotoja: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Vilniaus rajono savivaldybės vaikų stovyklų paraiškų vertinimo komisija

Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Sekretorė: Violeta Purpurovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 0622, el. paštas Violeta.Purpurovic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės vertinimo komisija dėl mokyklų pasirengimo mokyti mokinius nuotoliniu būdu
Komisijos pirmininkė: Sofija Segen, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja
Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija

Komisijos pirmininkas: Kšištof Subatovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Sekretorius: renkamas posėdžio metu

Nuolatinė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkas: Aleksandr Liachovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Pirmininko pavaduotojas: Jaroslav Symonovič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Sekretorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojas, skiriamas skyriaus vedėjo pavedimu

Žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių ir želdinių, atlyginimo komisija

Komisijos pirmininkas: pavaduoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Jurijus Jelinskis

Komisijos sekretorė: Ieva Jakubėnaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausioji specialistė – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių kelių, atlyginimo

Deimantė Norgailaitė: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė – kai sprendžiamas klausimas dėl žalos, atsiradusios dėl Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių želdinių, atlyginimo


Kontaktai:

Tel. +370 5 210 9686, el. paštas Ieva.Jakubenaite@vrsa.lt
Tel. +370 5 211 1129, el. paštas Deimante.Norgailaite@vrsa.lt
Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Komisijos pirmininkė: 

Pirmininko pavaduotoja: Česlava Lisovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja

Posėdžio sekretorė: Deimantė Norgailaitė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 211 1129, el. paštas Deimante.Norgailaite@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žemės sklypų tvarkymo ir teritorijų planavimo komisija
Komisijos pirmininkas: 

Komisijos sekretorė: Alicija Chalkovskienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vyr. specialistė


Kontaktai: tel. +370 5 275 1962, el. paštas Alicija.Chalkovskiene@vrsa.lt