*alt_site_homepage_image*

Korupcijos prevencija

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę bei gyventojų pasitikėjimą, įgyvendina korupcijos priemones, kurios padeda užtikrinti skaidresnę ir efektyvesnę, o svarbiausia – teisėtą Savivaldybės veiklą.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Dovanos ir kyšio samprata

Kodėl negalima siūlyti gydytojui dovanų?


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T3-356 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2025 metų programos ir Vilniaus rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“ pakeitimo“ 


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A27(1)-145 patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-98 patvirtintas veiksmų Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A27(1)-97 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Atsakingi už korupcijos prevenciją

Vilniaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisija

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T3-146


Komisijos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T3-92


Komisijos pirmininkė

Rūta Carik, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė


Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją – Korupcijos prevencijos vyr. specialistas Edward Zakrzewski, el. p. Edward.Zakrzewski@vrsa.lt, tel. (8 5) 253 2314.

Savivaldybėje rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Korupcijos prevencijos vyr. specialistas Edward Zakrzewski, el. p. Edward.Zakrzewski@vrsa.lt, tel. (8 5) 253 2314.

Personalo tvarkymo klausimais konsultuoja Valentina Rudinskaja – tel. (8 5) 210 9695, el. p. valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Informacija ruošiama.

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti galite teikti atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją adresu Rinktinės g. 50, Vilnius arba el. paštu vrsa@vrsa.lt.

Pareigybių į kurias prieš skirdama asmenį, savivaldybė, savivaldybės įstaiga ar įmonė pateiks rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas

Vilniaus rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 10 d. potvarkis Nr. M22-59 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 25 d. potvarkis Nr. M22-37 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį, privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrių tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės mero 2022 m. lapkričio 16 d. potvarkis Nr. M22-140 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį, savivaldybė pateiks rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį, sąrašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės mero 2022 m. rugpjūčio 3 d. potvarkis Nr. M22-101 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mero 2022-06-23 potvarkio Nr. M22-91 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį, savivaldybė pateiks rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. A27(1)-1794 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį, savivaldybė pateiks rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“


Vilniaus rajono savivaldybės mero 2022 m. birželio 23 d. potvarkis Nr. M22-91 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės pareigybių, į kurias prieš skirdama asmenį, savivaldybė pateiks rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį, sąrašo patvirtinimo“ 


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A27(1)-3158 „Dėl administracijos direktoriaus 2015-11-18 įsakymo Nr. A27(1)-2696 pakeitimo“


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A27(1)-2696 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“

Privačių interesų deklaravimas

DUK dėl privačių interesų deklaravimo

Deklaruojančio asmens statusą turintys Vilniaus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

1. Kurie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo teikti privačių interesų deklaraciją? 

Privačių interesų deklaraciją privalo pateikti:

 1. Administracijos direktorius.
 2. Administracijos vyriausiasis patarėjas.
 3. Administracijos patarėjas (valstybės tarnautojas).
 4. Administracijos vyriausiasis specialistas.
 5. Grupės vadovas.
 6. Grupės vyresnysis patarėjas.
 7. Grupės patarėjas.
 8. Grupės vyriausiasis specialistas.
 9. Skyriaus vedėjas.
 10. Skyriaus vedėjo pavaduotojas.
 11. Skyriaus vyresnysis patarėjas.
 12. Skyriaus patarėjas (valstybės tarnautojas).
 13. Skyriaus vyriausiasis specialistas.
 14. Poskyrio vedėjas (vadovas).
 15. Poskyrio vyriausiasis specialistas.
 16. Poskyrio vyresnysis specialistas (valstybės tarnautojas).
 17. Poskyrio patarėjas (valstybės tarnautojas).
 18. Seniūnas.
 19. Seniūnijos vyriausiasis specialistas.
 20. Viešųjų pirkimų komisijos narys.
 21. Asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus.
 22. Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas.
 23. Viešųjų pirkimų iniciatorius.

2. Per kiek laiko reikia pateikti privačių interesų deklaraciją arba ją patikslinti/papildyti?

Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

Jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų, pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys ar privatūs interesai, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.

3. Kaip teikiama/tikslinama privačių interesų deklaracija?

Privačių interesų deklaracija pildoma ir teikiama elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto tinklalapio https://www.vtek.lt, nustatant deklaruojančiojo asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Nuoroda prisijungimui – https://pinreg.vtek.lt/app/

4. Jeigu Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje einu ne vienas, o keletą pareigų (pvz., esu vyriausiasis specialistas ir esu paskirtas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose kaip viešųjų pirkimų komisijos narys, iniciatorius ir pan.) dėl kurių kyla pareiga pateikti privačių interesų deklaraciją?

Daugiau nei vienas pareigas toje pačioje įstaigoje einantis asmuo privačių interesų deklaracijoje privalo nurodyti visas toje įstaigoje einamas pareigas, t. y. PINREG sistemoje pasirenkant abu deklaravimo pagrindus (dėl einamųjų atitinkamų pareigų viešajame sektoriuje ir dalyvavimo pirkimų procedūrose).

5. Jeigu esu paskirtas dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose (pvz., viešųjų pirkimų komisijos nariu, pirkimų iniciatoriumi, ekspertu ar paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus), per kiek laiko turiu pateikti privačių interesų deklaraciją?

Pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal kitus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deklaruotinus duomenis.

Pabrėžtina: pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

6. Ar deklaracijoje turiu nurodyti visas savo darbovietes, ar tik tas, dėl kurių įgijau deklaruojančio asmens statusą?

Privalu nurodyti visas savo darbovietes ir jose einamas pareigas. Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, deklaruojantis asmuo turi nurodyti ne tik darbovietes, dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, bet ir kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (6 straipsnio 1 dalis).

Taip pat privalu deklaracijoje nurodyti ir tokius savo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenis.

7. Ar turiu deklaruoti laikiną pavadavimą, jei jis trumpesnis nei 30 kalendorinių dienų?  

Paskirtam eiti pareigas (įskaitant ir laikinas) asmeniui atsiranda pareiga deklaruoti privačius interesus ar papildyti deklaraciją naujais duomenimis.

Deklaruojantis asmuo šią pareigą turi įvykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Duomenys turi būti aktualūs privačių interesų deklaracijos pildymo momentu. Taigi, pvz. jei asmens pavadavimas truko 10 dienų, deklaravimo terminas pavadavimo pabaigoje dar nepasibaigęs, todėl reikalauti iš asmens deklaruoti privačius interesus anksčiau, nei tai nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nėra pagrindo.

Kita vertus, jei pavadavimas trunka ilgiau nei 30 kalendorinių dienų ir asmuo per minėtąjį terminą nepateikia (nepapildo) privačių interesų deklaracijos, jis nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytos pareigos.

8. Ką daryti gavus PINREG žinutę apie nustatytą galimą poreikį atnaujinti privačių interesų deklaraciją? 

Gavus žinutę, reikia įvertinti, ar yra reikalinga patikslinti Jūsų privačių interesų deklaracijoje nurodytus žinutėje įvardintus duomenis

9. Kokius privačius interesus deklaruojantis asmuo privalo nurodyti privačių interesų deklaracijoje?

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti:

 • dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos;
 • dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos. Pažymėtina, kad nurodytini tie ryšiai su juridiniais ar fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurie yra deklaruojančiojo asmens privačiu interesu – t. y., jei deklaruojančiajam asmeniui, atliekant tarnybines pareigas, gali tekti dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su nurodytina sandorio šalimi.
 • dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose– turi būti nurodyti duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose.
 • dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų.

10. Kokie teisės aktai reglamentuoja privačių interesų deklaracijų teikimo ir pildymo tvarką?

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės

 

Privačius interesus galite deklaruoti čia: PINREG – privačių interesų registras