*alt_site_homepage_image*

Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

decoration

Priėmimo laikas:

trečiadienis – nuo 7.30 val. iki 16.30 val., pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai ir funkcijos

Teritorijų planavimo srityje:

 • organizuoti ir įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) funkcijų vykdymą detaliųjų planų, inicijuojamų privačių asmenų ir finansuojamų lėšomis, rengimo srityje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlikti darbus, susijusius su teritorijų planavimo dokumentų rengimu Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS);
 • nustatyta tvarka išduoti sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
 • organizuoti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarčių sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis;
 • organizuoti Savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • derinti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius pagal kompetenciją, atstovauti savivaldybei derinant kitų organizatorių rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • teikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus Merui arba Savivaldybės tarybai;
 • tvarkyti Teritorijų planavimo dokumentų registrą ir archyvą (TPDR);

Žemėtvarkos srityje:

 • atlikti darbus, susijusius su Savivaldybės teritorijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimu Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengti ir išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
 • atlikti žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatyto ir (ar) keitimo procedūras;

Architektūros srityje:

 • kontroliuoti ir koordinuoti statinių projektavimą;
 • tvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotis;
 • teikti pasiūlymus statytojams ir projektuotojams dėl parengtų projektinių pasiūlymų ir pritarti ar motyvuotai nepritarti statinių projektiniams pasiūlymams;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus;
 • rengti ir išduoti specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus;
 • tikrinti statinių projektų, pateiktų Savivaldybės administracijai statybą leidžiantiems dokumentams gauti, sprendinius bei atitiktį teisės aktams;
 • derinti projektavimo užduotis Administracijos rengiamiems techniniams projektams;
 • spręsti su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus ir vykdyti funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir kituose susijusiuose teisės aktuose;
 • derinti išorinės vaizdinės reklamos, vaizdinės agitacijos, šventinės reklamos, masinių renginių apipavidalinimo ir mažųjų architektūros formų, skulptūrų, apželdinimo (kraštovaizdžio formavimo) projektus;
 • formuoti racionalų rajono architektūros ir teritorijos raidos vystymą, atitinkantį Savivaldybės ir gyventojų interesus;
 • vykdyti Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas;
 • įgyvendinti teisės aktų, susijusių su adresų suteikimu žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, numerių pastatams, patalpoms ir butams bei pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimu, keitimu, naikinimu ir apskaita nuostatas;
 • vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, kitų valstybinių institucijų norminius aktus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Mero potvarkius bei Administracijos direktoriaus įsakymus architektūros, žemėtvarkos ir teritorijos planavimo srityse;
 • bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos skyriais bei, pagal kompetenciją, su valstybinėmis ir nevalstybinėmis organizacijomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti ir pagal įgaliojimus teikti informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
 • pagal kompetenciją rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
 • kaupti ir sisteminti savivaldybės erdvinius duomenis (GIS);
 • nustatyta tvarka tvarkyti dokumentus ir įrašus informacinėje dokumentų valdymo ir kitose sistemose;
 • organizuoti patvirtintų kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių vykdymą ir rengti skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikti tiesioginiam vadovui;
 • teikti konsultacijas gyventojams ir organizacijoms Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais.