*alt_site_homepage_image*

Buhalterinės apskaitos skyrius

decoration

Skyriaus uždaviniai:

 • Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, organizuoti ir tvarkyti valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • Tvarkyti Administracijos ir centralizuotai tvarkomų įstaigų buhalterinę apskaitą ir teikti finansinę atskaitomybę Finansų ministerijos nustatyta tvarka;
 • Užtikrinti apskaitos informacijos patikimumą.

Skyriaus funkcijos:

 • Apskaito materialines vertybes, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, priklausantį Savivaldybės administracijai, ir registruoja ūkines operacijos buhalterinėje apskaitoje;
 • Apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei;
 • Vykdo finansines operacijas;
 • Perveda lėšas pagal sudarytas finansavimo sutartis Savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams;
 • Vykdo ES ir kitų organizacijų lėšomis finansuojamų investicijų projektų apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, rengia reikalingas ataskaitas paramos davėjams ir kitoms institucijoms;
 • Vykdo atsiskaitymus už prekes, paslaugas ir darbus su tiekėjais ir rangovais;
 • Tvarko gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą;
 • Visas ūkines operacijas registruoja buhalterinėje apskaitoje;
 • Sudaro finansinę ir biudžeto atskaitomybę ir nustatytais terminais pateikia atitinkamoms institucijoms;
 • Teikia nustatytos formos ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
 • Prireikus dalyvauja Savivaldybės komisijų darbe;
 • Teikia institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims reikiamus duomenis, rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas Skyriaus kompetencijos
 • Atlieka kitas funkcijas pagal Savivaldybės tarybos sprendimus, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus.