*alt_site_homepage_image*

Ekonomikos ir turto skyrius

decoration

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos:

 • Siekia, kad Vilniaus rajono savivaldybėje ( toliau - Savivaldybė) būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai, kad Tarybos sprendimai, mero potvarkiai, Administracijos direktoriaus įsakymai, kiti priimti aktai ir dokumentai ekonomikos ir turto valdymo klausimais atitiktų įstatymų reikalavimus.
 • Dalyvauja rengiant biudžeto projektą ir rajono strateginio planavimo dokumentus.
 • Teikia statistinius duomenis Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Skyriaus atliekamų funkcijų ir kompetencijos srityje.
 • Analizuoja ekonominę-statistinę informaciją apie rajono ekonominę aplinką.
 • Seka tarptautines iniciatyvas ir tikslines valstybės apžvalgas, užtikrinti, kad rajone būtų diegiama pažangiausia investicinį ir ekonominį patrauklumą skatinanti praktika.
 • Vertina užsienio investuotojų pasiūlymus ir bendradarbiauti siekiant plėtoti savivaldybės ekonominį konkurencingumą.
 • Bendradarbiauja su Lenkijos ir kitais užsienio partneriais bei ambasadoriais siekiant plėtoti veiklas, skatinančias verslo pritraukimą.
 • Vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka mažos vertės pirkimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas, analizuoja nedarbo priežastis, bendradarbiauja su Vilniaus darbo birža ir seniūnijomis užimtumo klausimais, rengia viešųjų darbų sąmatą, analizuoja jos vykdymą, tikrina lėšų panaudojimą.
 • Rengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektus išduoti licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais,  leidimus prekiauti  suskystintomis naftos dujomis. Tvarko šių dokumentų registrus.
 • Organizuoja Laikinų prekybos (paslaugų tiekimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo komisijos darbą.
 • Pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus, apibrėžtus administracijos direktoriaus įsakymais.
 • Apskaičiuoja rinkliavos įmokos dydį už išorinės reklamos leidimo išdavimą ir rengia direktoriaus įsakymo projektą leidimui išduoti.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl nekilnojamojo turto, žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifų.
 • Vykdo juridinių ir fizinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita.
 • Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja vežėjų, teikiančių viešąsias keleivių vežimo paslaugas pagal viešųjų paslaugų įsipareigojimus, parinkimą. Dalyvauja, administruojant mokėjimą pagal sutartis už atliktas vežėjų paslaugas vietinio priemiestinio transporto maršrutuose, nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir negautų pajamų kompensacijų mokėjimą vežėjams.
 • Rengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl licencijų išdavimo (sustabdymo, panaikinimo) vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, leidimų patvirtintiems maršrutams ir licencijų kopijų išdavimo. Tvarko minėtų dokumentų registrus.
 • Administruoja ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo informacinę sistemą „Vektra“.
 • Įveda duomenis, pasikeitus viešojo transporto eismo tvarkaraščiams į informacinę sistemą „Vintra“;
 • Vykdo leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugos teikimą gyventojams bei juridiniams asmenims bei įveda duomenis apie išduotus leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį į LIS sistemą.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl  tarifų už keleivių vežimą vietiniais maršrutais.
 • Organizuoja Vilniaus rajoną aptarnaujančio kelių keleivinio transporto, keleivių ir bagažo vežimo taisyklių kontrolę. Pažeidėjams surašo patikrinimo aktus, ATPP ir kt., juos nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia siūlymus nustatytiems pažeidimams šalinti.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl mokesčių dydžių už verslo liudijimus.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ir teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose dydžių.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai dėl rinkliavos už leidimą prekiauti prekyvietėse dydžių.
 • Tvarko gyvenamojo ploto, priklausančio Savivaldybei, paskirstymą, sudaro rajono  gyventojų sąrašus socialiniam būstui gauti bei administruoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimą, mokėjimą, apskaičiuoja kompensacijos dydį.
 • Įstatymų nustatyta tvarka tvarko gyventojų įrašymo į sąrašus socialiniam būstui gauti duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje.
 • Tvarko rajono socialinį, tarnybinį butų fondą ir jo registrą.
 • Nagrinėja gyventojų prašymus suteikti valstybės paramą gyvenamajam būstui įsigyti.
 • Organizuoja Savivaldybės parduodamo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų įkeitimo kredito įstaigai procedūras.
 • Vykdo gyvenamojo ploto privatizavimą, pardavimą, pirkimą.
 • Teikia pasiūlymus bei rengia Tarybos sprendimo projektus ar administracijos direktoriaus įsakymus dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.
 • Dalyvauja, rengiant Vyriausybės nutarimų projektus, Tarybos sprendimo projektus ar administracijos direktoriaus įsakymus dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.
 • Organizuoja Valstybės  garantijų nuomininkams,  išsikeliantiems   iš savininkams  grąžintų  gyvenamųjų  namų  ar jų  dalių  ir   butų, vykdymą.
 • Teikia pasiūlymus Tarybai arba administracijos direktoriui dėl įmonių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo.
 • Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės turto privatizavimą, Savivaldybės nekilnojamojo ir kito turto pardavimą.
 • Nagrinėja įmonių, kurių steigėja yra Savivaldybė, metines finansines ataskaitas, išskyrus „UAB .....komunalininkas“ ir teikia tvirtinti Tarybai arba administracijos direktoriui.
 • Teisės aktuose nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, organizacijų, įstaigų prašymus,  skundus bei pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
 • Vykdo kitas Tarybos sprendimais priskirtas funkcijas, taip pat mero, Administracijos direktoriaus pavedimus.