*alt_site_homepage_image*

Statybos skyrius

decoration

PRIĖMIMO LAIKAI:1. Statybos skyriaus vedėjas (505A kab.)
Antradieniais nuo 13:00 val. iki 16:30 val.

Statybos leidimų išdavimo klausimais konsultuojama (504 kab.)
Antradieniais nuo 13:00 val. iki 16:00 val.
Trečiadieniais nuo 8:00 val. iki 11:00 val.


IS „Infostatyba“ klausimais konsultuojama (507 kab.)
Antradieniais nuo 13:30 val. iki 16:00 val.
Trečiadieniais nuo 9:00 val. iki 11:00 val. 

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos:

 • Savivaldybės tarybai pavedus, atlieka užsakovo funkcijas, vykdant statybas (naujų statybų statinių, rekonstrukcijų, kapitalinio remonto);
 • organizuoja ir dalyvauja rengiant rajono socialinės bei kitos paskirties statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto sąmatinę techninę dokumentaciją, konkursus rangovui parinkti;
 • rengia ir pagrindžia sąmatas lėšoms gauti bei rengia ir įgyvendina rajono statybos programas įvairių finansavimo šaltinių lėšomis, atsižvelgdamas į poreikius ir numatomą plėtrą;
 • įstatymų nustatyta tvarka organizuoja numatomų statyti (rekonstruoti, kapitaliai remontuoti) objektų projektų rengimą ir tvirtinimą, organizuoja projekto ekspertizės atlikimą;
 • kontroliuoja, kad už atliktus darbus būtų atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka bei pagal nustatytus terminus;
 • vykdo pastatų, statinių, inžinerinių komunikacijų statybos, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą, prireikus organizuoja šios paslaugos pirkimą, organizuoja pastatų, statinių, inžinerinių komunikacijų bei kt. objektų pripažinimą tinkamais naudoti;
 • atlieka gyvenamųjų namų ir kitų statinių, numatytų pagal statybos techninį reglamentą STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka;
 • teikia pasiūlymus ir vykdo priimtus sprendimus dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros projektavimo bei statybos ir, Savivaldybės tarybai pavedus, vykdo šių darbų užsakovo funkcijas;
 • rengia rajono vietinių kelių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros planus, vystymo programas;
 • dalyvauja rengiant valstybės ir Savivaldybės finansuojamų vietinių kelių statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų sąmatinę techninę dokumentaciją, organizuojant konkursus, parenkant rangovus darbams vykdyti;
 • dalyvauja priimant eksploatuoti baigtus kelių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus;
 • teikia Via Lietuva (iki 2024 m. Lietuvos automobilių kelių direkcija) prie Susisiekimo ministerijos ataskaitas apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą;
 • dalyvauja teritorijų planavimo  komisijos darbe;
 • išduoda leidimus vykdyti statybos darbus, leidimus statiniams nugriauti, tvarko jų registrą;
 • kaupia ir sistemina specializuotą geodezinę ir kartografinę medžiagą, reikalingą savivaldybės ūkinei veiklai, išduoda bei derina topografinius planus, nustato naudojimo bei teikimo tvarką;
 • vykdo geodezijos ir kartografijos darbų priežiūrą ir apskaitą bei geoinformacinės sistemos įdiegimą savivaldybėje;
 • priima gyventojus nustatyta tvarka, sprendžia jų prašymus ir skundus, teikia informaciją;
 • teikia privalomas statistines ataskaitas;
 • tvarko skyriaus archyvo dokumentus;
 • organizuoja pasitarimus skyriaus kuruojamais klausimais;
 • rengia Tarybos, mero ir administracijos direktoriaus sprendimų, potvarkių bei įsakymų projektus skyriaus kuruojamais klausimais, apie priimtus sprendimus informuoja vykdytojus;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nurodytiems ar rastiems pažeidimams bei trūkumams šalinti;
 • prireikus dalyvauja Savivaldybėje sudaromų komisijų darbe;
 • vykdo kitas Tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų nustatytas funkcijas.


Kelių klausimais konsultuojama (525 kab.)
Antradieniais nuo 8:30 val. iki 11:30 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val.

Geodeziniais klausimais konsultuojama (126 kab.)
Antradieniais nuo 14:00 val. iki 16:00 val.
Ketvirtadieniais nuo 14:00 val. iki 16:00 val.


Visi topografiniai planai bei geodezinės nuotraukos derinimui teikiami per topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TOPD).


Laikinam naudojimui analoginė archyvinė medžiaga išduodama (126 kab.)
Antradieniais nuo 14:00 val. iki 16:00 val.
Ketvirtadieniais nuo 14:00 val. iki 16:00 val. (su savimi reikia turėti atsakymą apie pateiktos užklausos įvykdymą).