*alt_site_homepage_image*

Žemės ūkio skyrius

decoration

Priėmimo laikas:
I-IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V nuo 7.30 val. iki 15.15 val. – žemės ūkio ir valdos registravimas (506 kab.)
II nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – melioracijos klausimais (502 kab.)
II-III nuo 7.30 val. iki 11.30 val. IV nuo 12.15 val.  Iki 16.30 val. – žemės ūkio technikos įregistravimas (503 kab.)
I-IV nuo 7.30 val. Iki 16.30 val. – medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos, tiesioginės išmokos, draudimo įmokų kompensavimas (507 kab.)
II- nuo 8.00 val. Iki 16.00 val. – topografinių planų derinimas (523 kab.)
III – IV nuo 8.00 val. Iki 16.00 val. – formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas (523 kab.)

Informacija visais kitais žemės ūkio klausimais teikiama tel. +370 5 272 5299.


Skyriaus uždaviniai:

 • įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros srityse, žemės ūkio technikos valstybinės priežiūros ir kaimo gyventojų užimtumo srityje teikia informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;
 • vykdyti valstybines ir regionines programas;
 • įgyvendinti kaimo plėtros, rinkos, investicijų, ūkinės veiklos transformavimo valstybės politiką;
 • užtikrinti biudžetinių ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą.

 

Skyriaus funkcijos:

  • organizuoja ir įgyvendina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka kaimo plėtrą bei paramą žemės ūkiui;
  • tvarko ūkininkų ūkio registrą;
  • tvarko traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą, atlieka jų techninę apžiūrą;
  • tvarko gyventojų žemės ūkio ir kaimo valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
  • administruoja pagal patvirtintas taisykles žemės ūkio naudmenų ir pasėlių rajono pareiškėjų prašymus tiesioginėms išmokoms gauti;
  • organizuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo vykdymą;
  • dalyvauja nustatant medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkiui;
  • patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius. Tvarko valstybinę melioracijos statinių apskaitą;
  • atlieka iš biudžeto (ar kitų fondų) finansuojamų melioracijos darbų užsakovo funkcijas;
  • atlieka kasmetinį būklės įvertinimą melioracijos statinių ir melioruotos žemės, patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę;
  • išduota melioracijos statinių archyvinę medžiagą melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams ir įmonėms, rengiančioms topografinius – inžinerinius planus;
  • išduoda techninės sąlygas, projektuojant melioruotose žemėse infrastruktūros objektus, hidrotechninius ir kitus statinius bei derina projektus;
  • teikia planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektams melioruotoje žemėje rengti bei derina projektus;
  • teikia reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams melioruotoje žemėje rengti bei derina projektus;
  • rengia melioracijos investicinius projektus Europos Sąjungos lėšoms pritraukti;
  • teikia detaliųjų, specialiųjų ir bendrųjų teritorijų planavimo projektų rengimo sąlygas;
  • administruoja paraiškas pasėlių, gyvūnų ir augalų draudime;
  • nustatyta tvarka organizuoja piliečių priėmimą, nagrinėja gyventojų, ūkininkų, įstaigų, įmonių ir organizacijų pareiškimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  • nustatyta tvarka rengia medžiagą Tarybos posėdžiams;
  • ruošia mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus klausimais;
  • organizuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
  • teikia kitiems skyriams bei seniūnijoms jų darbui reikalingą informaciją Žemės ūkio skyriaus kompetencijos klausimais;
  • prireikus dalyvauja Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, rengia išvadas bei pasiūlymus;
  • tvarko Skyriaus archyvinius dokumentus;
  • rengia archyvo dokumentų pagrindu Žemės ūkio valdybos darbuotojų draudžiamąsias pajamas pensijai gauti pažymas ar dokumentus;
  • teikia kitų asmenų melioracijos statinių atstatymo darbų įvykdymo pažymas, pažymas apie žemės ūkio technikos registravimą, skyriaus dokumentų kopijas;
  • sudaro Skyriaus dokumentacijos planą bei derina jį nustatyta tvarka su Vilniaus apskrities archyvu;
  • vertina pagal priemonę „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ paraiškas ir teikia NMA sprendimą apie draudimo paramos skyrimą;
  • konsultuoja rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus gyventojus žemės ūkio klausimais;
  • rengia seniūnijų darbuotojams ir rajono gyventojams seminarus ir pasitarimus žemės ūkio klausimais ir teikia metodinius patarimus;
  • tinkamai naudoja ir saugo patikėtas materialines vertybes;
  • vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais rajono savivaldybei deleguotas valstybės funkcijas žemės ūkio ir melioracijos klausimais, taip pat tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.