*alt_site_homepage_image*

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

decoration
Paskelbtas Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto konkursas

Skelbimo Nr.: 58412
Skelbimo data: 2024-02-22
Skelbimas galioja iki: 2024-03-07 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 1,13
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2017,50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:  Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi vietos savivaldos ir kitais įstatymais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybės kontrolės tvirtinamomis metodikomis ir kitais teisės aktais.

Pareigybės aprašymas:

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.
 3. Pagrindinė veiklos sritis:
  3.1. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.
 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
  4.1. prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas ir atlieka išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditus Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus rajono savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse.
 1. Apdoroja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą.
 3. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 4. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 5. Grupėje ar savarankiškai atlieka (veiklos, finansinius ar atitikties) auditus pagal tarptautinius aukščiausios audito institucijos standartus.
 6. Tvarko audito dokumentus pagal nustatytus reikalavimus.
 7. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  11.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
  11.3. studijų kryptis – finansai (arba);
  11.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
  arba:
  11.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  11.6. darbo patirties sritis – finansinės atskaitomybės ar audito srities patirtis;
  11.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
 1. Transporto priemonių pažymėjimai:
 2. 12.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
  13.1. komunikacija - 3 lygis;
  13.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
  13.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
  13.4. organizuotumas - 3 lygis;
  13.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
  14.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
 1. Profesinė kompetencija:
  15.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Saulius Tijūšas
Telefonas: +37052196812; +37067285163
El. paštas: saulius.tijusas@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2

Skelbiamas konkursas Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centro socialinio darbuotojo, globos koordinatoriaus pareigoms užimti

Darbo pobūdis: Teikia konsultacinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir įtėviams, bendradarbiauja su atvejo vadybininkais ir seniūnijos soc. darbuotojais, informuoja ir konsultuoja socialinių paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais.

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data: 2024-02-08
Galioja nuo: 2024-02-14
Galioja iki: 2024-03-06
Darbo vieta skelbiama: Vilniaus miesto sav., Vilniaus rajono sav.

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis
Profesija: 263506 - Socialinis darbuotojas
Papildomi sugebėjimai (kompetencijos):  Svarbiausia motyvacija ir noras dirbti.
Kalbos:

  supratimas rašymas kalbėjimas
Lenkų kalba    Pradedantysis vartotojas – A1        Pradedantysis vartotojas – A1          Pradedantysis vartotojas – A1

Rusų kalba  

Pradedantysis vartotojas – A1        Pradedantysis vartotojas – A1  Pradedantysis vartotojas – A1

Vairuotojo pažymėjimas: B

DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis: 1732.00 EUR mėnesinė alga
Preliminarus mėnesinis darbo užmokestis: 1732.00 EUR
Mokėjimo terminai: nurodyta suma neatskaičius mokesčių, mokama kartą per mėnesį darbuotojui sutikus
Kitos apmokėjimo sąlygos:  Galima kintamoji dalis, priemokos. Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo pagal specialybę.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:  Neterminuota
Įdarbinama:  nuo 2024-02-15
Atrankos tipas: Paprastas

DARBO LAIKAS

Pamainingumas: Viena pamaina
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
Per savaitę:  40 val.

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Komandiruotės: nenumatomos

DARBO VIETA

Darbo vietos teritorija: Lietuva
Valstybė: Lietuva
Darbovietės/įmonės adresas Lietuvoje: Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Leokadija Pavtel
Papildomas telefonas: +370 606 68 975
El. paštas: info@seimoskc.lt 
Pageidavimus pateikti:  El. paštu, Skambinant atsakingam asmeniui

Skelbiamas konkursas Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo / direktoriaus pareigoms užimti

Vilniaus rajono savivaldybė, buveinė: Rinktinės g. 50, Vilnius, įmonės kodas 188708224,   skelbia konkursą viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo / direktoriaus pareigoms užimti.

Vadovaujantis Konkurso Vilniaus rajono savivaldybės viešosios įstaigos vadovo (vyriausiojo gydytojo / direktoriaus) pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 20 d. potvarkiu Nr. M22-1643 „Dėl konkurso Vilniaus rajono savivaldybės viešosios įstaigos vadovo (vyriausiojo gydytojo / direktoriaus) pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ teikiama informaciją apie Konkursą viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo / direktoriaus pareigoms užimti:

Įstaiga: Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, VšĮ.

Buveinė: Švenčionių g. 80, Nemenčinė, Vilniaus r.

Įmonės kodas 186472451.

Darbo užmokestis: pastovioji dalis 5224,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Nuoroda į Konkurso Vilniaus rajono savivaldybės viešosios įstaigos vadovo (vyriausiojo gydytojo / direktoriaus) pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e320420a55e11eea5a28c81c82193a8

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
 2. Turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, arba socialinių mokslų, arba teisės, arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams.
 4. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
 5. Išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą.
 6. Gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
 7. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.

Turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

 • Lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti parteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
 • Vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
 • Kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis).

Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti Konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. privačių interesų deklaraciją Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedas);
 6. užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ 5 priedas);
 7. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį skelbime nurodytiems pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytiems reikalavimams, kopijas.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų atrankos būdas / vertinio metodas – interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas), individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams infividualiai ar grupėje užduodami vienodi klausimai, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai su galimybe užduoti papildomus klausimus). Vertinimo kriterijai – tinkamumas eiti pareigas (lyderystės kompetencija, vadybinės kompetencijos, gebėjimas vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, komunikacijos išmanymas, mokėjimas valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis).

Dėl išsiamios informacijos apie konkursą kreiptis telefonu 210 9695, 8 610 37 604 arba el. paštu valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

Pretendentų dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje dienos.

 

2024-01-10

Konkurso Vilniaus rajono savivaldybės viešosios įstaigos vadovo (vyriausiojo gydytojo/direktoriaus) pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas
Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Savivaldybė kartu Vilniaus rajono centrine poliklinika apmokės 3 metų šeimos gydytojo (rezidento) studijas

Vilniaus rajono savivaldybė ir VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VšĮ VRCP) apmokės vieno šeimos gydytojo (rezidento) trejų mokslo metų studijas, jeigu rezidentas:

1) pateiks prašymą;

2) baigęs studijas, sutiks įsipareigoti dirbti VšĮ  VRCP rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ambulatorijoje / BPG kabinete)  penkerius metus.

Mes Jums siūlome:

 • konkurencingą atlyginimą;
 • profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;
 • profesionalų ir draugišką kolektyvą.

Susidomėjusius prašome pateikti prašymus iki 2022-08-01 VšĮ VRCP teisės ir personalo skyriaus vedėjai-juristei I. Pempytei el.paštu inga.pempyte@gmail.com.

Detalesnė informacija teikiamas telefonais (8 5) 247 1661, 8 662 31 161.