kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas


Vilniaus rajono savivaldybės vertinti teisės aktai ar jų projektai:


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-104 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-83 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo nr. T3-341 „Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-80 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-79 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T3-7 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T3-408 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T3-396 „Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T3-365 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-342 „Dėl Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų kainos patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-341 „Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-328 „Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo tvarkos“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-327 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T3-307 „Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T3-305 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T3-216 „Dėl sodininkų bendrijos „Žara“ kelių perėmimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužes 25 d. sprendimas Nr. T3-152 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų 2019 metams nustatymo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužes 25 d. sprendimas Nr. T3-153 „Dėl 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-170 Dėl migdolų g., Izabelinės g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Pikutiškių k.; Gegliškių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Gilužių k.

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-176 Dėl Jeronimo Stroinovskio g. Pavadinimo suteikimo Vilniaus r. Sav., sudervės sen., Vaigeliškių k.

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-165  Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2018 metais

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-167  Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo keitimo

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-168 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. t3-515 „dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-133 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-130 „Dėl projekto Paslaugų ur asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-126 Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-121 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ir valstybės turto pripažinimo nereikalingų arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-120 Dėl Vilniaus rajono savivaldybės valdomų savivalsybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T3-36 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo

Vilniau rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimas Nr.T3-7 „ Dėl maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo “

 


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimas Nr.T3-380 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimas Nr.T3-367 „Dėl Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro įsteigimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T3-4 „Dėl projekto „Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T3-187 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T3-241 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T3-242 „Dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo besimokantiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, likusiems ir toliau gyventi tuose pačiuose socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar šeimynose tvarkos aprašo patvirtinimo“

 


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr.T3-215 „Dėl musulmonų konfesinių kapinių, esančių Vilniaus r., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., perdavimo Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenei“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr.T3-213 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų subsidijavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr.T3-183 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų įkeitimo kredito įstaigai tvarkos patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr.T3-129 „Dėl objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2016 metais, patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr.T3-128 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimas Nr.T3-116 „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimas Nr.T3-49 „Dėl projekto „Vilniaus rajono Sužionių ir Pagirių seniūnijų melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr.T3-482 „Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Paberžės socialinės globos namuose nustatymo“

 

 

Savivaldybėje rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Teisės skyriaus vyr. specialistė Rita Daugevičienė – tel. (8 5) 253 2314, el. p. rita.daugeviciene@vrsa.lt

 

Grįžti
Shadow up