kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvaikinimas

Kas  yra įvaikinimas?

Tai procesas, kurio metu tarp įtėvio ir įvaikio sukuriami tokie teisiniai santykiai, kokie yra tarp tėvų ir vaikų. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariais. Įvaikintam vaikui įtėviai gali suteikti savo pavardę, pakeisti jo vardą. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas.

Įvaikinimo konfidencialumas

Įvaikinimo bylą teismas nagrinėja uždarame teismo posėdyje. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą.

Kokį vaiką galima įvaikinti?

Ne jaunesnį kaip trijų mėnesių kūdikį, įrašytą į įvaikinamų vaikų apskaitą.

Neleidžiama įvaikinti: savo vaikų, brolių, seserų, nesusituokusiems asmenims įvaikinti to paties vaiko.

 

Kaip tapti  įtėviais?

1. Žingsnis

Jei nuolat gyvenate Lietuvoje ir norite įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, Jūs turite kreiptis su prašymu į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. VTAS atliks Jūsų pradinį įvertinimą. Tuomet sužinosite, ar atitinkate keliamus reikalavimus būsimiems įtėviams.

2. Žingsnis

Busimiems įtėviams, reikės dalyvauti 30 val. trukmės „GIMK“ mokymuose, kuriuos sudaro 10 grupinių sesijų ir ne mažau kaip 2 individualūs susitikimai Jūsų namuose. Mokymų metu atestuoti soc. darbuotojai susipažins su Jūsų gyvenimo sąlygomis, gyvenimo būdu, įvertins Jūsų pasirengimą įvaikinti ir pateiks išvadą dėl įvaikinimo galimybės.

3. Žingsnis

Esant teigiamam įvertinimui, bus sprendžiamas klausimas dėl Jūsų įrašymo į norinčių įvaikinti LR piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje sąrašą.

4. Žingsnis

Atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, Jums bus parenkamas vaikas, o Jus būsit parenkami vaikui. Pasiūlymo įvaikinti vaiką trukmė priklauso nuo Jūsų lūkesčio vaikui – nuo pageidaujamo vaiko amžiaus, lyties, sveikatos būklės, nuo pageidaujamo įvaikinti vaikų skaičiaus ir vaiko socialinės kilmės.

5. Žingsnis

Gavę pasiūlymą įvaikinti vaiką, galėsite nuvykti susipažinti su vaiku ir apsispręsti dėl jo įvaikinimo.

6. Žingsnis

Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, turite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo. Kartu su pareiškimu turėsite pateikti tuos pačius dokumentus, kokius teikėte Vaiko teisių apsaugos skyriui. Visos reikiamos pažymos turi būti išduotos ne ankščiau kaip prieš 12 mėnesių iki dokumentų gavimo teisme dienos. Teikdami teismui pareiškimą įvaikinti vaiką, privalėsite pridėti sumokėto žyminio mokesčio kvitą.

Išvadą byloje dėl įvaikinimo teiks Jūsų ir vaiko gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti VTAS:

1. Prašymą, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, įvaikinimo motyvai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, jų amžius ir lytis.

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (046a forma);

3. Santuokos liudijimo kopiją;

4. Pažymą apie Jūsų šeimos sudėtį, išduotą seniūnijos ar bendrijos pirmininko;

5. Pažymą apie Jūsų šeimos gyvenamąsias patalpas (Registrų Centras);

6. Dokumentus apie Jūsų šeimos gaunamas pajamas iš darbovietės (maždaug pusės metų pajamos). Jeigu Jūs užsiimate individualia veikla, pateikite metinę pajamų deklaraciją.

 

Visais rūpimais įvaikinimo klausimais galite kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių.

Grįžti
Shadow up