kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2019 m. įvykę nuomos konkursai

 

Vilniaus rajono savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos
2019 m. balandžio 1 d posėdyje Nr. NTK-1 (30.8.2)

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO , ESANČIO LAISVĖS PR. 79, VILNIUJE
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus rajono savivaldybės administracija, buveinės adresas Rinktinės g. 50, Vilnius, įstaigos kodas 188708224, numato viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoti Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 54,42 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Vilniaus m., Laisvės pr. 79.
2. Vilniaus rajono savivaldybės turto viešojo nuomos konkurso sąlygos (toliau – konkurso sąlygos) nustato Turto nuomos konkurso vykdymo tvarką ir sąlygas.
3. Savivaldybės materialiojo turto viešas nuomos konkursas organizuojamas pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-03-29 sprendimą Nr. T3-76 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Laivės pr. 79, Vilniaus m., nuomos“ ir vykdomas pagal  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-276 patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą, kitais teisės aktais ir šiomis konkurso sąlygomis.
4. Turto nuomos konkursą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-23 įsakymu Nr. A27(1)-674 sudaryta nuolatinė Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija (toliau – Komisija).
5. Turto nuomos konkursas skelbiamas viešai Vilniaus krašto savaitraštyje ir Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt.

II SKYRIUS
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO OBJEKTAS

6. Viešo nuomos konkurso būdu (toliau – Konkursas) išnuomojamos Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios 54,42 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas (poliklinikos pastatas, unikalus numeris 1300-0022-5016, 1D4/p,  patalpų indeksai R-34 (3,77 kv. m), R-37 (44,86 kv. m), R-38 (5,79 kv. m), visų nuomojamų patalpų bendras plotas - 54,42 kv. m), esančias Vilniaus m., Laisvės pr. 79, (toliau – patalpos).
Patalpos yra poliklinikos pastato rūsyje, yra šildymas centrinis iš centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas.
7. Patalpos išnuomojamas viešojo maitinimo veiklai vykdyti.
Nuomininkas patalpas privalo naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų. Norintieji dalyvauti konkurse turi užtikrinti, kad nuomojamose patalpose (kavinėje), organizuojant VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų, pacientų ir kitų asmenų maitinimą, maistas būtų gaminamas vietoje.
8. Pradinis turto nuompinigių dydis – 2,62 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį,  142,58 Eur (be PVM) per mėnesį už visą nuomojamą patalpų plotą. Nuomotojas yra ne PVM mokėtojas.
9. Nuompinigių mokėjimo tvarka: nuompinigiai mokami kas mėnesį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
10. Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą: Nuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
11. Turto nuomos terminas: turtas išnuomojamas 3 (trejų) metų laikotarpiui. Turto nuomos terminas nustatomas  nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, tinkamai vykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta neviršijant bendro 10 metų nuomos termino.
12. Išnuomojamo turto apžiūra gali vykti, iš anksto susitarus su atsakingu už apžiūrą darbuotoju, nuo paskelbimo dienos spaudoje darbo dienomis iki 2019 m. balandžio 15 d., nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.)  Darbuotojas, atsakingas už turto apžiūrą: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125,  el. p.  Halina.Petrucin@vrsa.lt.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI NORINTIEMS DALYVAUTI KONKURSE

13. Konkurso dalyvis turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir kartu su paraiška privalo pateikti tai įrodančius dokumentus (jeigu Konkurso dalyvis negali pateikti žemiau nurodytų dokumentų, jis turi pateikti kitus dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimus):

Eil. Nr.

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai

Konkurso dalyvio atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai

13.1.

Konkurso dalyvis turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Turto nuomos sutarčiai vykdyti.

Juridinio asmens įstatų kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis atitinkama veikla.

13.2.

Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (neturi socialinio draudimo įsiskolinimų).

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis išduotas ne anksčiau, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

13.3.

Konkurso dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Konkurso dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

13.4.

Konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

Pateikiamas Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba  pateikiamas laisvos formos konkurso dalyvio raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

Pastaba. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos konkurso dalyvio ar jo įgalioti asmens parašu ir antspaudu (jei privalo turėti).

IV SKYRIUS
PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 14. Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu turi sumokėti pradinį įnašą 427,74 Eur į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (į. k. 188708224) atsiskaitomąją sąskaitą LT03 4010 0424 0000 0324 Luminor, AB banke). Mokėjimo paskirtis: „Viešojo nuomos konkurso dalyvio pradinis įnašas“. Pradinis įnašas yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
15. Konkurso dalyviai pasiūlymus (paraiškas) dėl dalyvavimo konkurse pateikia užklijuotame voke  2019 m. balandžio 19 d. nuo 8.00 iki 15.00 val. (pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.15 val.), adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, Vilnius, 207 kab., Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistei Halinai Petrucin.
16. Pasiūlymai rengiami lietuvių kalba.
17. Pasiūlymas (paraiška) turi būti pateiktas užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta:
17.1. Konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas;
17.2. nuoroda „Vilniaus rajono savivaldybės turto, esančio laisvės per. , Vilniuje nuomos konkursui“;
18. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
Voke pateikiama:
18.1. paraiška, kurioje nurodoma Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), kontaktinio asmens telefono numeris ir el. pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis per mėnesį, konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią Komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; paaiškinimas, kokiam tikslui Konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
18.2. steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims);
18.3. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Konkurso dalyviui Konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
18.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą, bei minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
19. Paraiška turi būti pasirašyta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo ir patvirtinta antspaudu (jei privalo turėti). Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne juridinio asmens vadovo, pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.
20. Komisijos narys:
20.1. registruoja Konkurso dalyvių vokus: ant gauto voko nurodo Konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko gavimo datą ir laiką (minučių tikslumu);
20.2. išduoda Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data bei laikas (minučių tikslumu), Komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;
21. Asmenys Konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti savivaldybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami.
22. Įregistruotas Konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus nurodytus dokumentus. Tokiu atveju Konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus Konkursui arba, jeigu dalyvauti Konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

V SKYRIUS
VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS, PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

23. Vokai su Konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami Komisijos posėdyje. Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2019 m. balandžio 23 d.  9.00 val., vieta - Rinktinės g. 50, Vilnius, 210 kab. ( Salė, II aukštas). Dalyvauti Konkurse turi teisę įregistruoti Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai, turintys Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
24. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems Konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad vokai su paraiškomis yra nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. Konkursas vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape įvertinama, ar pasiūlymas atitinka šiose sąlygose numatytus kvalifikacinius ir  kitus reikalavimus  ir reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai atmetami. Antrajame etape vertinamas pasiūlyme (paraiškoje) nurodytas nuompinigių dydis.
25. Komisija nagrinėja gautus pasiūlymus ir tikrina, ar:
25.1. paraiškose nurodyta visa reikiama informacija;
25.2. pateikti visi konkurso sąlygose nurodyti dokumentai.
26. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai (nevisiškai užpildyta paraiška arba pateikti ne visi dokumentai) atmetami.
27. Komisija skelbia Konkurso dalyvių, kurie atitinka visus reikalavimus, pasiūlytą nuompinigių dydį.
28. Konkursą laimi dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas vokų registracijos lape.
29. Turto viešojo nuomos Konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai. Kiekvienas Konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę susipažinti su protokolu.
30. Kai Konkursą laimi didžiausią savivaldybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį neatvykęs Konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo Komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė Konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į Komisijos posėdį, apie Konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo.
31. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti Komisiją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu Konkurso dalyvis, pripažintas Konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu Konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs Konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią savivaldybės turto nuompinigių dydį.
32. Jeigu dalyvauti Konkurse užsiregistruoja tik vienas Konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus ir jis pasiūlo valstybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, Konkurso dalyvis pripažįstamas Konkurso laimėtoju.
33. Jeigu dalyvauti turto nuomos Konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi Konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) pateikiami ne visi konkurso sąlygose nurodyti dokumentai, Konkursas skelbiamas neįvykusiu.
34. Konkurso laimėtojui pradinis įnašas bus įskaitomas į savivaldybės turto nuompinigius. Kitiems nelaimėjusiems Konkurso dalyviams per 5 darbo dienas po Komisijos protokolo pasirašymo pradiniai įnašai bus grąžinti į sąskaitas, nurodytas Konkurso dalyvių dokumentuose.
35. Paskelbti savivaldybės turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę Konkurso dalyviai, Konkurso rezultatai įrašomi Komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po Komisijos posėdžio pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su Komisijos protokolu.

VI SKYRIUS
KONKURSO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

36. Vilniaus rajono savivaldybės administracija, bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti Konkurso procedūras, jeigu:
36.1. atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant Konkursą;
36.2. paskelbus Konkursą paaiškėja, kad savivaldybės turto nuoma negalima.
37. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti Konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai), ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti Konkursą priėmimo.

VII SKYRIUS
NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

38. Nuomotojas, savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį (3 priedas) pasirašo su turto nuomos Konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu – ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai Konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data.
39. Savivaldybės turto perdavimas įforminamas savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu.

VIII SKYRIUS
NUOMININKO VEIKLA IŠSINUOMOTOSE PATALPOSE

40. Išsinuomotose patalpose turi būti vykdoma viešojo maitinimo veikla.
41. Patalpose draudžiama prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais.
42. Patalpose lankytojai galės lankytis tik VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.00 val.
43. Išorinių reklaminių ir informacinių užrašų išdėstymą prieš jų įrengimą  nuomininkas privalo raštu suderinti su nuomotoju.
44. Nuomininkas patalpas privalo naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikydamasis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų.
45. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį privalo mokėti už vandenį, šildymą, el. energiją ir komunalines VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai pagal pateiktą sąskaitą. Nuomininkas pateiktą sąskaitą už komunalines paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo.
46. Nuomininkas turi:
46.1. savo lėšomis išsiimti reikiamus leidimus ir atlikti kitus būtinus veiksmus tam, kad Patalpose galėtų teikti viešojo maitinimo paslaugas;
46.2. klientų aptarnavimui naudoti kokybiškus daugkartinio naudojimo indus bei įrankius, kokybiškas stalų serviravimo priemones;
46.3. Nuomininkas turi užtikrinti lankytojams galimybę atsiskaityti už paslaugas mokėjimo kortelėmis.


 VIII SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS

47. Savivaldybės turto subnuoma negalima.
48. Savivaldybės turto Nuomininkas neturi teisės:
48.1. įkeisti nuomos teisės, perduoti jos kaip turtinio įnašo ar kitaip jos suvaržyti;
48.2. be savivaldybės turto valdytojo rašytinio sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbų;
48.3. išpirkti nuomojamą savivaldybės turtą.
49. Nuomininkui, pagerinusiam savivaldybės turtą, turėtos išlaidos neatlyginamos.
50. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
51. Ginčai, kilę dėl savivaldybės turto nuomos organizavimo ar jo rezultatų, nuomos sutarties vykdymo, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
52. Konkurso sąlygų priedai:
1. priedas. Paraiškos forma, 1 lapas.
2. priedas. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas, 4 lapai.
3. priedas. Išnuomojamų patalpų planas, 1 lapas.

_______________________

Grįžti
Shadow up