kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai-atsakymai
Bendrieji klausimai
Prašome paaiškinti , kokiu pagrindu man rašoma sąskaita už atliekų surinkimą (skola už 2012 m. ir sąskaita už 2013 m.), jeigu iki šiol nėra pastatytas šiukšlių konteineris - adresas Skaisteriųg. 1, Skaisterių kaimas, Vilniaus r. sav. Dar vasarą aš aiškinausi su "Nemėžio komunalininkas" dėl konteinerių. Buvo paaiškinta kad trūksta konteinerių, ir gavus konteinierius turėjo man pranešti, ko iki šiol nepadaryta. Taip pat buvo skambinta į ūkio skyrių ir man buvo paaiškinta, kad gavus šiukšlių konteinerį aš turėsių atvykti į savivaldybę ir parašyti prašymą dėl sąskaitos perrašymo. Taip pat prašome nurodyti kokių pagrindu vienam adresatui yra rašomos sąskaitos dviems bendrasąvininkams. Spausdinti
2013-02-25

Pranešame, kad visi atleidimai nuo mokesčio ir lengvatos skiriamos remiantis 2012 m. liepos 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-319 patvirtintu Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašu, kuriame Taryba numatė baigtinį sąrašą konkrečių atvejų (bei kokius dokumentus būtina pateikti), kada vietinės rinkliavos mokėtojams gali būti suteiktos lengvatos. Apie minėtas lengvatas galite paskaityti mūsų svetainėje www.vrsa.lt →Aplinkos apsauga.

Taip pat informuojame, kad jeigu gyvenamajame name, gyvena viena šeima arba faktiškai naudojasi vienas iš bendrasavininkių, jis turi pateikti seniūnijai pagal objekto būvimo vietą arba Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui (211 kab. antradienį nuo 14.00 iki 17.00 arba trečiadienį nuo 9.00 iki 12.00) prašymą dėl mokėjimo pranešimų už komunalinių atliekų tvarkymą koregavimo šeimoms (prašymo forma skelbiama Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje http://aplinkosapsauga.vrsa.lt/index.php?4090564337) ir tada bus atliktas vietinės rinkliavos mokesčio perskaičiavimas.

 

 

 

Laba diena,Vaidotų kaime Statybininkų gatvė apšviečiama apšvietimo stulpais, tačiau kiemai apšviečiami šviestuvais, sumontuotais ant gyvenamųjų namų. Noriu pasiteirauti, kokių teisinių pagrindų (nutarimu, įsakymu ar pan.) buvo priimtas sprendimas taip įrengti Vaidotų k. kiemų apšvietimą bei kaip reglamentuojamas tokio apšvietimo priežiūrą. Taip pat noriu paklausti, kokiu pagrindu Statybininkų gatvėje šviečia kas antras stulpas, o Krantinės gatvėje prie vaikų darželio stovintis 3 apšvietimo stulpai išvis neveikia. Dekoju už atsakymus. Spausdinti
2013-02-06

Statybininkų g., Vaidotų k., statant gyvenamuosius namus, jų apšvietimui buvo montuojamas apšvietimas ant namų. Krantinės g. prie vaikų darželio apšviečia pats darželis ir sprendžia, kaip ir kada jungti apšvietimą.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai


nuo Tomo Rimtauto Navicko
SB“Žalesa“ sklypo Nr.60 savininko
(oficialus adresas registre-Vilniaus r.sav.,Riešės sen.,Skirgiškių k., Pakalnučių g. 5)


P A K L A U S I M A S

Gavęs mokestinį pranešimą-įvardintą kaip vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą
už 2012 metų dalį(nuo mokesčio įvedimo pradžios) jau kreipiausi iš karto į Jus dėl apskaičiavimo
metodikos-aš sode būnu tik sezono metu-t.y. nuo balandžio mėn. iki spalio mėn. imtinai. Lapkričio,
gruodžio, sausio, vasario, kovo mėn. imtinai sode nebūnu-dėl kelių priežasčių-užpustyti keliai,
vasarnamis nepritaikytas nakvynei šaltuoju metų laiku, man, kaip miesto žmogui tuo metu ir visai
nebūtų ką veikti, na ir ne sezono metu būtų sunku dėl amžiaus ir sveikatos stovio. Dar pernai, nesulaukęs Jūsų atsakymo, bent du kartus kreipiausi telefonu-man buvo mandagiai paaiškinta, kad
už 2012 metus jau sunku ką nors pakeisti. Pinigai ne dideli, sumokėjau už 2012 metus. Per tą laiką
pasikonsultavau su teisininkais ir man išaiškino, kad be reikalo sumokėjau už komunalinių atliekų tvarkymą už tuos mėnesius, kai dėl gamtinių sąlygų negaliu būti sode, nes už orą dar nėra mokesčio
ir net teoriškai, man nebūnant, jokių atliekų dėl mano veiklos nėra ir būti negali. Skaičiau, kad jau
visiems viskas aišku, tai ir nusiraminau. Bet , pasirodo, kad mane pažadais nuraminę pareigūnai iš
karto pažadus pamiršo-tai sprendžiu iš 2013,01,30d. gauto naujo mokėjimo pranešimo už 2013metų
komunalinių atliekų tvarkymą Nr.10251886, išrašytą 2013,01,29 d.-vėl už 12 mėn. viso 36 Lt sumai
Prašau man raštu paaiškinti, kuo remiantis man išrašytas mokėjimo pranešimas už visus 12 mėnesių
nes teisininkai man išaiškino, kad už tuos mėnesius, kai dėl gamtos sąlygų negaliu užsiimti sodo
darbais, savo veikla negaliu sukurti jokių atliekų , taigi už tuos penkis mėnesius neturėčiau mokėti.
Jeigu ir Jūs pripažįstate, kad tai pagal įstatymus, prašau perrašyti mokėjimo pranešimą už faktinį
darbų sode laiką-t.y. už septynis mėnesius komunalines atliekas tvarkant. Jei skaitote kitaip, tai
atsakykite kuo remiantis turėčiau mokėti net už nebuvimą.

Pagarbiai,
Tomas Rimtautas Navickas,
Vilnius,2013,01,31,
Spausdinti
2013-02-03

Vilniaus rajono savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 str. 2 p. ir 16 str. 2 d. 18 p., Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2000, Nr. 53) 11 str. 1 d. 8 p., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) 31 str. ir įgyvendindama 2008 m. gruodžio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-408 patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą 2009-2018 m., nuo 2012 m. gegužės 1 d. įvedė vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje (2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-301, 2011-12-23 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-507).

Vietinė rinkliava – tai Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas atliekų turėtojas privalo sumokėti.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-03-30 sprendimu Nr. T3-95 patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai (minėti dydžiai iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-05-25 sprendimu Nr. T3-220), kuriame vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal nekilnojamojo turto paskirtį, taigi sodų bendrijose esančios sodų valdos, kuriose nėra nuolat gyvenančių asmenų, metinis rinkliavos dydis yra 36 Lt nepriklausomai nuo to, ar sklype yra pastatai ar ne ir ar jie naudojami, ar nenaudojami.

Pagal galimybių analizę, kuri įvertino esamą patirtį Lietuvos savivaldybėse, sodų valdose, kuriose nėra nuolat gyvenančių asmenų, vietinės rinkliavos dydžio parametras yra vienas sodo sklypas. Minimalus mokestis buvo skaičiuojamas pagal susidarančių visų komunalinių atliekų visose bendrijose ir dalijamas esamam sklypų kiekiui (metinė atliekų susikaupimo norma 0.100 t/sodų valdoje). Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje sodų bendrijose esančios sodų valdos, metinis rinkliavos dydis yra 36 Lt.

Iš turimų duomenų (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas) matyti, kad Jūs esate sodų valdos (unikalus Nr. 4198-5055-5017), esančios Pakalnučių g. 5, Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., savininkas. Minėta aplinkybė sudaro pagrindą konstatuoti, jog Jūs esate vietinės rinkliavos mokėtojas, todėl Jums tenka pareiga mokėti vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą.

Taip pat pranešame, kad, remiantis 2012 m. liepos 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-319 patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo IV skyriaus 23 p., lengvatos netaikomos sodų bendrijose esančioms sodų valdoms, kuriose nėra nuolat gyvenančių asmenų.

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, nurodyta, kad argumentai, kad nėra pastatytas konteineris, kad atliekos nėra išvežamos, kad atliekos nesukuriamos ir pan., nepaneigia pareigos mokėti minėtąją rinkliavą, nes tokia pareiga yra sietina su nekilnojamojo turto, esančio Savivaldybės teritorijoje, valdymu, naudojimu ir disponavimu.

 

Laba diena, man iškilo toks klausimas apie perėjos esančios Nemėžyje einančios per Minsko plentą apšvietimą.
Ši perėja ne tiek seniai buvo papildomai apšviesta, tai tikrai džiugina, nes pėsčiųjų tikrai daug, o eismas intensyvus. Bet pastaruoju metu tenka pastebėti, jog perėja nėra apšviečiama. Man asmeniškai tenka pro šią vietą pravažiuoti tiek anksti ryte tiek vakare. Rytais viskas yra tvarkinga perėja apšviesta ir pėstieji yra pastebimi. Problemos iškyla vakarop. Kuomet ir prieš šią perėją ir už jos esantys šviestuvai jau yra įjungti perėja skendi tamsoje. Nelabai suprantamas toks sprendimas. Kuomet aplink šviestuvai yra įjungti o perėja tamsoje, toje vietoje ypač suprastėja matomumas ir manau jog taip galima prisišaukti nelaimių. Taigi įdomu būtų sužinoti kodėl visi šviestuvai, įskaitant ir ties perėja, nėra įjungiami tuo pačiu metu?

Ačiū už atsakymą.
Spausdinti
2013-01-11
Informuojame, kad už kelio Minsko plentas apšvietimą yra atsakinga ne Vilniaus rajono savivaldybės administracija, o Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos sussiekimo ministerijos. Nemėžio seniūnas informavo, kad apie problemas dėl apšvietimo informavo atsakingas institucijas.
Noriu paklausti, ar savivaldybei priklauso ziemos metu nuo sniego valyti kelius savo rajone? Kokiu grafiku tai daroma? Spausdinti
2012-12-17
Informuojame, jog už kelių valymą ir priežiūrą yra atsakingi atitinkamų seniūnijų seniūnai, kurie vykdo darbus pagal turimų lėšų dydį. Siūlome dėl grafiko kreiptis tiesiogiai į seniūniją.
<< 1 ... 11 ... 18 ... 22 ... 24 25 26 27 28 29 >> 
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Lapkritis
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29
30     
Artimiausi renginiai
Violetos Podlipskos tapybos paroda „Sielos laisvė“
2021-11-01
NDKC Dūkštų skyrius (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r.)
Edukaciniai užsiėmimai su M. Čekolis „Advento vainiko gamyba“
2021-12-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Edukaciniai užsiėmimai su M. Čekolis „Kvepiančios bičių vaško žvakės“
2021-12-02
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Edukaciniai užsiėmimai „Pagamink Kalėdinius žaisliukus Houvalto dvaro eglutei“
2021-12-02
NDKC Maišiagalos skyrius (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r.)
Edukacinis užsiėmimas ,,Mes puošiame eglutę žaislais“
2021-12-03
RDKC Lavoriškių skyrius (Liepos g. 9-3, Lavoriškių k., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up