kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2021


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A27(1)-2775 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 metais papildomo finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo

 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. A27(1)-2550 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 metais finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo


 

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 metų projektų atrankos konkurse

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. A27(1)-1781 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo ir atsakingo darbuotojo skyrimo“.

Konkurso tikslas − skatinti Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai, nurodyti Savivaldybės aprašo 12 p.

Savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija) vertina pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pagal Savivaldybės aprašo 1 priede nustatytą formą užpildytą, pasirašytą ir pateiktą paraišką, nusprendžia, kuriai seniūnijos teritorijoje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (-oms) arba Savivaldybės aprašo 6.2 papunktyje nustatytais atvejais nevyriausybinei organizacijai ir (arba) religinei bendruomenei ir bendrijai siūlyti skirti finansavimą.

Iš viso konkursui numatyta skirti 70 619 Eur Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (Lėšų paskirstymas seniūnijoms).

Paraiškos priimamos 2021 m. rugpjūčio 2 d. – 2021 m. rugsėjo 3 d. Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vilniaus m., Rinktinės g. 50, dėžėje prie 2 (antro) įėjimo į Vilniaus rajono savivaldybę) užklijuotame voke su užrašu „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška“.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.

Galimi pareiškėjai:

  • bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  • jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės aprašo 45 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Paraiškų rengimas. Pareiškėjai užpildo nustatytos formos paraišką (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas, paraiškos sąmata). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruotas. Paraiška teikiama užklijuotame voke su užrašu „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška“. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertimų biuro antspaudu (jei privalo jį turėti) ir parašu) kopijas:

1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

6. projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

8. aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Dokumento, nurodyto Savivaldybės aprašo 17.3 papunktyje, kopiją ir aktyvią nuorodą, nurodytą Savivaldybės aprašo 17.8 papunktyje, pateikti privaloma. Dokumentų, nurodytų Savivaldybės aprašo 17.1, 17.2, 17.4 ir 17.5 papunkčiuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu pareiškėjas ir (arba) projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos koordinatorius vyr. specialistas Vladyslav Bortkevič, tel. 8 5 275 1530, el. paštas: vladyslav.bortkevic@vrsa.lt.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

Daugiau informacijos rasite čia.

2021-07-29

 


 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. A27(1)-1762 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaitų formų patvirtinimo“ 

 


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. A27(1)-1935 „Dėl techninės klaidos ištaisymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. Liepos 17 d. įsakyme Nr. A27(1)-1761 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 metais finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. A27(1)-1761 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 metais finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo"

 Mokymų medžiaga (1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybės“ įgyvendinimas)

 


 

Avižienių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Bezdonių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Buivydžių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Dūkštų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Juodšilių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Kalvelių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Lavoriškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Maišiagalos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Marijampolio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Medininkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Mickūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Nemenčinės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Nemenčinės miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Nemėžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Paberžės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Pagirių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Riešės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Rudaminos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Rukainių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Sudervės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Sužionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Šatrininkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Zujūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
1718
19
20212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
„Keturkojis draugas“ Sniego figūrų konkursas, skirtas guvūnų gerovės metams
2022-01-01
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras (Švenčionių g. 12, Nemenčinė, Vilniaus r.)
Sveikinimo laiškų kun. prelatui Juzefui Obrembskiui paroda-prezentacija
2022-01-01
VKEM Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus (Šv. Antano g. 5, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Tautodailininkės Irenos Ševcovos fotografijų paroda „Medžio kvėpavimas“
2022-01-02
VKEM Tradicinių amatų centras Houvalto dvare Maišiagaloje (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus raj.)
Česlavo Polonskio tapybos, akvarelių ir piešinių paroda
2022-01-02
VKEM (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus raj.)
„Atvirukas - sveikinimams“ Edukacinė popietė su Č. Liachovič, skirta senelių dienai paminėti
2022-01-20
NDKC Karvio skyrius (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up