kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras už laimingą ir saugią vaikystę

„Šeima yra visuomenės pagrindas ir laimingi vaikai auga savo šeimose. Kai gyvenime atsitinka taip, kad vaikai vis dėlto atsiduria mūsų centre, jiems stengiamės padėti, nes, manau, niekada nevėlu turėti laimingą, saugią vaikystę. Būtent tai mūsų centro darbuotojai stengiasi užtikrinti vaikams“, - sako Justina Turbienė, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė.


Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras veiklą pradėjo 2016 m. rugpjūtį.  Centro pagrindinė paskirtis – teikti kompleksinę pagalbą: ilgalaikę, trumpalaikę socialinę pagalbą vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios vaikų socialinės globos, pagalbos šeimai, bendruomenei paslaugos.

Vaikai į socialinės globos įstaigas daugiausia patenka iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų. Šie vaikai dažnai turi elgesio problemų, todėl artimi giminaičiai nenori jų globoti.      

Vaikai, globojami institucijoje, sunkiau pasiruošia savarankiškam gyvenimui. Iš globos institucijos išėjusio vaiko situacija dažnai būna sudėtingesnė nei šeimoje globojamo vaiko. Šeimoje globoti vaikai lengviau pritampa visuomenėje.

Centro misija - teikti profesionalias socialines paslaugas socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms bei jų vaikams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą. Centras taip pat siekia skatinti pilnavertišką šeimos socialinį funkcionavimą bei didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę. 

Centre veikia 5 padaliniai:

1. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys teikia kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iai) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir  laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę; 

2. Vaikų dienos centras „Arka“ teikia pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu; 

3. Pagalbos šeimai padalinys teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, kompleksines paslaugas šeimai, sociokultūrines paslaugas, socialinę - psichologinę pagalbą socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms bei asmenims, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę bei pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; 

4. Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia;  

5. Globos centras, kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.


Centre teikiama pagalba vaikams:

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslauga teikiama socialinių įgūdžių stokojantiems, likusiems be tėvų globos vaikams bei vaikams su negalia, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Paslauga skiriama vaikams, paimtiems Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų, policijos pareigūnų iš šeimos ar kitos jų buvimo vietos dėl iškilusios realios grėsmės vaikų sveikatai ar gyvybei. Laikino apnakvindinimo iki 3 parų ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai ir pagal poreikį, kol vaikas grąžinamas į šeimą arba jam nustatomas socialinės globos poreikis. 

Trumpalaikės socialinės globos paslauga (teikiama iki 12 mėn., iki išsispręs vaiko globos klausimas) ir ilgalaikės socialinės globos paslauga – tai visuma paslaugų, kuriomis vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, netekus tėvų globos. Vaiko globos padalinys dirba ir paslaugas teikia ištisą parą.  

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos vaikams ugdant socialinius įgūdžius, pamaitinant, sudarant sąlygas būti saugiems, organizuojant vaikų užimtumą ir pamokų ruošą, taip pat bendraujant su vaiko šeima, teikiant vaikams ir jų tėvams reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. Paslauga skiriama mokyklinio amžiaus vaikams iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų ir socialinės rizikos vaikams. Paslauga teikiama nemokamai, pagal poreikį.

Dienos centre „Arka“ ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, organizuojamas vaikų užimtumas ir pamokų ruoša, vaikai pamaitinami, sudaromos sąlygos vaikų saugumui. Paslaugos teikiamos mokyklinio amžiaus vaikams, vaikams iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, vaikams iš nepasiturinčių šeimų, negalią turintiems ir kitiems. Dienos centre teikiamos paslaugos yra nemokamos.  Kartu su vaikais dienos centre yra minimos ir švenčiamos valstybinės, kalendorinės ir religinės šventės, organizuojamos vaikų darbelių parodos, išvykos ir ekskursijos, anketinės vaikų ir tėvų apklausos, pokalbiai bei susirinkimai.

Psichosocialinė pagalba skiriama asmenims, kurių deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus rajone. Psichosocialinę pagalbą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, teisinė pagalba, laikinas apnakvindinimas iki 3 parų. Psichosocialinė pagalba asmeniui teikiama nemokamai.   

Apgyvendinimo Pagalbos šeimai padalinyje paslauga teikiama iki 6 mėn. ir ilgiau, atsižvelgiant į asmens psichosocialinę situaciją. Apgyvendinimo paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, teisinės pagalbos organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, apsaugos organizavimas, pagalbos sau grupių organizavimas, esant galimybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne. Asmuo už apgyvendinimo paslaugą per mėnesį moka 67,46 EUR. Kartu su asmeniu apgyvendintiems nepilnamečiams vaikams paslauga teikiama nemokamai. 

Pagalbos šeimai paslaugos

Darbas su socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis. Centras socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms pagal poreikį teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas: informavimo, konsultavimo (teikia socialinis darbuotojas ir/ar psichologas), bendravimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdieninių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitas paslaugas. Papildomai šeimoms, esant galimybei ir poreikiui, teikiamos sociokultūrinės paslaugos, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, aprūpinimo būtiniausiais maisto produktais, tėvystės įgūdžių teorinių mokymų ir pan. Taip pat šeimoms teikiamos atlygintinos paslaugos – drabužių ir tekstilės gaminių skalbimo paslauga (1 val. kaina 2,00 EUR) ir maudymosi duše pasauga (15 min. vienam asmeniui kaina 1,00 EUR).   

Parama, įgyvendinti projektai

Siekiant pritraukti papildomų lėšų ir bendradarbiaujant su fondu Pomoc Polakom na Wschodzie“ 2018 metais įgyvendinti du projektai: Dzieci jak z obrazka“ ir Pomoc charytatywna“. Vaikai, gyvenantys Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre, bei šeimos, atsidūrusios krizinėje situacijoje, laikinai apgyvendintos Centro Šeimos padalinyje, taip pat vaikai, lankantys dienos centrą ,,Arka“, gavo paramą: drabužius, avalynę, vaistus, maisto papildus, kosmetiką ir kt. Parama pasinaudojo 25 asmenys, lėšos siekė 4716 EUR.

Centras nuolat gauna Maisto banko paramą, du kartus per metus dalyvauja akcijoje, renka maisto produktus ir kitas prekes, nuolat ieško rėmėjų.

3 metus Centras dalyvauja projekte „Atraskime save su „Arka“, finansuojamame Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, skirtame vaikų dienos centrų plėtrai. Vaikams pagal projektą dienos centre organizuojamas maitinimas, vaikų užimtumo užsiėmimai, kelionės ir išvykos.

Nuo 2018 m. Centras dalyvauja projekte „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“. Projektas orientuotas į Vilniaus rajono šeimas, pagal kurį koordinuojamas, organizuojamas ir užtikrinamas paslaugų teikimas šeimoms, teikiama informacija apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkaujama tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Pagal 2018 m. spalio 30 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, įgyvendinant vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams teikia bendrąsias socialines paslaugas: edukacines paslaugas; informavimą; konsultavimą; pagalbą sprendžiant vaiko elgesio iššūkius; motyvacinio treningo paslaugas; tarpininkavimą ir atstovavimą; sociokultūrines paslaugas; nemokamą asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimą; savitarpio pagalbos grupių organizavimą; palydimosios globos paslaugas jaunuoliams; kitas bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialines paslaugas: individualias psichologines konsultacijas; individualias grupines socialines konsultacijas; laikino atokvėpio paslaugas; intensyvią krizių įveikimo pagalbą; psichosocialinę pagalbą; įvadinius ir tęstinius GIMK mokymus, privalomus asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais; šeimų, norinčių priimti vaiką svečiuotis, vertinimą ir išvadų rengimą; vaiko palydėjimą į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą; globojamo vaiko susitikimų su biologiniais tėvais Globos centre organizavimo paslaugas; kitas paslaugas.

Centras glaudžiai bendradarbiauja su Dūkstų Šv. Onos bažnyčia. Globotiniai noriai dalyvauja šv. Mišiose, gieda bažnyčios chore. Centro darbuotojai ir paslaugų gavėjai dalyvavo piligriminėje kelionėje į Kaišiadorius ir Birštoną - palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio takais. „Jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais dalyvaujame piligriminėje kelionėje Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą“, - pasakoja J. Turbienė.

Paslaugos yra nemokamos ir prieinamos visiems globojantiems ar įvaikinusiems, ar svarstantiems tokią galimybę, be jokių apribojimų.

Adresas: Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r. sav., LT-14231
Tel. +370 627 99208

https://www.svgc.lt/
El. paštas: geisiskiucentras@gmail.com,  direktorius@svgc.lt,  rastine@svgc.lt

 

Shadow up