kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuotolinio susitikimo metu – atsakymai į svarbiausius Nemenčinės daugiabučių namų gyventojų klausimus

Sausio 26 d., nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovų bei Nemenčinės gyventojų susitikimas, kurio metu gyventojams pristatyta aktuali informacija apie savivaldybės finansuojamą daugiabučių rėmimo fondą, Vyriausybės patvirtintą daugiabučių renovacijos programą, Savivaldybės investicijas į komunalinį ūkį, išsamiai papasakota apie šilumos ūkio atnaujinimo priemones, leisiančias sumažinti nuostolius šilumos, atsakyta į gyventojų iš anksto bei tiesioginės transliacijos metu užduotus klausimus dėl šildymo kainų sumažinimo.


Negalėjusius sudalyvauti tiesioginiame nuotoliniame susitikime, įrašą kviečiame žiūrėti Vilniaus rajono savivaldybės YouTube kanale https://youtu.be/l9qRWTAb048?t=771.

Nuotoliniame susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski kartu su skyriaus specialistais, atsakingais už komunalinį ūkį, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktorius Vladislav Jedinskij, direktoriaus pavaduotojas daugiabučiams namams modernizuoti Gžeslav Stasevič, bendrovės inžinieriai ir daugiabučių namų administravimo specialistai, Nemenčinės miesto seniūnas Artur Komarovski ir kiti.

 

Priemonės, leisiančios sumažinti sąskaitas už šildymą

Nuotoliniame susitikime dažniausiai pasikartojantys ir gyventojų labiausiai aptariami klausimai buvo dėl šildymo kainų skirtumų ir suvartotos šilumos palyginimas su kitais šilumos ūkiais.

Vilniaus rajono daugiabučių namų gyventojai, siekiantys sumažinti energinių išteklių sąnaudas, kviečiami pasinaudoti energinį efektyvumą didinančiomis bei valstybės finansuojamomis priemonėmis, kurias įgyvendinus pavyktų ne tik sumažinti bendras daugiabučių namų energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc., bet ir atsirastų galimybės pagerinti vidaus patalpų temperatūrinio režimo sąlygas, racionaliai vartoti energiją bei sumažinti sąskaitas už šildymą.

Vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, įgyvendinamos šios energinį efektyvumą didinančios priemonės: stogo šiltinimas, fasado sienų, cokolio šiltinimas ir nuogrindos sutvarkymas, langų keitimas butuose, laiptinėse ir rūsiuose, laiptinės lauko durų ir rūsio durų keitimas, šildymo sistemos pertvarkymas, vėdinimo sistemos sutvarkymas, balkonų įstiklinimas. Taip pat pasinaudojus parama, gali būti pakeisti buitinių nuotekų ir vandentiekio vamzdynai, pakeista elektros instaliacija.

Šiuo metu pasinaudojus valstybės parama, renovuota / baigiama renovuoti 15 Vilniaus rajono daugiabučių namų, iš jų 5 renovuoti daugiabučiai namai yra Nemenčinės miesto teritorijoje – Šv. Mykolo g. 7 ir Šv. Mykolo g. 9 (parengti techniniai darbo projektai ir šiuo metu organizuojamos viešojo pirkimo procedūros statybos rangos darbas atlikti) bei daugiabučiai namai Lauko g. 9, Švenčionių g. 39 ir Šv. Mykolo g. 4 (įtraukti į daugiabučių namų atnaujinimo programą ir šiuo metu Savivaldybė rengia investicinių planų ir energetinio naudingumo sertifikatus).

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa gali būti įgyvendinama per namo bendrijas, gyventojų pasirinktą programos įgyvendinimo administratorių arba Savivaldybės paskirtą programos įgyvendinimo administratorių – UAB „Nemenčinės komunalininkas“.

Nuspręsti dėl daugiabučio namo renovacijos vykdymo privalo daugiabučio namo butų savininkų dauguma (55 proc.). Paraiška dėl preliminaraus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje teikiama: http://renovacija.vrsa.lt/index.php/pateikti-paraiska/.

Daugiau apie Vilniaus rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą bei jos teikiamą naudą rasite http://renovacija.vrsa.lt/.

Didžioji dalis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių namų pastatyti iki 1993 m., vyrauja nedidelio aukštingumo iki 2 aukštų ir iki 10 butų daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros suprastėjo.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama, kad daugiausiai šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų gyventojams sąskaitos už šildymą būtų mažesnės, jau nuo 2017 m. teikia pagalbą remontuojant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentiekio), laiptines ir t. t., su galimybe gauti finansavimą iki 70 proc. remonto sąmatos. Savivaldybės teikiama finansinė pagalba – tai galimybė daugiabučių namų butų savininkams, kurie negali dalyvauti daugiabučių namų renovacijos programoje, atnaujinti savo namo bendrojo naudojimo objektus.

Savivaldybės finansuojamos remonto išlaidos:

70 proc. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, pripažintų avarinės būklės, remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, įskaitant darbų techninę priežiūrą, bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur vienam namui;

50 proc. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo darbų vertės, bet ne daugiau kaip 20 tūkst. Eur vienam namui;

70 proc. daugiabučio namo šildymo sistemos modernizavimui;

papildomai 30 proc. daugiabučio namo, dalyvaujančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, šildymo sistemai modernizuoti.

Svarbu suprasti, kad siekiant gauti mažesnes sąskaitas už sunaudotą šilumos energiją, būtina imtis atitinkamų priemonių, kadangi yra du pagrindiniai veiksniai, lemiantys mokestinę naštą – šilumos kaina ir suvartojimas. Suvartojimas būna didžiausias dėl patiriamų nuostolių per išorinės pastato atitvaras, dėl šildymo sistemos nesubalansuotumo, dėl stogo, nesandarių įėjimo durų, todėl sąnaudos renovuotame ir nerenovuotame daugiabutyje gali labai skirtis. Pavyzdžiui, 2019 m. baigus atnaujinti šildymo sistemą daugiabutyje Pagirių sen., B. Vokės k., Parko g. 16B, šilumos energijos suvartojimas per 3 mėnesius( spalį, lapkritį ir gruodį) 2018 m. (iki remonto) ir 2020 m. (po remonto) tapo 44 proc. mažesnis, vidutinė kaina sumažėjo nuo 1,15 Eur/kv. m. iki 0,43 Eur/kv. m.

Paraiškų teikimo kvietimas, kaip ir kasmet, bus skelbiamas kovo mėn., Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt bei vietinėje spaudoje. Paraiškų pateikimą organizuoja daugiabučio namo valdytojas. Remonto darbų atlikimui turi pritarti namo butų savininkai (daugiau nei 50 proc. visų butų). Viena iš paraiškos pateikimo sąlygų – namo butų savininkai turi turėti nuosavą remonto lėšų dalį. Finansavimo prioritetas teikiamas avarinės būklės objektams.

Per 4 metus Vilniaus rajono savivaldybės teikiama parama pasinaudojo 54 rajono daugiabučiai namai, iš jų 12 Nemenčinėje. Daugiabučių namų tvarkymui skirta beveik 294 tūkst. Eur paramos, iš jų beveik 33 tūkst. Eur buvo skirti 12-ai daugiabučių Nemenčinėje.

Daugiau apie paramos skyrimo tvarką, atvejus ir sąlygas rasite Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-187 patvirtiname „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos apraše“.

Daugiau informacijos apie Savivaldybės teikiamą paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, kviečiame skaityti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetinės svetainės www.vrsa.lt rubrikoje „Gyventojui“, skiltyje „Daugiabučių valdymas“.

 

Investicijos į šilumos ūkio atnaujinimą

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Vilniaus rajono gyventojams sumažinti tiekiamos šilumos kainą bei padidinti šilumos tiekimo patikimumą, nuolat investuoja į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą.

Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto investicijos į šilumos ūkio atnaujinimą tendencingai didėja. 2018 m. buvo skirta apie 800 tūkst. Eur, 2019 m. – 1,7 mln. Eur., 2020 m. – 1,2 mln. Eur. Vilniaus rajono savivaldybė per 5 metų laikotarpį į Nemenčinės m. centralizuotų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją investavo apie 496 tūkst. Eur, tai apie 22 proc. nuo bendros investuotos sumos į Vilniaus rajono savivaldybės centralizuotų šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją.

Į Nemenčinės m. katilinių rekonstrukciją 5 metų laikotarpyje investuota apie 277 tūkst. Eur, kas sudaro 12 proc. nuo bendros investuotos sumos į Vilniaus rajono savivaldybės katilinių rekonstrukciją.

Per 5 metų laikotarpį iš viso Savivaldybė skyrė 5 mln. Eur, iš jų 2,4 mln. Eur – katilinėms, 2,3 mln. Eur – centralizuotiems šilumos tiekimo tinklams.

Nemenčinės m. šilumos tinklų nuostoliai yra apie 8 proc. mažesni negu visoje Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Vilniaus rajone vidutiniai šilumos nuostoliai yra apie 20 proc. Nemenčinės m. centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuostolius pavyko sumažinti dėka investicijų į centralizuoto šilumos tiekimo tinklo rekonstrukciją, tuo tarpu Lietuvoje nuostoliai siekia apie 15 proc.

Pasinaudojus Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ lėšomis, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos tiekimo veiklos teritorijoje pavyko rekonstruoti apie 47 proc. centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, dėl ko pavyko sumažinti šilumos tiekimo nuostolius apie 9 proc.

Iš viso UAB „Nemenčinės komunalininkas“ eksploatuoja apie 18,5 km šilumos tinklų, iš jų maždaug 5 km išsidėstę Nemenčinės m. teritorijoje. Šiuo metu jau yra rekonstruota apie 3,2 km tinklų, kurių dėka pavyko sumažinti šilumos tiekimo nuostolius Nemenčinės m. apie 3 proc.

Siekiant sumažinti šilumos kainą, kasmet investuojama į šilumos tinklų atnaujinimą. Bendrai iš bendrovės eksploatuojamų šiluminės energijos perdavimo tinklų 52 proc. yra renovuoti. Nemenčinės mieste renovuotų šilumos tinklų dalis sudaro 64,3 proc. 2020 m. renovuota 1 017 metrų šilumos tinklų, 2019 metais – 1 060 metrų, 2018 m. renovuoti 926 metrai.

 

Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto šildymo kainų skirtumai

Kaina skirtingose miestuose gali skirtis ne tik dėl prastos pastatų būklės, bet ir dėl skirtingų šilumos ūkių eksploatuotojų bei ūkių aptarnavimo išlaidų. Gyventojams lyginant UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir Vilniaus miesto teritorijoje eksploatuojamą šilumos ūkį, būtina suprasti, kad Nemenčinės komunalininkas eksploatuoja 21 katilinę, kurios šilumą teikia 2 400 abonentams (1 katilinė vidutiniškai teikia šilumą 114 abonentų), tuo tarpu Vilniaus miesto šilumos tinklai eksploatuoja tik 8 katilines, kurios šilumą teikia virš 200 tūkst. abonentų, t. y. 1 katilinė vidutiniškai teikia šilumą 25 tūkst. abonentų.

 

Gyventojai, norintys patikslinti klausimus arba gauti išsamesnius atsakymus, kviečiami kreiptis į UAB „Nemenčinės komunalininkas“ el. paštu info@nemenkom.lt arba į Vilniaus rajono savivaldybę vrsa@vrsa.lt.


 
Shadow up