kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone bus vykdomi aplinkos oro, vandens, dirvožemio, gamtos ir kraštovaizdžio numatytų parametrų matavimai

Š. m. spalio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybė pasirašė su DVI „Darnaus vystymo institutas“ sutartį dėl Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo.


Pradedama įgyvendinti aplinkos monitoringo 2021-2026 m programa, patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio mėn. 30 d. sprendimu Nr. T3-339.

Monitoringo metu bus vykdomi aplinkos oro, vandens (paviršinio, požeminio), dirvožemio, gamtos ir kraštovaizdžio numatytų parametrų matavimai, gautų duomenų analizė.

Remiantis aplinkos monitoringo metu gauta ir apibendrinta informacija bus galima įvertinti gamtinės aplinkos kokybinius parametrus ir nustatyti tikėtinas gamtinės aplinkos kaitos tendencijas, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo aplinkosaugos priemones, kaupti ir teikti patikimą informaciją specialistams bei visuomenei.

Su numatytais parametrų matavimais galite susipažinti Aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programoje.

 

Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos monitoringo planas 2021 m. 4 ketv.

Aplinkos oras

Tyrimo vietos Nr.

Tiriami parametrai

Preliminarus matavimo laikas

Pastabos

1; 2; 4; 5; 11; 12; 13

KD10, CO

Lapkritis

Mėginiai paimti spalio mėn, ir duomenys apdorojami

1 – 16

O3, LOJ

Gruodis

Dislokuoti apsauginiai nameliai

1 – 7;  9;

11–16

NO2, SO2

Gruodis

Dislokuoti apsauginiai nameliai

Paviršinis vanduo

1, 3, 4

nitratų azotą (NO3N), amonio azotą (NH4N), bendrą azotą (Nb), fosfatų fosforą (PO4P), bendrą fosforą (Pb), BDS7, O2

Spalio mėn. I pusėje

Paimti mėginiai tiriami laboratorijoje

2, 5

Nb, Pb, BDS7, Seki gylis (S)

Spalio mėn. I pusėje

Paimti mėginiai tiriami laboratorijoje

Požeminis vanduo

1-18

O2, pH, SEL, NO3, NO2, NH4+ N, PI, PO4

Lapkritis

 

Dirvožemis

Laisvai prieinamų duomenų kaupimas ir analizė

Laukiama duomenų iš LGT

Kraštovaizdis

CORINE duomenų rinkimas ir analizė

Laukiama duomenų iš CORINE duomenų bazių

Sosnovskio barščio monitoringas

Informacijos surinkimas iš Vilniaus rajono seniūnijų, bei sklypų savininkų ir/ar gyventojų (kur fiksuotas Sosnovskio barštis) apie augaviečių ploto pokyčius, naujų augaviečių atsiradimą, atliktus naikinimo darbus.

Renkami ir apdorojami duomenys

 

Paviršinio vandens mėginių ėmimas;
Aplinkos oro monitoringas ir pasyvių sorbentų apsauginių namelių dislokavimas.

Shadow up