kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pasveikinti geriausi rajono švietimo įstaigų abiturientai

Š. m. liepos 25 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo 25 tarybos nariai, priimta daug svarbių sprendimų. Posėdžio pradžioje merė Marija Rekst atminimo dovanomis ir padėkos raštais iškilmingai apdovanojo 11 geriausių 2013-2014 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigų abiturientų, pasiekusių puikių rezultatų brandos egzaminų sesijoje.


Po apdovanojimų ceremonijos sekė finansinių klausimų svarstymas. Tarybos nariai patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto įvykdymo ataskaitas bei susipažino su biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymu.

Tarybos nariai taip pat nutarė padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamas 660,0 tūkst. Lt, iš jų specialiąją tikslinę dotaciją socialinio būsto fondui plėtoti – 365,0 tūkst.Lt, kitas dotacijas iš kitų valdymo lygių – 295,0 tūkst.Lt. Nors savivaldybės biūdžetas pamažu grįžta į prieškrizinį lygį, tačiau augančios išlaidos nenuteikia optimistiškai.

Posėdžio metu buvo svarstomas klausimas „Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo“. Nutarta:

-Atleisti nuo žemės mokesčio žemės savininkus – asmenis, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkus ir nepilnamečius vaikus, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai) ir jiems priklausančio žemės sklypo plotas (žemės savininkui priklausantys keli sklypai laikomi vienu žemės sklypu) neviršija neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio: kaimo vietovėse – 3 ha; Nemenčinės mieste – 0,25 ha.

-Atleisti Vilniaus rajono gyventojus nuo žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties bendrą žemės sklypų plotą (išskyrus mėgėjų sodų žemės sklypus), neviršijantį: kaimo vietovėse – 5 ha; Nemenčinės mieste – 0,25 ha.

-Netaikyti žemės mokesčio lengvatų žemės naudotojams, kurių sklypai yra apleisti arba juose nustatyti žolės deginimo atvejai.

Savivaldybės tarybos nariai patvirtino laidojimo pašalpos skyrimo tvarkos aprašą, kuriuo laidojusiems asmenims bus užtikrintos vienodos sąlygos gauti laidojimo pašalpą už mirusius, deklaravusius ir nedeklaravusius savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Tarybos sprendimu Vilniaus r. Pagirių gimnazijai buvo perduotas valdyti, naudoti ir diponuoti juo patikėjimo teise M2 klasės autobusas ,,Volkswagen Crafter“. Mokyklinis autobusas padės užtikrinti geresnį mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir atgal.

Taryba patvirtino sprendimus dėl turto perdavimo Vilniaus rajono Avižienių, Lavoriškių ir Mickūnų vaikų lopšeliams – darželiams. Valdydami ir disponuodami patikėjimo teise  turtą, lopšeliai-darželiai turės didesnes galimybes turėti papildomų finansavimo šaltinių (dalyvauti ES struktūrinių fondų remiamuose projektuose, gauti rėmėjų lėšų ir kt.). Šiuo metu savivaldybės nuosavybes teise priklausantis turtas, kuriuo disponuoja ir naudojasi lopšeliai – darželiai, yra apskaitomas Švietimo skyriaus balanse.

Posėdyje buvo vienbalsiai pritarta leisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, kaip partnerei, dalyvauti projekte, finansuotiname pagal 2009–2014 m. priemonę „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“. Planuojama atnaujinti Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus bei dalyje šių kabinetų atlikti paprastąjį remontą ir aprūpinti pagalbinėmis priemonėmis.

Tarybos narių balsų dauguma taip pat buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 metų strateginiam plėtros planui. Strateginiame plane pateikta esama Vilniaus r. situacija, apibrėžta Vilniaus rajono vizija 2023 m., prioritetinės sritys, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatytas reikalingų išteklių poreikis. Planu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas verslui plėstis, rajono ekonominiam konkurencingumui didinti bei investicijoms pritraukti, geriau įgyvendinti Europos Sąjungos politikas bei tobulinti viešojo administravimo struktūrą.

Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus vedėja Dorota Levko pristatė Vilniaus r. Medininkų herbą, kurį š. m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos komisijos teikimą,  patvirtino dekretu Nr. 1K-1888. Medininkų herbo etaloną sukūrė dailininkas Juozas Galkus. Herbinio skydo raudoname lauke vaizduojamas auksinės pilies su kampiniu bokštu fragmentas. Svarstant Medininkų herbo motyvus, niekam nekėlė abejonių, kad jame turi būti įprasminta Medininkų pilis, vienas iš reikšmingiausių praeities gynybinių statinių.

 

Shadow up