kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Atnaujintas gydytojo kabinetas Bezdonyse

Nuo spa­lio 3 die­nos pa­cien­tams du­ris at­vė­rė iš pa­grin­dų at­nau­jin­tas ir su­re­mon­tuo­tas Bez­do­nių ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­tas. Įė­ji­mas į ka­bi­ne­tą pri­tai­ky­tas ir ne­įga­lie­siems. Re­mon­to dar­bams ir nau­jai įran­gai įsi­gy­ti Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sky­rė apie 50 tūkst. eu­rų.


Bez­do­nių se­niū­ni­jos se­niū­nas Mi­chal Jan­čev­ski ne­slė­pė džiaugs­mo ir kal­bė­jo, kad iš pa­grin­dų su­re­mon­tuo­tas gy­dy­to­jo ka­bi­ne­tas yra tik­ra do­va­na ne tik Bez­do­nių, bet ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jams. Jis in­for­ma­vo, kad gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to pa­slau­go­mis nau­do­sis apie tūks­tan­tis gy­ven­to­jų, o re­mon­tas tru­ko ke­lis mė­ne­sius.

„No­rė­čiau nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti me­rei Ma­ri­jai Rekst ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei Liu­ci­nai Kot­lov­skai už tai, kad įsi­jau­tė į si­tu­a­ci­ją ir ne­pa­šykš­tė­jo skir­ti pi­ni­gų, su­da­rant žmo­nėms pa­to­gias ap­tar­na­vi­mo ir dar­bo są­ly­gas mo­der­nia­me gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te“, - pa­ten­kin­tas dės­tė se­niū­ni­jos šei­mi­nin­kas.

Ne­men­či­nės po­li­kli­ni­kos vyr. gy­dy­to­jas Ole­gas Ka­ča­nas ir­gi pa­čiais gra­žiau­siais žo­džiais kal­bė­jo apie sa­vi­val­dy­bės va­do­vus pa­brėž­da­mas, kad ka­bi­ne­tas bu­vo su­re­mon­tuo­tas ir įreng­tas vien iš sa­vi­val­dy­bės lė­šų. Pa­ten­kin­ta dar­bo są­ly­go­mis ir šei­mos gy­dy­to­ja Re­na­ta Gas­pe­ra­vi­čie­nė, ku­ri nuo pir­ma­die­nio ta­po gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to ve­dė­ja ir pir­mą kar­tą, kaip pa­juo­ka­vo, dirbs „sa­va­ran­kiš­kai“ ir šei­mi­nin­kaus ga­na ne­ma­žo­je te­ri­to­ri­jo­je.

„Dar­bo ne­bi­jau ir ma­nau, kad at­lai­ky­siu“, - pa­ti­ki­no ener­gin­ga ir po­zi­ty­viai nu­si­tei­ku­si gy­dy­to­ja ir in­for­ma­vo, kad ka­bi­ne­tas tei­kia pa­slau­gas tiek su­au­gu­siems, tiek vai­kams - pra­de­dant nuo kū­di­kių. „Ka­bi­ne­tas yra tar­si ma­ža po­li­kli­ni­ka, kur ga­li­ma pa­ma­tuo­ti spau­di­mą, pa­da­ry­ti šir­dies elek­tro­kar­diog­ra­mą, o pa­ste­bė­jus li­gos po­žy­mius -  pa­skir­ti vais­tų, ku­rių bū­ti­niau­sių bus ga­li­ma įsi­gy­ti vie­to­je, - aiš­ki­no R. Gas­pe­ra­vi­čie­nė. - Tu­ri­me sa­vo ne­di­de­lę vais­ti­nė­lę, ne­rei­kės va­žiuo­ti į Ne­men­či­nę, kad nu­si­pirk­tum pa­ra­ce­ta­mo­lio ar ibup­ro­fe­no, o jei­gu vais­tai kom­pen­suo­ja­mi, tuo­met, de­ja, pa­cien­tas tu­rės va­žiuo­ti ir ap­si­lan­ky­ti vie­no­je iš Ne­men­či­nės vais­ti­nių.“

Ka­bi­ne­te yra ga­li­my­bė pa­si­skie­py­ti, o rei­ka­lui esant - pa­sta­ty­ti la­še­li­nę. Bez­do­nių ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to ve­dė­ja taip pat sa­kė, kad ka­bi­ne­te bus at­lie­ka­mi pro­fi­lak­ti­niai ty­ri­mai, ta­čiau gy­dy­to­jo dar­bas - tai ir vi­zi­tai na­muo­se, kur yra prie lo­vos pri­kaus­ty­tų žmo­nių, jau­nų ma­mų su nau­ja­gi­miais lan­ky­mas. „Ka­bi­ne­te ir na­muo­se, rei­ka­lui esant, su slau­gy­to­ja esa­me pa­si­ren­gu­sios su­teik­ti pir­mą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą“, - tei­kia­mas pa­slau­gas var­di­jo R. Gas­pe­ra­vi­čie­nė ir pa­si­džiau­gė, kad ne­įga­lie­siems įreng­tas įva­žia­vi­mas, ku­riuo žmo­gus in­va­li­do vė­ži­mė­ly­je be pro­ble­mų ga­lės įva­žiuo­ti tie­siai į ka­bi­ne­tą.

„Są­ly­gas tu­ri­me tik­rai ge­ras - ga­vo­me nau­ją įran­gą, pa­tal­po­se šva­ru, švie­su ir šil­ta, to­dėl pa­cien­tai ir mū­sų kuk­lus per­so­na­las (3 žmo­nės) jau­čia­mės pa­to­giai, o bū­tent to ir rei­kė­jo“, - api­ben­dri­no mi­ni po­li­kli­ni­kos ve­dė­ja.

Zyg­munt Žda­no­vič
Au­to­riaus nuotr.

Shadow up