kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto gairės

Kviečiame susipažinti su 2018 metų Vilniaus rajono savivaldybės planuojamo biudžeto projektu.


Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams. 2018 metams savivaldybių biudžetams bus skiriama 82,82 proc. (2017 metais buvo 78,17 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. Prognozuojama, kad į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą įplauks 46 892 tūkst. Eur iš GPM, tai 19,3 proc. (7 558,0 tūkst. Eur) daugiau nei prognozuota 2017 metams, 3 350,0 tūkst. Eur iš pajamų ir mokesčių iš turto, tai 10,6 proc.(320,0 tūkst. Eur) daugiau nei 2017 m. 2018 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta savivaldybei prognozuojamų pajamų suma – 50 447,0 tūkst. Eur, palyginti su 2017 m., didėja 18,7 proc. (7 938,0 tūkst. Eur). Į savivaldybės biudžetą numatoma surinkti 2 462,0 tūkst. Eur vietinių rinkliavų, 55,0 tūkst. Eur materialiojo turto realizavimo pajamų, 130,0 tūkst. Eur aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų. Visos savivaldybės planuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarys 53 094,0 tūkst. Eur, palyginti su 2017 m., didėja 8 123,0 tūkst. Eur. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirta 4 091,9 tūkst. Eur arba 481,4 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m. Mokinio krepšelio patvirtintas dydis – 1 099 Eur, 2017 m. sudarė 1 059 Eur, todėl mokinio krepšeliui finansuoti skiriama 18 485,7 tūkst. Eur, 662,2 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m. Pagal valstybės investicijų 2017-2019 m. programą kapitalo investicijoms finansuoti skiriama 1 500,0 tūkst. Eur, iš kurių 900,0 tūkst. Eur – Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro pastatui rekonstruoti ir 600,0 tūkst. Eur – Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos pastatui modernizuoti, aktų salės ir muzikos mokykloms statyti. Iš viso 2018 metais planuojama gauti 78 530,7 tūkst. Eur pajamų. Pateikiama 2018 biudžeto pajamų struktūra ir pajamų palyginimas su 2017 metais.

Vilniaus rajono savivaldybės 2018m. ir 2017 m. pajamų planų palyginimas, tūkst. Eur

Nuo sausio 1 d. keičiasi valstybės remiamų pajamų dydis, auga nuo 102 Eur iki 122 Eur., todėl didėja gyventojų galimybės socialinei paramai gauti. Nuo šio dydžio priklauso socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį skyrimo sąlygos.  Taip pat auga minimali alga nuo 380 Eur iki 400 Eur, bazinės algos dydis auga nuo 130,5 iki 132,5 Eur. 2018 metais pritraukiant Europos Sąjungos ir valstybės paramos lėšas savivaldybė numato prisidėti vykdydama investicinius projektus savo lėšomis daugiau kaip 6 000,0 tūkst. Eur. Ypatingas dėmesys 2018 m. biudžete skiriamas seniūnijoms, jų biudžetas, palyginti su 2017 m. patvirtintu planu, didėja daugiau nei 35 proc. Didžioji dalis bus skirta gatvių apšvietimo rekonstrukcijai ir remontui bei keliams ir gyvenvietėms tvarkyti.

Asignavimai išlaidoms paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti. Pateikiama 2018 m. biudžeto programų struktūra procentais ir palyginimas su 2017 metais. Didžiausia dalis numatoma skirti švietimo kokybės ir prieinamumo programai – 44,1 proc.; saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai – 16,2 proc.; socialinės atskirties mažinimo programai – 12,4 proc.; valdymo programai – 12,3 proc.; kultūros, sporto ir turizmo – 6,9 proc.; ekonominio konkurencingumo programai – 3,9 proc.; susisiekimo ir gatvių apšvietimo programai – 3,0 proc.; viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai – 1,2 proc. Pateikiama biudžeto asignavimų, skirtų išlaidoms struktūrą pagal programas ir jų palyginimą 2018 m- 2017 metais. Shadow up