kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono švietimo įstaigose įsteigta daugiau pagalbos mokiniui specialistų etatų

Š. m. rugsėjo 26 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas nustatantis didžiausią leistiną pareigybių skaičių kiekvienai Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigai.


Siekiant sudaryti palankias sąlygas mokinių užimtumui po pamokų, nuo š. m. spalio 1 d. Vilniaus rajono švietimo įstaigoms papildomai skirta 14,75 etatų pagalbos mokiniui specialistų pareigybėms įsteigti, kurie bus atsakingi už saugų ir kryptingą mokinių užimtumo po pamokų organizavimą. Etatų įsteigimą ir išlaikymą finansuos Vilniaus rajono savivaldybė.

Specialistų etatų didinimas betarpiškai prisidės prie geresnės ugdymo kokybės užtikrinimo bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą. Visapusiškas ugdymas išplės ugdymosi turinį papildomomis nemokamomis veiklomis, glaudžiai susijusiomis su ugdymo procesu. Mokytojai ir specialistai daugiau laiko galės skirti darbui su mokiniais ne tik pamokų metu bet ir organizuojant popamokinę veiklą, kurios metu bus užtikrinama kiekvieno mokinio galimybė gerinti savo mokslo žinias ir pasiekimus – mokytojai kartu su mokiniais galės ruošti namų pamokas. Neformaliojo švietimo veiklos po pamokų užtikrins saugaus ir prasmingo laiko po pamokų praleidimą, o mokinių tėvams sudarys palankesnę galimybę derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

Tikimasi, kad papildomas vaikų užimtumas ir vaikų priežiūros po pamokų užtikrinimas sudarys sąlygas vykdyti įvairias, vaikų poreikius atitinkančias veiklas, gerins mokinių pasiekimus, mažins socialinę atskirtį tarp mokinių, stiprins formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę.

 

Shadow up