kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-294 „Dėl Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ buvo patvirtinta Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryba.


                      Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo.

Liepos 17 d. vykusio bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) atstovų susirinkimo metu buvo išrinkti bendruomeninių organizacijų atstovai į Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybą.

Į Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybą buvo deleguota 16 bendruomeninių organizacijų atstovų. Remiantis Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų 9.1 papunkčiu, Savivaldybės administracija organizuoja 6 BO atstovų atranką į BO tarybą. Informacija apie organizuojamą atranką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt. Juridinį statusą turinčios BO raštu (galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis) pasiūlo po vieną atstovą. Jeigu pasiūloma daugiau asmenų, organizuojamas BO atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo būdu išrenkami 6 BO atstovai į BO tarybą.

Susirinkime dalyvavo 14 bendruomeninių organizacijų atstovų. Kiekvienas atstovas prisistatė ir trumpai papasakojo apie savo atstovaujamą organizaciją. Balsuodami bendruomeninių organizacijų atstovai išrinko Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų atstovus Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryboje.

 

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis:

 • Stanislav Zajankovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Liudas Kaškonas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Beata Maliušickaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
 • Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja;
 • Gražina Zizienė, Riešės bendruomenės atstovė;
 • Vladislav Kačanovskij, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkas;
 • Eglė Žaltauskienė, Veriškių kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Jaroslavas Lavrukaitis, Kabiškių kaimo bendruomenės atstovas;
 • Živilė Šakalė, Vilniaus rajono Avižienių bendruomenės atstovė;
 • Vladislav Maliuk, Sužionių bendruomenės pirmininkas.

Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.


Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos:

 • teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;
 • teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 • teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 • dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse BO plėtros politikos klausimams svarstyti;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su BO veikla, projektus;
 • skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį (Savivaldybės tinklapyje www.vrsa.lt);
 • inicijuoja BO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
 • atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Su Vilniaus rajono tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-294 „Dėl Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ galite susipažinti čia.

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus rasite čia.

 

Shadow up