kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl planuojamo statyti gamybos ir pramonės paskirties pastato Sudervės g. 65D, Avižienių k.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija vertina aktyvų visuomenės dalyvavimą ir yra suinteresuota, kad teritorijų planavimo procesai vyktų sklandžiai ir nebūtų pažeisti suinteresuotos visuomenės interesai, o kylantys galimi interesų konfliktai būtų sprendžiami efektyviai. Siekiame kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas Vilniaus rajone, taip pat sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kurios turi ekonominį poveikį ir teikia socialinę naudą, suderinant visuomenės ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos joje plėtojimo galimybių.


Gamyklos Avižieniuose vizualizacija

Rengiant 1986 metais Avižienių gyvenvietės generalinį planą, sklypas (Sudervės g. 65D) buvo pažymėtas kaip pramonės ir sandėliavimo teritorijos naudojimo būdo. Sklypas 1,6346 ha suformuotas 2005-01-13 Apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-159-41 ir jam nustatyta kita paskirtis – pramonės ir sandėliavimo teritorijos naudojimo būdo. 2017-11-03 Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 48SK-3428-(14.28.111) nuo sklypo atidalino dalį kelio platinimui. Šiuo metu sklypo teritorijos naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo, sklypo plotas 1,4877 ha, sklypą valdo valstybės žemės patikėjimo teise NŽT, sudaryta su įmone nuomos sutartis nuo 2005 metų 45 metams.Žemiau pateikiame faktus, susijusius su planuojamomis gamybos ir pramonės paskirties pastato statybomis Avižienių k., Sudervės g. 65D.

Atsižvelgiant į patvirtintus ir galiojančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, planuojama ūkinė veikla numatoma esamų ir planuojamų gyvenamųjų vietovių (U1) tvarkymo zonoje. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, planuojamose U1 kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėse galima planuoti ir U2 (planuojamų gamybos ir sandėlių) teritorijas, jeigu jos nedarys neigiamo poveikio esamoms ir planuojamoms gyvenvietėms. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad negalima tapatinti žemės naudojimo būdo ir planuojamos vykdyti veiklos. Galimas planuojamos vykdyti veiklos neigiamas poveikis aplinkai įvertinamas atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo atveju tai yra pagrindinis instrumentas, skirtas objektyviam sprendimui priimti.

Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvada dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D, poveikio aplinkai vertinimo priimta 2017 m. liepos 14 d. Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus.

Remiantis galutine atrankos išvada, planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma pastatyti gamybos ir pramonės paskirties pastatą, kuriame bus vykdoma medinių langų ir fasadų gamyba. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vadovaujantis galutine atrankos išvada planuojamos ūkinės veiklos užsakovas prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą yra įpareigotas įteisinti nustatytą normatyvinę sanitarinę apsaugos zoną arba atlikti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo bei medžius tvarkyti vadovaujantis LR želdynų įstatymo nuostatomis. Galutinė atrankos išvada priimta su išvardintomis sąlygomis. Poveikio aplinkai vertinimo procesą koordinuoja Aplinkos apsaugos agentūra.

Siekiant išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus statinio ir kitų pagrindinių sprendinių idėją, nustatyti reikalingus žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, rengiami projektiniai pasiūlymai. Viešinimo procedūras numato galiojantys teisės aktai (Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).

Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybos ir pramonės paskirties pastato, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Sudervės g. 65D, statybos projekto rengimą vyko š. m. spalio 16 d. Viešame susirinkime dalyvavo ir gyventojai. Savivaldybė, savo ruožtu, projektuotojui persiuntė visas gautas pretenzijas ir pasiūlė dar kartą organizuoti viešinimo procedūrą.

Bendrovė, atsakydama į Savivaldybės raštą, patikino, kad imasi ir imsis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog planuojamo statyti gamybos ir pramonės paskirties pastato projektavimas ir statyba būtų vykdomi laikantis visų privalomų teisės aktų reikalavimų. Bendrovė ketina pakartotinai organizuoti visuomenės informavimo apie žemės sklype planuojamo statyti gamybos ir pramonės paskirties pastato projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant šio pastato projektinius pasiūlymus procedūrą, kurios metu bus aptariami ir svarstomi visai suinteresuotai visuomenei rūpimi klausimai. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad minėto statinio statybai dar nėra išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Tai yra tik pradinė projekto rengimo stadija – projektinių pasiūlymų svarstymas.

Shadow up