kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie socialinės integracijos priemonių vykdymą

  INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO NAUDOJIMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS VYKDANT NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONES

       Seniūnijų pateikti duomenys rodo, kad 5167 Vilniaus rajono gyventojai yra neįgalūs, iš jų 4814 – suaugę neįgalieji ir 353 – neįgalūs vaikai iki 18 metų. Neįgalūs rajono gyventojai sudaro 5,2 % nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. Pensinio amžiaus asmenys ir suaugę neįgalieji sudaro 26,6 % visų rajono gyventojų.
      304 senatvės pensijos amžių sukakusiems ir neįgaliems asmenims, atsižvelgiant į jiems nustatytus specialiuosius poreikius, buvo nustatyti specialiųjų poreikių lygiai bei išduoti 324 neįgaliojo pažymėjimai.
      2009 metais Vilniaus rajono savivaldybė, vykdydama Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos priemones, panaudojo 2731,0 tūkst. litų. 
      Buvo pritaikyti 3 būstai neįgaliesiems, 2 neįgaliesiems nupirkti mobilūs laiptų kopikliai LIFTKAR PT Uni 130. Tam tikslui panaudota 91,3 tūkst. Lt, iš jų 73,6 tūkst. litai - iš valstybės biudžeto lėšų.
      2010 metais tenkinant gyventojų prašymus bei nustačius teisę į būsto (aplinkos) pritaikymą, 4 neįgaliesiems bus pritaikyti būstai ir aplinka: pritaikyti vonios kambariai, įrengtas įvažiavimas vėžimėliu į namą, praplatintos kambarių durys ir kt. Šiais metais būsto pritaikymo darbams atlikti planuojama panaudoti  32,8 tūkst. Lt, iš jų 26,5 tūkst. - iš valstybės biudžeto lėšų.
      Teikdama socialinę piniginę paramą, Vilniaus rajono savivaldybė, moka 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio dydžio (26 litai) išmokas auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, komunalinių paslaugų, elektros energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti.
       2009 metais kompensacija už komunalines paslaugas buvo mokama 3 nedarbingų neįgaliųjų šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus iki 18 metų. Dėl šios išmokos galima kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją arba Socialinės rūpybos skyrių, 101 kab., teirautis tel. 253 2313. 
      Socialinės rūpybos skyrius teikia transporto paslaugas. Transporto paslaugos gydymo, reabilitacijos ir ugdymo tikslams nemokamai teikiamos asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu bei individualiu transportu. 
      Socialinės rūpybos skyrius neįgaliesiems kompensuoja lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidas. 2009 metais šia teise pasinaudojo 7 asmenys ir jiems buvo išmokėta 28,16 tūkst. litų valstybės biudžeto lėšų.
      Senyvo amžiaus asmenis ir neįgaliuosius, turinčius ribotas judėjimo galimybes, skyrius aprūpina techninėmis pagalbos priemonėmis. Asmenims, negalintiems atvykti į Skyrių atsiimti kompensacines techninės pagalbos priemones, jos atvežamos į namus.
     Atsižvelgus į Savivaldybės finansines galimybes, nepasiturintiems rajono gyventojams skiriama vienkartinė materialinė parama. 
    19 lankomosios priežiūros darbuotojų 34 neįgaliesiems teikia pagalbos namuose paslaugas. Šiam tikslui 2009 metais panaudota  387,2 tūkst. Lt.
     Užtikrinant socialinės globos ir priežiūros paslaugas bei jų įvairovę, ugdant savarankiško gyvenimo įgūdžius 2009 metais savivaldybė iš viso panaudojo 2100,0 tūkst Lt (tik už suteiktas socialinės globos paslaugas Savivaldybė socialines paslaugas teikiančioms institucijoms sumokėjo 1558,0 tūkst. litų, iš jų 345,4 tūkst. litų panaudota iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams socialinei globai teikti asmenims su sunkia negalia).

Socialinės rūpybos skyriaus vedėja                                                                                    Stefanija Stankevič

 

Reikalavimai asmenims, kuriems gali būti pritaikomas būstas

       Būstas pritaikomas asmeniui, kuriam pagal jo negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:
      1. labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
      2. ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
      3. vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
      Negalios priežastis ir būkles, kurioms esant nustatomas būsto pritaikymo poreikis, asmens ar jam atstovaujančio asmens prašymu nustato šeimos gydytojas, vadovaudamasis Negalios priežasčių ir būklių sąrašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
     Suaugusiam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas aukštesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygis. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo neįgaliems vaikams bei jaunuoliams nuo 7 iki 24 metų amžiaus tikslingumo, nepraėjus 10 metų nuo paskutinio būsto pritaikymo, sprendimą priima komisija.
      Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, atitinkantis Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, II dalyje nustatytus reikalavimus, arba tokiam asmeniui teisėtai atstovaujantys asmenys (tėvai arba įtėviai, vaikai arba įvaikiai, sutuoktinis, gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas ar kt.) (toliau vadinama – pareiškėjas).
     Pareiškėjas prašymą pateikia tiesiogiai savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą. Savivaldybės administracijoje gautas prašymas užregistruojamas pažymint prašymo gavimo datą ir suteikiant registracijos numerį.
     Prašymus pritaikyti būstą komisija nagrinėja komisijos pirmininko nustatytą dieną ir laiką, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 d. (2007 metais iki liepos 1 d).
     Prieš komisijos posėdį savivaldybės administracija pareiškėjams, pateikusiems prašymus pritaikyti būstus, išsiunčia pranešimus, kuriuose pateikiama ši informacija:
     1. pranešimas apie planuojamą komisijos posėdį, kuriame numatoma svarstyti pareiškėjo prašymą;
     2. vieta bei data, iki kurios prašoma pateikti šiuos asmens teisę į būsto pritaikymą patvirtinančius dokumentus:
     2.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją ir teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
     2.2. galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą (šio dokumento pareiškėjas neteikia, jeigu jo turimą kopiją gali pateikti savivaldybės administracija);
     2.3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
     2.4. darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys);
     2.5. būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
     2.6. bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
     3. kita pareiškėjui svarbi informacija.
     Praėjus pareiškėjams išsiųstame pranešime nurodytų dokumentų pateikimo terminui, savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai bei juose pateikta visa reikiama informacija. Jei nustatoma, kad pareiškėjas nepateikė visų reikalingų dokumentų arba dokumentuose pateikta informacija yra nepakankama, raštu kreipiamasi į pareiškėją, nurodant, kokius trūkstamus dokumentus ar informaciją ir iki kada pareiškėjas privalo pateikti savivaldybės administracijai. Jei pareiškėjas pakartotinai prašomų dokumentų ir informacijos nepateikia, prašymas toliau nenagrinėjamas.
     Jeigu nustatoma, kad pareiškėjas pateikė visus reikalingus dokumentus bei informaciją ir pareiškėjas pagal Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro, II dalyje nustatytus reikalavimus turi teisę kreiptis dėl būsto pritaikymo, savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prie pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:
     1. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
     2. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą, kuriame turi būti pateikti šie duomenys:
     2.1. būsto adresas;
     2.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);
     2.3. daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas, jei yra);
     2.4. civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso iškėlimo faktas (jei yra);
     3. savivaldybės administracijos pažymą apie:
     3.1. būsto pripažinimą netinkamu gyventi;
     3.2. būsto įtraukimą į grąžintinų gyvenamųjų namų ir butų sąrašus;
     3.3. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie būsto likutinę mokestinę vertę, nustatytą masiniu būdu
    Praėjusiais metais į būstų pritaikymo eilę įrašytiems pareiškėjams, kurių būstai nebuvo pradėti pritaikyti, taip pat išsiunčiami pranešimai, jeigu preliminariai numatoma, kad būstas šiems asmenims galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais.
    Jeigu pagal pareiškėjo ir savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus nustatoma, kad prašomas pritaikyti būstas neatitinka socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų II ir III dalyse nustatytų reikalavimų, prašymas pritaikyti būstą toliau nenagrinėjamas. Savivaldybės administracija pareiškėjui, kurio prašymo nuspręsta toliau nenagrinėti, išsiunčia informaciją apie priimtą sprendimą bei tokio sprendimo priėmimo motyvus.
     Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikis nustatomas pagal asmens judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygius:
    1. asmenims, kuriems nustatyti labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
    2. asmenims, kuriems nustatyti ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
    3. asmenims, kuriems nustatyti vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
    Asmens judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimo lygį asmens ar jam atstovaujančiojo asmens prašymu nustato šeimos gydytojas pagal negalios priežasčių ir būklių sąrašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
   Asmenį, kuriam yra nustatyti labai ryškūs judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, slaugantis asmuo negali laisvai ir saugiai bei nenaudodamas didesnės negu įprasta fizinės jėgos:
    1. pakelti;
    2. perkelti, pasodinti į vežimėlį ir iškelti iš jo (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti);
    3. pernešti ir (ar) nuvežti į vonios arba dušo kambarį ir pan.;
    4. suteikti asmens higienos priežiūrai reikalingas paslaugas (nuprausti vonioje, duše);
    5. pakeisti patalynę;
    6. pamaitinti;
    7. naudoti būste esančius įrenginius ir prietaisus, skirtus:
    7.1. asmens higienos priežiūrai;
    7.2. asmens maitinimui (viryklės, virtuvės baldai);
    7.3. asmens poilsiui (lova, sofa ir pan.).
    7.4. vežti vežimėliu iki įėjimo į būstą (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti);
    7.5. įvežti vežimėliu į būstą (nevertinama, kai asmuo dėl negalios ir būklės gali tik gulėti);
    8. Asmuo, kuriam yra nustatyti ryškūs judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, ir (ar) jį prižiūrintis asmuo negali laisvai ir saugiai bei nenaudodamas didesnės negu įprasta fizinės jėgos:
    8.1. vežimėliu privažiuoti prie įėjimo į būstą;
    8.2. patekti vežimėliu į būstą;
    8.3. patekti vežimėliu į bent vieną būste esančią patalpą, skirtą kiekvienam iš šių poreikių tenkinti:
    8.3.1. maisto gamybai ir maitinimuisi;
    8.3.2. asmens higienos priežiūrai (tualeto, vonios arba dušo kambarys);
    8.3.3. poilsiui ir miegojimui;
    8.4. naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais:
    8.4.1. būsto apšvietimui ir šildymui (valdymo ir kontrolės prietaisai, mygtukai, jungikliai);
    8.4.2. maisto gamybai ir maitinimuisi (viryklės, virtuvės baldai);
    8.4.3. asmens higienos priežiūrai (unitazas, praustuvas, vonia arba dušas);
    8.4.4. poilsiui ir miegojimui (lova, sofa ar pan.);
    8.4.5. judėti 18.3 punkte nurodytose patalpose.
    9. Asmuo, kuriam yra nustatyti vidutiniai judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimai, negali laisvai ir saugiai bei nenaudodamas didesnės negu įprasta fizinės jėgos:
   9.1. prieiti prie būsto (nėra už ko laikytis lipant lauko laiptais);
   9.2. patekti į būstą (nėra už ko laikytis lipant laiptinės laiptais);
   9.3. naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais:
   9.3.1. maisto gamybai ir maitinimuisi (viryklės, virtuvės baldai);
   9.3.2. asmens higienos priežiūrai (unitazas, vonia arba dušas);
   9.3.3. poilsiui ir miegojimui (lova, sofa ar pan.);
   9.4. judėti būste.

Reikalavimai pritaikomam būstui

     Būsto teisinio statuso reikalavimai:
    1. būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta;
    2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą;
    3. būsto savininkas (pats asmuo, bendraturčiai, jei yra) sutinka dėl jam priklausančio būsto pritaikymo;
    4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla.

    Kiti reikalavimai būstui:
    - būstas nėra pripažintas netinkamu gyventi dėl jo avarinės būklės ar kitų priežasčių;
    - būstas nėra įrašytas į grąžintinų gyvenamųjų namų ir butų sąrašą.

    Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems prašome kreiptis į Socialinės rūpybos skyrių, 101 kab., adresu Rinktinės g. 50, Vilnius. Tel. 275 00 33.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

     Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-19 įsakymo Nr. A1-111 „Dėl bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 47-1822)
     p a k e i t i m a i :
     2010 m. kovo 24 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-115 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2007-04-19 įsakymo Nr. A1-111 „Dėl bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų, būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1681).

 

Grįžti
Shadow up