kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. liepos mėnesį

 

INFORMACIJA apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:90), esančio detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-06-11 sprendimu Nr. KADI-370, koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 4110/0600:915), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k..
Planavimo pagrindas: 2017 m. spalio 17d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:90), esančio Vilniaus r. Sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano koregavimo žemės sklype (kad. Nr. 4110/0600:915), esančiame Vilniaus r. Sav., Zujūnų sen., Dvarykščių“ Nr. KADI-548.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius J.G.
Projekto rengėjas: Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com. Projekto vadovė Auksė Radžiūnaitė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

  • Detaliuoju planu suformuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4110/0600:915), esantį Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nekeisti Detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo.
  • Suformuotuose žemės sklypuose nekeisti Detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo: žemės sklypo naudojimo paskirties, konkretaus teritorijos naudojimo būdo.Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-684.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-08-09 iki 2019-08-26 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., susisiekus su  projekto rengėju   darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-684)
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-08-26.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-07-31

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Miškinių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. I.
Iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-31

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-07-31

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 ribas ir plotus. Keisti sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-353, sklypuose, didesniuose kaip 1,0000 ha, esančiuose gamtinio karkaso zonoje, numatyti ≥ 15 % proc. ploto atskirųjų želdynų teritoriją, skaičiuojant nuo gyvenamiesiems pastatams skirtų teritorijų bendro ploto, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą.

2019-07-31

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakryžės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. B.

Iki 2019 m. rugpjūčio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-26

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skliausčių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė T. S.

Iki 2019 m. rugpjūčio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-26

2018-02-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-86 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1250 ir kad. Nr. 4103/0100:1251), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo“ bei 2018-03-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-31-(3.35) rengiamas detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius:
 Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai: L. Ž., V. Ž. ir J. S.
Planuojamos teritorijos plotas: 0.2327 ha
Detaliojo plano tikslas: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu Nr. KADI-343 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. nr. 4103/0100:1250 ir kad. nr. 4103/0100:1251), esančių Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje: padalyti detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą Nr. 1: 0.2327 ha ploto paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. nr. 4103/0100:1026), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Pikutiškių g. 7, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Gražina Meidutė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-145.
Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-07-29 iki 2019-08-12 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-145).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-07-26

Planavimo organizatorius– M. M.
Planuojama teritorija
–1,0170 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr.4196/0100:0204), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Visalaukės I k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-07-11 įsakymas Nr. 48KPĮ-249-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-07-24

Informuojame, kad yra pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:203), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2004-03-09 įsakymu Nr. A27-272, keitimo ir žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1031), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k. prijungimo.
Planavimo pagrindas: 2018 m. sausio 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:203), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-09 įsakymu Nr. A27-272, keitimo ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1031), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., prijungimo.
SPAV neatliekamas.

Koncepcija nerengiama.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: nustatytų žemės sklypų Nr. 8 (skl. kad. Nr. 4110/0700:623) ir Nr. 8a (skl. kad. Nr. 4110/0700:624) ribų ir plotų keitimas, prijungiant žemės ūkio paskirties sklypą (kad. Nr. 4110/0700:1031), pakeičiant jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties-paskirties - vienbučių-dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: motyvuoti pasiūlymai gali būti teikiami visą dokumento rengimo laikotarpi iki susipažinimo laikotarpio pabaigos LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-52) ir detaliojo plano rengėjui (UAB ,,Arkllida“) Saltoniškių 29-408, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 861711395.
Informacija apie parengtus detaliojo plano keitimo sprendinius, susipažinimo su jais, svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Įsakymas

Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-07-19

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Griovių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė V. K.

Iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-19

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė G. S.

Iki 2019 m. rugpjūčio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-19

Informuojame, kad yra pradedamas rengti Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:712), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu Nr. KADI-342, keitimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės plėtra“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, vaida@zemespletra.lt, +37065011744, www.zemespletra.lt
Planavimo tikslai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu Nr. KADI-342 patvirtintus Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:712), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Purviškių k., detaliojo plano sprendinius.
Planavimo uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 184/0100:1295), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Stanislavo Bonifaco Jundzilo g. 29, ribas ir plotus. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 20 %, užstatymo intensyvumą – 0,4, užstatymo tipą – sodybinį. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-25 įsakymas Nr. KADI-454, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-03 įsakymas Nr. KADI-469.
SPAV neatliekamas.
Koncepcija nerengiama.
Motyvuoti pasiūlymai gali būti teikiami visą dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo laikotarpio pabaigos LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-349) arba detaliojo plano rengėjui UAB „Žemės plėtra“, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius, el.p.vaida@zemespletra.lt.
Informacija apie parengtus detaliojo plano keitimo sprendinius, susipažinimo su jais, svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-07-19

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:270), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-10-17 ĮSAKYMU NR. A27-1122, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:270), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-02 įsakymu Nr. KADI-414 (TPD registracijos Nr. T00083568) sprendinius, numatant keisti Detaliuoju planu suformuoto skl. Nr. 2: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:454), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Žebronių g. 29A, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2100 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-07-22 iki 2019-08-02 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-08-02 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-07-18

Planavimo organizatorius– K. V.
Planuojama teritorija
–0,5030 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr.4184/0300:0611), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Visalaukės I k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-07-11 įsakymas Nr. 48KPĮ-249-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-07-18

Vadovaujantis 2019-02-04 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymu Nr. KADI-89 „Dėl žemės sklypų (kad. nr. 4103/0300:800 ir kad. nr. 4103/0300:1212), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2011-07-22 sprendimu nr. T3-296, ir kitos paskirties (inžnierinės infrastruktūros teritorijos) žemės sklypo (kad. nr. 4103/0300:1626), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Obelyno g., Detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2011-09-16 sprendimu nr. T3-355 kooregavimo inicijavimo’’, bei 2019-02-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-9-(3.35), pradedamas rengti Detaliųjų planų koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius: G.L.,V.L.
Planuojamos teritorijos plotas: 1,2382 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslai - Koreguoti žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:800 ir kad. Nr. 4103/0300:1212), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-06-22 sprendimu Nr. T3-296 (toliau – Detalusis planas 1), ir žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1626), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Obelyno g., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-09-16 sprendimu Nr. T3-355 (toliau – Detalusis planas 2), sprendinius: keisti Detaliuoju planu 1 suplanuoto sklypo Nr. 1 kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (kad. Nr. 4103/0300:8281) ir Detaliuoju planu 2 suplanuotų sklypo Nr. 1 kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (kad. Nr. 4103/0300:1308) ir sklypo Nr. 2 kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritorijos (kad. Nr. 4103/0300:1309) ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, (toliau – Bendrasis planas) sprendiniais. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nurodytus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 297 p., 298 p., vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą formuoti ne mažesnį kaip 0,1000 ha, nustatyti sodybinio užstatymo tipą, pastatų aukštų skaičių – iki 2 aukštų.
Detaliojo plano rengėjas - UAB “Virilina”, Lukšio g. 7, III aukštas, Vilnius, tel. 861029610, el. p-tas projektaivirilina@gmail.com, P.V. Lina Stanlienė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-60.
Pakoreguotas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-08-02 iki 2019-09-03 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. 41-19-60). Viešas svarstymas įvyks 2019-09-03 d. 16:00 val. UAB “Virilina” patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal galiojimą) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus.Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Atsakymas per mėnesį gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-07-18

Informuojame, kad 2019 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petručų viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. D.
Iki 2019 m. liepos 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pamiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė R. K.
Iki 2019 m. liepos 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grikienių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė H. K.
Iki 2019 m. liepos 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė L. A.
Iki 2019 m. liepos 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užukenės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė B. U.
Iki 2019 m. liepos 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-12

PAPILDOMA INFORMACIJA apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:394), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T3-542, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr. KADI-289, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018 m. rupjūčio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:394), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T3-542, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr. KADI-289, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-444.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: J. P.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą Nr. 12 ir kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Nr. 15 apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, nustatyti naujų žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-432.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-07-15 iki 2019-07-26 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r., ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-432).Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir organizatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Skelbimas kartojamas dėl pakoreguotų detaliojo plano sprendinių.

2019-07-12

Vadovaujantis 2019-01-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-86 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:133), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Šiaudinės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-23 įsakymu Nr. KADI-424, keitimo“ bei 2019-02-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-13-(3.35), pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:133), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Šiaudinės k., detaliojo plano keitimas sklype Nr. 1 (kad. Nr. 4162/0300:1785).
Keičiamos teritorijos plotas: 2,2600 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: V.ladislav Naumovič.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: iš dalies keisti detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4162/0300:1785) ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
PŪV PAV: pagal reglamentuojančius teisės aktus.
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal planavimo sąlygas išduodančių institucijų reikalavimus ir rengėjo rekomendacijas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-58.
Apie supažindinimą su parengtu detaliuoju planu, viešo svarstymo data, vieta bus informuota papildomai.

2019-07-12

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4147/0200:606), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., KIEMELIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-07-02 ĮSAKYMU NR. KADI-414, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuotų skl. Nr. 1 ir skl. Nr. 2: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4147/0200:81 ir kad. Nr. 4147/0200:94), esančių Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., Aviečių g. 21 ir Aviečių g. 23, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,5592 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-07-16 iki 2019-07-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-07-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-07-12

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr.5 (kad. Nr. 4184/0100:1295), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Stanislavo Bonifaco Jundzilo g. 29, ribas ir plotus. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 20 %, užstatymo intensyvumą – 0,4, užstatymo tipą – sodybinį.

2019-07-11

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 2 (kad. Nr. 4170/0800:136) ir Nr. 3 (kad. Nr. 4170/0800:137) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-07-10

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4170/0800:172) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-07-10

Informuojame, kad 2019-06-10 nuspręsta pradėti rengti privataus asmens nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4120/0300:0048, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Dailidėnų k. kaimo plėtros kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto rengėjas F. Steponavičius, UAB“ SANORA“ Pulko g. 2-202, Vilnius. Tel 869840821. Paslaugos byla Nr. KPZP- 60982.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa

2019-07-10

Informuojame, kad 2019 m. liepos 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Adomaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė R. K.
Iki 2019 m. liepos 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-07-05

Informuojame, kad 2019 m. liepos 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kaušiadalos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė S. A.
Iki 2019 m. liepos 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-05

Informuojame, kad 2019 m. liepos 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dambriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. J.
Iki 2019 m. liepos 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-05

Informuojame, kad 2019 m. liepos 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dambriškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius K. J.
Iki 2019 m. liepos 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-07-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:987), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., SALDENĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-05-14 ĮSAKYMU NR. KADI-180, KEITIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4103/0200:5672) ribas ir plotus. Keisti sklypų naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 privalomąjį reglamentą: Priklausomieji želdiniai iš 25% į 50%. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 1,0200 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-07-04 iki 2019-07-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-07-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-07-04

Informuojame, kad 2019-07-02 nuspręsta pradėti rengti privataus asmens nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4170/0800:0291, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k. kaimo plėtros kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto rengėjas F. Steponavičius, UAB“ SANORA“ Pulko g. 2-202, Vilnius. Tel 869840821. Paslaugos byla Nr. KPZP- 59675.
Planavimo darbų programa

2019-07-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:441), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-12-09 ĮSAKYMU NR. A27-1459, KEITIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:1038), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., PRIJUNGIMO.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu nustatytą žemės sklypą Nr.2 (kad. Nr. 4103/0300:1041) sujungti su žemės ūkio paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 4103/0300:1038), pakeičiant jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritorijos, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus. Planuojamos teritorijos plotas 0,9850 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-07-04 iki 2019-07-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-07-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-07-03


Grįžti
Shadow up