kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. rugsėjo mėnesį

 

Informuojame, kad 2019 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ąžuolinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė G. B.

Iki 2019 m. spalio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-27

Informuojame, kad 2019 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Beržiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė M. A.

Iki 2019 m. spalio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-27

Atliekamas žemės sklypo (kad. Nr.4110/0600:216), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Baltiešos g. 2, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T3-113, keitimas sklypuose Nr. 9 ir Nr. 11.
Planavimo pagrindas - 2018-10-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. KADI-504 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos,  Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, interneto svetainė www.vrsa.lt .
Detaliojo plano keitimo iniciatoriai – privatūs asmenys.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T3-113 "Dėl žemės sklypo (kad. Nr.4110/0600:216), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Baltiešos g. 2, detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano (TPD registro Nr. T00051858) sprendinius.
Detaliuoju planu suformuotus žemės ūkio paskirties sklypus Nr. 9 (kad. Nr. 4110/0600:779) ir Nr. 11 (kad. Nr.4110/0600:780), esančius Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2019-10-04 iki 2019-10-18 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-550), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Zujūnų seniūnijoje, ‎Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. sav., LT-14160. Viešas susirinkimas vyks projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, 2019-10-18 d., 10 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2019-10-18. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2019-09-27

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:23), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-07 įsakymu Nr. KADI-98, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatorius: O. N.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: pagal pateiktus Detaliojo plano projektinius pasiūlymus keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4117/0200:240) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų teritorijos ir iš dalies keisti suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4117/0200:267) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ribas ir plotus. Teritorijoje, Bendrajame plane pažymėtoje kaip urbanizuojama užstatymo zona (U1), nustatyti naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Teritorijoje, Bendrajame plane pažymėtoje kaip intensyvaus ūkininkavimo zona (Z3), nekeisti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 2 aukštų, užstatymo tankio – 23 %, užstatymo intensyvumo – 0,4, užstatymo tipo – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,2311 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2019-04-23 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:23), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-07 įsakymu Nr. KADI-98, koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-289, 2019-06-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-23 įsakymo Nr. KADI-289, įsakymu patvirtintos planavimo darbų programos patikslinimo“ Nr. KADI-403.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-318.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-10-04 iki 2019-10-17 imtinai Riešės seniūnijoje, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-318) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Viešas susirinkimas vyks 2019-10-18, 12 val. projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2019-10-17 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2019-10-18, 12 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Sprendinių brėžinys

2019-09-27

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:8012 IR KAD. NR. 4103/0300:8013), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-11-02 ĮSAKYMU NR. KADI-606, KEITIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4103/0300:1823) būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Planuojamos teritorijos plotas 0,3000 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-27 iki 2019-10-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-10-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-09-26

Informuojame, kad 2019 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Darželių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė V. Ž.
Iki 2019 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-26

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k. (kad. Nr. 4180/0100:488), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto tikslai
: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2019-09-25 iki 2019-10-09). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui. Viešo svarstymo laikas: 2019-10-09, 9:00 val.

2019-09-26

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:680), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-01-31 ĮSAKYMU NR. KADI-87, KEITIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo Nr. 2 būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Planuojamos teritorijos plotas 0,2500 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-26 iki 2019-10-09 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-10-09 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-09-26

Informuojame, kad 2019 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raguvėlės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius J. S.

Iki 2019 m. spalio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-25

Informuojame, kad 2019 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. B.

Iki 2019 m. spalio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-25

Informuojame, kad 2019 m. spalio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. J.

Iki 2019 m. spalio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-25

Informuojame, kad 2019 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Anavilio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė D. V.

Iki 2019 m. spalio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-25

Informuojame, kad 2019 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiosios Riešės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. B.

Iki 2019 m. spalio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-25

Informuojame, kad 2019 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. K.

Iki 2019 m. spalio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-25

Informuojame, kad 2019 m. spalio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius G. S.

Iki 2019 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-20

Informuojame, kad 2019 m. spalio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Moliūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. B.

Iki 2019 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-20

Informuojame, kad 2019 m. spalio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. D.

Iki 2019 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-20

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:5011) ir Nr. 8 (kad. Nr. 4110/0700:5018) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Sujungti suplanuotus sklypus Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0700:5012), Nr. 3 (kad. Nr. 4110/0700:5013), Nr. 4 (kad. Nr. 4110/0700:5014), Nr. 5 (kad. Nr. 4110/0700:5015), Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:5016), Nr. 7 (kad. Nr. 4110/0700:5017), pakeisti būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeičiant sujungto sklypo ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Nekeisti suplanuoto sklypo Nr. 9 (4110/0700:5019) būdo, ribų ir plotų.

2019-09-18

Informuojame, kad 2019 m. spalio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pranciškonių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė I. M.

Iki 2019 m. spalio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-18

Informuojame, kad 2019 m. spalio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Verbuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė J. M.

Iki 2019 m. spalio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-18

Informuojame, kad 2019 m. spalio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė A. J.

Iki 2019 m. spalio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-18

Informuojame, kad 2019 m. spalio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kyviškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius M. V.

Iki 2019 m. spalio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-18

Informuojame, kad 2019 m. spalio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gilužių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. P.

Iki 2019 m. spalio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-18

Informuojame, kad 2019 m. spalio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kapitulčiznos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė T. J.

Iki 2019 m. spalio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-18

Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4162/0400:0373), esančiame Dvaro g. 11A, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
Požymis: Pradėtas.
Dokumento numeris 48KPĮ-310-(14.48.124.) Paskelbimo data: 2019-09-23
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti S. M. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
4162_0400_0373__310_Isakymas.pdf

4162_0400_0373__310_Planavimo_darbu_programa.pdf
ŽPDRIS procesas KPŽP-63558.

 2019-09-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:451), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ANTEŽERIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-07-02 ĮSAKYMU nr. KADI-432, koregavimo INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti dalies Detaliuoju planu suplanuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, patenkančios į U1 teritoriją, Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:418) paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su Detaliuoju planu suplanuotu žemės sklypu Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:367), keisti apjungto sklypo ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Neplanuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų elektros linijų apsaugos zonoje. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,9330 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-18 iki 2019-10-01 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-10-01 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-09-17 

Informacija apie Žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:164 ir kad. Nr. 4174/0200:224), esančių Vilniaus r., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 18, 20, detaliojo plano keitimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. KADI-108.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: V. S.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, Kalvarijų g. 156, Vilnius. Teritorijų planavimo vadovas – Tadas Markilevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:164 ir kad. Nr. 4174/0200:224), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 18, 20, detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-09 įsakymu Nr. KADI-186, sprendinius. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
-      Pakartotinai susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-09-18 iki 2019-10-01 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir pas projekto rengėją, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
-     Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019-09-18 iki 2019-10-01 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
-     Viešas svarstymas įvyks 2019-10-02, 1300 val., pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys

2019-09-13

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dievoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. S.
Iki 2019 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-12

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Genių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius D. R.
Iki 2019 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-12

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Keturiasdešimt Totorių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė D. K.
Iki 2019 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-12

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aukštųjų Rusokų viensėdyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė R. B.
Iki 2019 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-12

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujasėdžių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. P.

Iki 2019 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raudondvario kaime, kurio tiksla - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius I. B.

Iki 2019 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius J. S.

Iki 2019 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4055), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-20 įsakymu Nr. KADI-36, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: UAB „REPROJECTS“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Grinevičiaus, adresas Parko g. 5, Opšrūtai II, LT-69120 Marijampolė, tel. 862116860.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuoto skl. Nr. 3: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:385), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Paliuliškių g. 3A, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2610 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2019-03-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4055), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-20 įsakymu Nr. KADI-36, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-216.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-209.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-09-16 iki 2019-09-30 imtinai Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-209) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-09-30.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendinių brėžinys

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pavalkių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. S.
Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Brinkiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. B.
Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė L. B.
Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. M.
Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė M. R.

Iki 2019 m. rugsėjo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bruškiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. A.

Iki 2019 m. rugsėjo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. M.

Iki 2019 m. rugsėjo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žvėryno viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. P.
Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalvelių kaime, kurio tikslas – įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorė M. M.
Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-11

Planavimo organizatorius– ________________________
Planuojama teritorija–0,5217 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4170/0400:0115), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Šaltoniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-08-27 įsakymas Nr. 48KPĮ-294-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-09-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:590), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., KERMUŠIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-06-19 ĮSAKYMU NR. KADI-301, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1-4 ribas ir plotus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus dalyje, kuri pagal Bendrojo plano sprendinius patenka į U1 – planuojamų gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio tvarkymo zoną. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.1 p., teritorijoje, Bendrajame plane pažymėtoje kaip tausojančio ūkininkavimo zona (Z1), nekeisti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Detaliuoju planu nustatytų teritorijos naudojimo reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 10 m, užstatymo tankio atitinkamai sklype Nr. 1 – 25 %, sklype Nr. 2 – 16 %, užstatymo intensyvumo – 0.5, užstatymo tipo – sodybinis. Planuojamos teritorijos plotas 0,9564 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-09 iki 2019-09-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-09-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-09-06

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius Č. Ž.

Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-06

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aukštųjų Rusokų, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. P.

Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-06

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kiaušiadalos kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. S.

Iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-09-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:295), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., NAUJAKIEMIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-11-28 SPRENDIMU NR. T3-501, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 3-7 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,4137 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-09 iki 2019-09-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-09-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-09-05

Vadovaujantis 2017-05-09 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-225 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0200:246), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kukutiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2017-07-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-146-(3.35) parengtas detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: V. B.
Detaliojo plano keitimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-26 įsakymu Nr. KADI-302 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo  (kad. Nr. 4172/0200:246), esančio Vilniaus  r. sav., Nemenčinės sen., Kukutiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius.
Detaliojo plano keitimo tikslas -  suformuotuose  žemės sklypuose  nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, partvirtinto  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, numatyti ≥ 15 proc. ploto atskirųjų želdynų teritoriją, skaičiuojant nuo gyvenamiesiems pastatams skirtų teritorijų bendro ploto, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. Tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-236) ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Nemenčinės seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2019-09-12 iki 2019-10-03. Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. spalio 3 d. Nemenčinės seniūnijoje, Kranto g. 24, Nemenčinėje, Vilniaus r. sav.,  12 val.

2019-09-05

Planavimo organizatorius – B. B.
Planuojama teritorija –1,3000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4110/0500:0344), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Agrastinės vs.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-10-11 įsakymas Nr. 48KPĮ-396-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-09-05

Sujungti Detaliuoju planu suplanuotus kitos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr.1 ir Nr. 2 į vieną. Pakeisti būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeičiant sujungto sklypo ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-09-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:2209), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ASIŪKLĖS VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-29 SPRENDIMU NR. T3-168, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo skl. Nr. 9 (kad. Nr. 4117/0200:275) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,3000 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-05 iki 2019-09-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-09-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-09-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:197), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUDVARIONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-09-24 SPRENDIMU NR. T3-308, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų (kad. Nr. 4103/0300:8244, kad. Nr. 4103/0300:8245, kad. Nr. 4103/0300:8246) ribas ir plotus. Formuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypus bei bendrojo naudojimo teritorijos sklypą. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha, gamtinio karkaso teritorijoje – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas 2,0000 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-05 iki 2019-09-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-09-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-09-05

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.4110/0700:1302), esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. ŽPDRIS procesas KPŽP-56444.
Paskelbimo data: 2019-09-04
Pasiūlymus galima teikti iki nuo 2019-09-04 iki 2019-09-17 imtinai - info@ideaurbana.lt
Viešo svarstymo laikas 10 val.
Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331

Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys

2019-09-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:238), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., DVARYKŠČIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO BENDRĄJA TVARKA, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-05-26 SPRENDIMU NR. T3-144, KEITIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0600:329), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., Dvarykščių g. 23, ribas ir plotus. Pakeisti vieno iš naujai suplanuoto sklypo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2050 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-09-04 iki 2019-09-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-09-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-09-04

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4130/0200:614) būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-09-04

Grįžti
Shadow up