kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. vasario mėnesį

Pradedamas rengti žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo organizatorius Vladas Šeinas
Planuojama teritorija –0,6130 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4177/1400:0001), esantis Vilniaus r.sav., Rudaminos sen., Petešos k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-03-28 įsakymas Nr. 48KPĮ-128-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-02-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL „UAB BENDORIŲ STATYBA“ ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO BENDORIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000-10-17 SPRENDIMU NR. 86 IR DĖL „UAB BENDORIŲ STATYBA“ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, ESANČIO BENDORIŲ K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS, PATVIRTINTOS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001-10-08 SPRENDIMU NR. 688, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,7000 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-28 iki 2019-03-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-02-28

Vadovaujantis 2018-02-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-86 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1250 ir kad. Nr. 4103/0100:1251), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo“ bei 2018-03-19 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-31-(3.35) rengiamas detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius:
 Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai: Loreta Židonienė, Valdemaras Židonis ir Jonas Stravinskas. Ozo g. 30-72, Vilnius, tel. 869944655
Planuojamos teritorijos plotas: 0.2327 ha
Detaliojo plano tikslas: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu Nr. KADI-343 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. nr. 4103/0100:1250 ir kad. nr. 4103/0100:1251), esančių Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje: padalyti detaliuoju planu suformuotą žemės sklypą Nr. 1: 0.2327 ha ploto paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. nr. 4103/0100:1026), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Pikutiškių g. 7, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Detaliojo plano rengėjas - UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Gražina Meidutė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-145.
Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-03-04 iki 2019-03-18 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-145).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-02-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1100:263), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ĄŽULAUKĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMU NR. T3-211, KEITIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1100:287), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ĄŽULAUKĖS K., PRIJUNGIMO.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu nustatytų žemės sklypų ribų ir ploto keitimas, prijungiant žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4170/1100:287), pakeičiant jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-353, sklypuose, didesniuose kaip 1,0000 ha, nesančiuose gamtinio karkaso zonoje, kuriuose planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, numatyti ≥ 15 proc. ploto bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritoriją, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 3,1749 ha (1 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-28 iki 2019-03-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-02-27

Informacija apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:220), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-12-08 sprendimu Nr. T3-347, koregavimą, anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. KADI-613.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: Nerijus Kralikauskas.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas“, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, tel. 8 655 02908.
Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4103/0200:1266), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-03-01 iki 2019-03-15 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k. Avižienių sen., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir  pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2019-03-15.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2019-02-27

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:4055), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., PALIULIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-01-20 ĮSAKYMU NR. KADI-36, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto skl. Nr. 3: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:385), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Paliuliškių g. 3A, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2610 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-25 iki 2019-03-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-02-22

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0600:472), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., MIŠKONIŲ K., DETALIOJO PLANO, KOREGUOTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-04 ĮSAKYMU NR. KADI-89, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų ribas ir plotus, įgyvendinant Detaliajame plane numatytus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,4900 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-25 iki 2019-03-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-12 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa

Teritorija

2019-02-22

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Jurkiškių vs. (kad. Nr. 4184/0100:21), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius
: Dmitrijus Kondejevas.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius.
Susipažinti su parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima darbo dienomis nuo 2019-02-20 iki 2019-03-06, adresu: Kalvarijų g. 124-11, Vilnius.
Pastabas ir pasiūlymus pateikti projekto rengėjui galima darbo dienomis nuo 2019-02-20 iki 2019-03-06, adresu: Kalvarijų g. 124-11, Vilnius.. Telefonas pasiteiravimui:+37061328585

2019-02-21

Planavimo organizatorius Bernadeta Akelienė
Planuojama teritorija
 –0,8845 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4177/1400:0002), esantis Vilniaus r.sav., Rudaminos sen., Petešos k.

Projekto rengimo pagrindas:

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-10-17 įsakymas Nr. 48KPĮ-418-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo tikslai 
– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

Planavimo uždavinia
i –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas

Planavimo darbų programa

2019-02-20

Informuojame, kad parengta žemės sklypo  (kad. Nr. 4110/0300:55), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano korektūra.
Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2005-05-18 įsakymu nr. A27-708  patvirtintą detalųjį planą, tai yra padalinti detaliuoju planu naujai suformuotą žemės sklypą (kad. Nr. 4113/0300:8070), nekeičiant žemės naudojimo paskirties, naujiems sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei statybos reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „VILDOMUS“ įm. k. 300655884, Viršuliškių g. 55-63, Vilnius, tel. 865620430, el. p. info@vildomus.lt. Projekto vadovas – Simonas Klumbys At. Nr. ATP 1320.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-02-21 iki 2019-03-21 Avižienių seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje – K-VT-41-17-161), o taip pat adresu – Viršuliškių g. 55-63, Vilniuje, iš anksto susitarus dėl susitikimo tel. nr. 865620430.
Viešas projekto svarstymas įvyks 2019-03-21, 10 val., Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus raštu galima teikti plano rengėjui adresu Viršuliškių g. 55-63, Vilniuje iki viešo svarstymo bei jo metu.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2019-02-20

Informuojame, kad 2019 m. kovo 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakryžės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Božena Stankevič.
Iki 2019 m. kovo 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-20

Informuojame, kad 2019 m. kovo 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaivadiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kęstutis Freitakas.
Iki 2019 m. kovo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-20

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4172/0200:96), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., TUŠČIAULIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-10-18 ĮSAKYMU NR. A27-1625, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4172/0200:96) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistiną pastatų aukštį – iki 10 m, užstatymo tankį – 0,05 %, užstatymo intensyvumą – 0,10, užstatymo tipą – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 5,0065 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-13 iki 2019-02-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-02-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-02-13

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:618, KAD. NR. 4110/0300:619 IR KAD. NR. 4110/0300:620), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PLATINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-07-24 ĮSAKYMU NR. KADI-315, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0300:618) naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, turi būti formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias šiuo atveju gali sudaryti priklausomieji želdynai, kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji želdynai. Atskirųjų arba priklausomųjų želdynų plotas skaičiuojamas nuo Detaliojo plano ploto (0,5543 ha). Planuojamos teritorijos plotas 0,2543 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-13 iki 2019-02-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-02-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-02-13

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0400:349), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., ŠVEDŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-26 SPRENDIMU NR. T3-294, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas 1,9453 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-13 iki 2019-02-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-02-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-02-13

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0200:2284), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-02-13

Detaliojo plano 1 koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje, keičiant Detaliuoju planu 1 suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0300:8281) naudojimo būdą iš bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Keisti Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0300:1308) (toliau – Sklypas Nr. 1) ribas ir plotus, keisti naudojimo būdus ir nustatyti papildomus kitos paskirties žemės naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (ne mažiau kaip 0,1100 ha)). Nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,2382 ha (2 priedas).

2019-02-13


Informuojame, kad 2019 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. V.
Iki 2019 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-08 

Informuojame, kad 2019 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalvelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. L.
Iki 2019 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-08 

Vadovaujantis 2017-02-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-57 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0100:779 ir kad. Nr. 4184/0100:936), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Žemagulių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2017-03-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-46-3.35) parengtas vietovės lygmens detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai: Tomas Jakštas, Kristina Jakštienė, Tadas Tamošiūnas.
Detaliojo plano tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-06-26 sprendimu Nr. T3-301 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr.4184/0100:779, kad. Nr.4184/0100:936), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Žemagulių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra, detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus (kad. Nr. 4184/0100:1105, kad. Nr. 4184/0100:1394, kad. Nr. 4184/0100:1558, kad. Nr. 4184/0100:1749, kad. Nr. 4184/0100:1932, kad. Nr. 4184/0100:1107, kad. Nr. 4184/0100:1178, kad. Nr. 4184/0100:1252, kad. Nr. 4184/0100:1395, kad. Nr. 4184/0100:1106, kad. Nr. 4184/0100:1559, kad. Nr. 4184/0100:1995, kad. Nr. 4184/0100:1177, kad. Nr. 4184/0100:1251, kad. Nr. 4184/0100:1750 ir kad. Nr. 4184/0100:1933), esančius Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Žemagulių k., Kalvų g. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 ir Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Žemagulių k., padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-13 įsakymo Nr. KADI-57 priedu Nr. 1 - Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti - SPAV nerengiamas, teritorijos koncepcinė schema nerengiama.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. kodas 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, LT-01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p. matriumas@gmail.com, projekto vadovė – Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel. 8615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu, taip pat LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (K-VT-41-17-100) iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Sudervės seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2019-02-18 iki 2019-03-04. Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 4 d. Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus r. sav.,  12 val.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

2019-02-08

Planavimo organizatorius – Deimantė Dindaitė
Planuojama teritorija – 0,7548 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr.4184/0500:0810), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Buiniškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-09-06 įsakymas Nr. 48KPĮ-348-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-02-08 

Informuojame, kad 2019 m. vasario 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Geležių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius A. M.
Iki 2019 m. vasario 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-08 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0300:649, KAD. NR. 4110/0300:650 IR KAD. NR. 4110/0300:651), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PLATINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-01-22 ĮSAKYMU NR. KADI-53, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0300:402) paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,3000 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-02-08 iki 2019-02-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-02-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-02-08

Planavimo organizatorius – M. Narvoiš
Planuojama teritorija – 0,5100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4140/0100:0031), esantis Vilniaus r.sav., Kalvelių sen., Špokinės vs.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-05-30 įsakymas Nr. 48KPĮ-167-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus
Įsakymas
Planavimo darbų programa
 

2019-02-08 

Informuojame, kad 2019 m. vasario 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaisterių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius N. G.
Iki 2019 m. vasario 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-01

Informuojame, kad 2019 m. vasario 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pūstalaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius I. G.
Iki 2019 m. vasario 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-01

Informuojame, kad 2019 m. vasario 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tvankiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė O. N.
Iki 2019 m. vasario 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-01

Informuojame, kad 2019 m. vasario 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aklosios kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Juozas Bublys.
Iki 2019 m. vasario 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-01

Informuojame, kad 2019 m. vasario 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bildžių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Romas Žilinskas.
Iki 2019 m. vasario 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-02-01

Nustatytų žemės sklypų Nr. 8 (kad. Nr. 4110/0700:623) ir Nr. 8a (kad. Nr. 4110/0700:624), ribų ir ploto keitimas, prijungiant žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4110/0700:1031), pakeičiant jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

2019-02-01

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:844), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-21 įsakymu Nr. A27-803, koregavimo projektas, anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,2058 ha.
Planavimo pagrindas: Pavelo Gulbinovičiaus 2017-12-21 prašymas Nr. A34(1)-8159; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. KADI 117; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2018 m. 03 mėn. 22 d. Nr. AD-35-(3.35).
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-21 įsakymu Nr. A27-803 ,,Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:844), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) sprendinius ankščiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Papildomi planavimo uždaviniai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:1103), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Kalno g. 2, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybes administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Pavelas Gulbinovicius.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-02-11 iki 2019-02-22 imtinai UAB „ARCHIMODUS“ buveinės adresu Švitrigailos g. 11A, 342 kab., Vilnius, nuo 9 val. iki 18 val. iš anksto susiderinus telefonu tel. +370 615 28588; Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje www.vrsa.lt, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-126. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2019-02-22 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

2019-02-01

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:299), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-22 įsakymu Nr. KADI-29, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.

Planavimo iniciatorius: Česlovas Gaudinskas.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Architektas Lauras“, į. k. 304430536, buveinės adresas: Kareivių g. 6-419, Vilnius, tel. Nr. 8 683 48736, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, internetinė svetainė: http://www.archlp.lt. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas - Nr. A 1595.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-22 įsakymu Nr. KADI-29 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:299), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (skl. Nr. 1). Keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4110/0400:182), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g, 111, naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Planuojamos teritorijos plotas 0,1642 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-04 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0400:299), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-22 įsakymu Nr. KADI-29, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-472.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SAPV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-460.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-02-01 iki 2019-02-18 imtinai Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-460) bei Kareivių g. 6-419, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657 83428.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-02-18.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gaili apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-02-01

Grįžti
Shadow up