kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. birželio mėnesį

Vadovaujantis 2019-01-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-61 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:40), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-22 įsakymu Nr. A27-576, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje bei 2019-02-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-12-(3.35) parengtas detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: V. T.

Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr.4103/0200:40), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4,  detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-22 įsakymu Nr. A27-576 (TDP registracijos Nr. T00082774) (toliau – Detalusis planas), sprendinius  anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (skl. Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0200:2284)).
Planavimo uždaviniai -  keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0200:2284), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos  naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą,  nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu, taip pat LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. K-VT-41-19-39) iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2020-07-13 iki 2020-07-28. Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. liepos  28 d.  Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., 14013 Vilniaus r. sav.,  12 val.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

2020-06-26 

Informuojame, kad 2020 m. liepos 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius A. V. A.
Iki 2020 m. liepos 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-06-26

Vadovaujantis 2017-06-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymu Nr. KADI-311 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:815), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Detaliojo plano keitimo inicijavimo’’, bei 2018-02-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-14-(3.35), pradedamas rengti Detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius: TŠ, TK, OK.
Planuojamos teritorijos plotas: 0.3319 ha.
Detaliojo plano keitimo tikslai - Keisti Vilniaus rajono administracijos direktoriaus 2016- 03-16 įsakymu Nr. KADI-112 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr.4162/0300:815), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius: padalyti Detaliuoju planu suformuotą skl. Nr. 2: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0300:732), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Akacijų g. 81, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus.
Detaliojo plano rengėjas - UAB “Virilina”, Lukšio g. 7, III aukštas, Vilnius, tel. 861029610, el. p-tas projektaivirilina@gmail.com. Projekto vadovas Lina Stankienė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-342.
Pakeistas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2020-06-17 iki 2020- 07-30 Nemėžio seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-17-342), UAB "Virilina" patalpose.
Viešas svarstymas įvyks 2020-07-30 d. 15:00 val. UAB “Virilina” patalpose. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal galiojimą) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Atsakymas per mėnesį gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2020-06-18

Vadovaujantis 2017-10-26 Vilniaus rajono savivaldybes administracijos Direktoriaus įsakymu Nr. KADI-570 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:65), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2013-08-30 sprendimu Nr. T3-368, keitimo inicijavimo", bei 2017-11-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-197-(3.35), pradedamas rengti Detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius -Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktines g. 50, LT-09318Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.  vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius: ES, EM.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,7100 ha.
Detaliojo piano keitimo tikslai - Keisti Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2013-08-30 sprendimu Nr. T3-368 ,,Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:65), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiskilų k., Detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto Detaliojo plano sprendinius, ivertinant Detaliojo plano ribose patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015-08-21 įsakymu Nr. KADI-497 žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:205), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiskių k., Detalųjį planą.
Detaliojo plano rengėjas - UAB “Virilina”, Lukšio g. 7, III aukštas, Vilnius, tel. 861029610, el. p-tas projektaivirilina@gmail.com. Projekto vadovas Lina Stankienė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-598.
Pakeistas Detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2020-06-17 iki 2020- 07-30 Zujūnų seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-17-598), UAB "Virilina" patalpose.
Viešas svarstymas įvyks 2020-07-30 d. 16:00 val. UAB “Virilina” patalpose. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal galiojimą) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Atsakymas per mėnesį gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2020-06-18

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. KADI-891 bei 2020 m. sausio 6 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-1-(3.35) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:273), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-06-22 sprendimu Nr. T3-267 (toliau - Detalusis planas), koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Koregavimo tikslai ir uždaviniai – keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 4152/0300:375, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., Šilo tak. 11) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutų, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą. Numatyti elektros energijos tiekimą į naujai planuojamus žemės sklypus
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Planavimo iniciatorius – Gediminas Zutelis, Deimantė Zutelienė. Detaliojo plano koregavimo rengėjas – Pauliaus Ladygos IVVP Nr. 773926, J. Cicėno g. 10, LT- 11119 Vilnius. Projekto vadovė Vilma Ladygienė, kvalifikacijos atestato Nr. TPV 0029, el. p. v.ladygiene@gmail.com, tel. +370 602 4385.
Viešinimo procedūrų tvarka. Detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2020-06-19 iki 2020-07-02 imtinai (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-19-707), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r., seniūnijos darbo valandomis arba atskirai suderintu laiku ir vietoje su detaliojo plano koregavimo rengėju, informacija teikiama tel. +370 602 43685, el. paštu v.ladygiene@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2020-07-02 imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2020-06-15

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:197), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUDVARIONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-09-24 SPRENDIMU NR. T3-308, KOREGAVIMĄ
Planavimo pagrindas:
2019 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:197), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-09-24 sprendimu Nr. T3-308, koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-679.

Planuojamos teritorijos plotas – 2,0000 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suplanuotų sklypų (kad. Nr. 4103/0300:8244, kad. Nr. 4103/0300:8245, kad. Nr. 4103/0300:8246) ribas ir plotus. Formuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypus bei bendrojo naudojimo teritorijos sklypą. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha, gamtinio karkaso teritorijoje – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-512.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-06-09 iki 2020-06-30 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.,  ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-512).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr. K-VT-41-19-512) iki 2020-06-30 d. imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendinių brėžinys

2020-06-08

Informacija apie Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:461), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Stankutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-11-10 sprendimu Nr. T3-315, keitimą
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. KADI-233. 

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: M. U.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius, tel. 8 655 02908. Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 11 (kad. 4162/0400:1251) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, keisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus).
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
- Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-06-10 iki 2020-06-23 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius,  pas projekto rengėją Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-102).

-  Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2020-06-10 iki 2020-06-23 Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius.
-  Viešas svarstymas įvyks 2020-06-25, 13.00 val. pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2020-06-08 

Informuojame, kad 2020 m. birželio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sudervės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. J.
Iki 2020 m. birželio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-06-04

Informuojame, kad 2020 m. birželio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parudaminio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė L. A.
Iki 2020 m. birželio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-06-04

Informuojame, kad 2020 m. birželio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė J. B.

Iki 2020 m. birželio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-06-04


 

Grįžti
Shadow up