kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2021 m. balandžio mėnesį

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2019-09-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-659 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4757), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-04-27 sprendimu Nr. T3-167, keitimo inicijavimo“, rengiamas detaliojo plano sprendinių keitimas.
Keičiama teritorija: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Žalioji g. (pagal pridedamą planuojamos teritorijos ribą). Plotas - 1,6732 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt .
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: keisti detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:5011), Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0700:5012), Nr. 3 (kad. Nr. 4110/0700:5013), Nr. 4 (kad. Nr. 4110/0700:5014), Nr. 5 (kad. Nr. 4110/0700:5015), Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:5016), Nr. 7 (kad. Nr. 4110/0700:5017), Nr. 8 (kad. Nr. 4110/0700:5018) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Sujungti suplanuotus sklypus ir padalinti, pakeičiant sujungtų sklypų ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, pakeisti žemės sklypo Nr. 9 (kad. Nr. 4110/0700:5019) paskirtį iš kitos į žemės ūkio, nustatyti naudojimo būdą, pakeisti ribas ir plotą, nustatyti naudojimo reglamentus.
SPAV reikalingumas: neprivalomas. Koncepcija: nerengiama.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-481.
Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2021-05-10 iki 2021-05-27 Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-481).
Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-05-27 d. 16:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/82348201106?pwd=NFh5aG9Lak1IZmtMUEhSemJ5Y2Mwdz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 823 4820 1106
Slaptažodis: 00000 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Pagrindinis brežinys
Teritorija

2021-04-30 

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.4164/0500:0504), esančio Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis: Baigiamas.
Paskelbimo data: 2021-04-30
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas G. N. N. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2021-05-15 info@ideaurbana.lt
Viešo svarstymo laikas 10 val. 2021-05-15
Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai 1
Sprendiniai 2
ŽPDRIS procesas KPŽP-85857.

2021-04-30

Informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Šaltoniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2002-03-25 sprendimu Nr. 200 (TPD registracijos Nr. T00085102), koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės plėtra“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, vaida@zemespletra.lt, +37065011744, www.zemespletra.lt
Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Šaltoniškių k.,detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2002-03-25 sprendimu Nr. 200 (TPD registracijos Nr. T00085102) (toliau – Detalusis planas) sprendinius, numatant pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Planavimo uždaviniai: nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą. Įvertinti tai, kad skl. Nr. 1 padalytas/pertvarkytas (pateikti šio padalinimo projektą). Detaliojo plano koregavimas, nustatant naujus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo reglamentus, galimas tik toje planuojamos teritorijos dalyje, kuri pagal Bendrojo plano sprendinius patenka į U1 – planuojamų gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio tvarkymo zoną.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. KADI-462, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti.
SPAV neatliekamas.
Koncepcija nerengiama.
Motyvuoti pasiūlymai gali būti teikiami visą dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo laikotarpio pabaigos LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-21-114) arba detaliojo plano rengėjui UAB „Žemės plėtra“, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius, el.p. vaida@zemespletra.lt.
Informacija apie parengtus detaliojo plano koregavimo sprendinius, susipažinimo su jais, svarstymo tvarką, ekspozicijos vietą ir laiką bus skelbiama papildomai.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-04-30 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Raudondvario k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. S.
Iki 2021 m. gegužės 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-30

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: L. G.
Iki 2021 m. gegužės 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-30

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: R. R.
Iki 2021 m. gegužės 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-30 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučioniukų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: O. L.
Iki 2021 m. gegužės 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-30

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4142/0200:458), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ŠATRININKŲ SEN., GRIGAIČIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-04 SPRENDIMU NR. T3-405, KEITIMO INICIJAVIMO“.

Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 2, Nr. 3,  Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 (kad. Nr. 4142/0200:454, kad. Nr. 4142/0200:542, kad. Nr. 4142/0200:541, kad. Nr. 4142/0200:810, kad. Nr. 4142/0200:809 ir kad. Nr. 4142/0200:801), esančių Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., Verslo g. 18, 20, 22, 24, 26 ir 28, naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, sujungti žemės sklypus Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 į vieną sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,9006 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-04-28 iki 2021-05-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-05-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-04-28 

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. KADI-898 bei 2020 m. rugsėjo 10 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-53-(3.35) parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/0300:33), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-05 įsakymu Nr. KADI-491 (toliau - Detalusis planas), koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Koregavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti Detaliojo plano sprendinius numatant keistiDetaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 (kadastro Nr. 4152/0300:397 ir kadastro Nr. 4152/0300:81), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g. 23A ir 23B, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius. Planavimo iniciatorius – G. P.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas – Pauliaus Ladygos IVVP Nr. 773926, J. Cicėno g. 10, 1119 Vilnius. Projekto vadovė Vilma Ladygienė, kvalifikacijos atestato Nr. TPV 0029, el. p. v.ladygiene@gmail.com, tel. +370 602 4385. Viešinimo procedūrų tvarka. Detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti suparengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2021-05-03 iki2021-05-14 imtinai (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-20-336), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r., seniūnijos darbo valandomis arba atskirai suderintu laiku ir vietoje su detaliojo plano koregavimo rengėju, informacija teikiama tel. +370 602 43685, el. paštu v.ladygiene@gmail.com.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2021-05-14 imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos

2021-04-28

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų (kad. nr. 4103/0300:110 ir kad. nr. 4103/030:1002), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-21 įsakymu Nr. KADI-632, keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai matmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4103/0300:1638 ir kad. Nr. 4103/0300:1588), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Sedulų g. 19 ir Draugystės g. 30, naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,5000 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-15 įsakymas "Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:110 ir kad. Nr. 4103/030:1002), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-21 įsakymu Nr. KADI-632, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-1417.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-655.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Su planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-457.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susipažinimo pabaigos.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo vietą ir laiką bus teikiama papildomai.
Įsakymas

2021-04-28

Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-04-12 įsakymas ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo” Nr. 48KPĮ-234-(14.48.124E.), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-07-28 įsakymas Nr.3D-438/D1-614 redakcija) ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis taisyklėmis.
Planuojama teritorija: Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., kadastro Nr. 4162/0300:242, plotas 0,8470 ha
Planavimo organizatorius: R. J.
Planavimo tikslas:  parinkti ūkininko sodybos vietą.
Specialiojo plano rengėjas : UAB „Architektūros tonas“, Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel.: 865783428
Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.
Atliekami tyrimai: nebus atliekami.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-09-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ specialiojo plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcija: projekto rengimo etape nenumatoma rengti teritorijos vystymo koncepciją.
Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengiamasis ir baigiamasis.
Trukmė: 2021 – 2022 m.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-04-28

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Maseliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: G. B.
Iki 2021 m. gegužės 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-23

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. R.
Iki 2021 m. gegužės 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-23

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Tarnėnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: S. Z.
Iki 2021 m. gegužės 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-23

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė: L. J.
Iki 2021 m. gegužės 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-23

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Lygialaukio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. D.
Iki 2021 m. gegužės 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-23

Planavimo organizatorius – L. Š.
Planuojama teritorija – 4,5900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4101/0100:164), esantis Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Paskynų vs.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-04-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-256-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – mišri žemės ūkio veikla, įskaitant prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimą; daržovių auginimą atvirame grunte ir kaimo turizmo veiklą. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir kitus žemės ūkio veiklai reikalingus pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržoves atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Planavimo darbų programa 

2021-04-23 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Airėnų I k., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. G.
Iki 2021 m. gegužės 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-21

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Akmenynės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. D.
Iki 2021 m. gegužės 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-21 

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Laibiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. S.
Iki 2021 m. gegužės 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-01-21

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: J. D.
Iki 2021 m. gegužės 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-21

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Skaisterių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. Z.
Iki 2021 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-21

Planavimo organizatorius– P.Č.
Planuojama teritorija –0,5216ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4127/0400:0611), esantis Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Dasionių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-03-26 įsakymas Nr.48KPĮ-198-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-04-21

Planavimo organizatorius– B.Z
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr. 4117/0100:0711), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Užugriovio k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-04-14 įsakymas Nr. 48KPĮ-238-(14.48.124 E.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-04-21

Planavimo organizatorius– V.M.
Planuojama teritorija –3,5800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr. 4124/0300:0254), esantis Vilniaus r.sav., Dūkštų sen., Genių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-01-03 įsakymas Nr. 48KPĮ-45-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-04-21 

Planavimo organizatorius– M.V.
Planuojama teritorija –0,7228 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr. 4170/1500:211), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Liubavo k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-04-15 įsakymas Nr.48KPĮ-247-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-04-21

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4152/0800:0269), esančiame Mažeikių k., Mickūnų sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas.
Dokumento numeris 48KPĮ-239-(14.48.124E.)   Paskelbimo data: 2021-04-16
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-04-14 sprendimas Nr. 48KPĮ-239-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mažeikių k., kadastro Nr. 4152/0800:0269, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti S. Ž. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa 
ŽPDRIS procesas KPŽP-87747

2021-04-16 

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr. 4184/0500:0713), esančiame Grikienių k., Sudervės sen., Vilniaus rajono sav., Vilniaus apskr.
Požymis:  Pradėtas.   
Dokumento numeris 48KPĮ-209-(14.48.124E.)   Paskelbimo data: 2021-04-15
Dokumento turinys:
Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui 2021-03-29 sprendimas Nr. 48KPĮ-209-(14.48.124 E.) dėl žemės sklypo Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Grikienių k., kadastro Nr. 4184/0500:0713, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti D. M. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
Įsakymas
Planavimo darbų programa 
ŽPDRIS procesas KPŽP-86751

2021-04-16

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Aleksandriškių vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. D.
Iki 2021 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-15

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: G. K.
Iki 2021 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-15

Informacija žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1796, kad. Nr. 4103/0100:1797), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-318, keitimas.
Planavimo pagrindas: sprendimas dėl tpd rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr.reg 37125; 2017-07-12).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: K. J.
Projekto rengėjas: UAB „ACIB“, Kareivių g. 6-615, Vilnius. Tel. +37061499300, el. paštas uab.acib@gmail.com. Projekto vadovas Albinas Mocevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-318 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1796, kad. Nr. 4103/0100:1797), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha. Nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planuojama teritorija: 2,2100 ha plotas, žemės sklypai (kad. Nr. 4103/0100:1796, kad. Nr. 4103/0100:1797), esantys Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Spav nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento nr. K-vt-41-17-373.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-04-22 iki 2021-05-07 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. sav., susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 614 99300 arba el. paštu uab.acib@gmail.com ir lr teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (tpd. Nr. K-vt-41-17-373).
Nesant galimybės organizuoti viešus renginius dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės 7 d. 16.00 val. Pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/84289452235?pwd=q2nivlqywhfkymy2axrrr21mwwwxqt09

Id: 842 8945 2235 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba lr teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2021-04-15 

Informacija apie žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1800, kad. Nr. 4103/0100:1801, kad. Nr. 4184/0400:400), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-29 įsakymu Nr. KADI-142, keitimas.
Planavimo pagrindas: sprendimas dėl tpd rengimo pradžios ir planavimo tikslų (Nr.reg 37122; 2017-07-11).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Z. L.
Projekto rengėjas: UAB „ACIB“, Kareivių g. 6-615, Vilnius. Tel. +37061499300, el. paštas uab.acib@gmail.com. Projekto vadovas Albinas Mocevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
Keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-29 įsakymu Nr. KADI-142 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1800, kad. Nr. 4103/0100:1801, kad. Nr. 4184/0400:400), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus formuoti ne mažesnius kaip 0,1000 ha. Nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planuojama teritorija: 1,8000 ha plotas, žemės sklypai (kad. Nr. 4103/0100:1800, kad. Nr. 4103/0100:1801, kad. Nr. 4184/0400:400), esantys Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Švedų k.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Spav nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento nr. K-vt-41-17-372.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-04-22 iki 2021-05-07 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Avižienių seniūnijos patalpose Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. sav., susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 614 99300 arba el. paštu uab.acib@gmail.com ir lr teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (tpd. Nr. K-vt-41-17-372).
Nesant galimybės organizuoti viešus renginius dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. gegužės 7 d. 16.00 val. Pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą: 

https://us05web.zoom.us/j/84289452235?pwd=q2nivlqywhfkymy2axrrr21mwwwxqt09

Id: 842 8945 2235 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba lr teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

 2021-04-15

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0300:735), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr. KADI-379, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype Kad. Nr. 4110/0300:940).
Detaliojo plano koregavimo rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-06 įsakymu „Dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 4110/0300:735), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr. KADI-379, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-1590.
Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 275 5074, el. p. vrsa@vrsa.lt, www.vrsa.lt.
Teritorijų planavimo dokumento iniciatoriai: Fiziniai asmenys.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: PV Edita Budginienė, individualios veiklos pažymos Nr. 695813, kvalifikacijos atestatas Nr. ATP 979, tel. +370 637 88238, el. p. edita.budginiene@gmail.com.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kadastro Nr. 4110/0300:940), adresu Drąsos g. 28, Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.
Planuojamos teritorijos plotas: 0,2052 ha.
Teritorijų planavimo dokumento tikslai: Koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:735), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr. KADI-379 (TPD registracijos Nr. T00076360) (toliau – Detalusis planas), sprendinius, numatant keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0300:940), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., Drąsos g. 28, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus).
Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
Detaliojo plano koregavimo koncepcija: Nerengiama.
Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Nereikia atlikti.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento numeris: K-VT-41-20-507.

Supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtais Detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2021-04-15 iki 2021-04-28 imtinai Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. sav, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir interneto svetainėje www.vrsa.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-507) ir susisiekus su teritorijų planavimo dokumento rengėja tel. +370 637 88238, el. p. edita.budginiene@gmail.com.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl Detaliojo plano koregavimo teikiami teritorijų planavimo dokumento organizatoriui ar rengėjui raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-04-28 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, adresu A. Vienuolio g. 8, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Savivaldybes direktoriaus įsakymas KADI-1590, 2020-10-06 su planavimo darbu programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti ir planuojamos teritorijos riba
Sprendinių brėžinys

2021-04-14

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mūrininkų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: U. M.
Iki 2021 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-14

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Marijampolio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: P. G.
Iki 2021 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-14

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Meškonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. M.
Iki 2021 m. balandžio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-14

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Motiejiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė: R. R.
Iki 2021 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Buivydžių sen., Maikūnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: P. P.
Iki 2021 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučionių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. P.
Iki 2021 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Šinkalaukio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. R.
Iki 2021 m. balandžio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kenos k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. Ž.
Iki 2021 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Petešos k., kurio tikslas - įveisti mišką ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: UAB „GreenGold Timberlands 1“.
Iki 2021 m. balandžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4130/0200:558), esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Airėnų ii k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-10 įsakymu Nr. KADI-472, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2019 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4130/0200:558), esančio Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Airėnų II k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-10 įsakymu Nr. KADI-472, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-614.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,2105 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suplanuoto kitos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4130/0200:614) būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-461.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-04-12 iki 2021-04-28 imtinai Vilniaus rajono savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Dūkštų seniūnijoje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-461).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, plano rengėjui gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr. K-VT-41-19-461) iki 2021-04-28 d. imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendinių brėžinys

2021-04-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-10 įsakymu Nr. KADI-217, bei detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-21 įsakymu Nr. KADI-320, koregavimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: – nekeičiant Detaliųjų planų Nr. 1 ir Nr. 2 išorinių ribų, pakeisti Detaliuoju planu Nr. 1 ir Detaliuoju planu Nr. 2 suformuotų žemės sklypų ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 2,0000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-04-09 iki 2021-04-22 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-04-08 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: T. N.
Iki 2021 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. S.
Iki 2021 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0700:165), esančio Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T3-436, keitimo inicijavimo“
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4142/0700:113 ir kad. Nr. 4142/0700:125), esančių Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., Šumsko pl. 231A ir 231 (toliau – Žemės sklypai), naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,0630  ha.

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-04-08 iki 2021-04-21 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt) ir Šatrininkų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-04-07 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. S.
Iki 2021 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-07 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: D. S.
Iki 2021 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-07

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: V. S.
Iki 2021 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-07

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepiukų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. N.
Iki 2021 m. balandžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0200:2176), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Gegliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-341, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 (kad. Nr. 4117/0200:395, kad. Nr. 4117/0200:565 ir kad. Nr. 4117/0200:621), esančius Vilniaus r. sav., Riešės sen., Gegliškių k., Gegliškių g. 16A, 16B ir 16 C, pakeisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,6000 ha.

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-04-06 iki 2021-04-19 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-04-02

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:95), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Žalesos k.,detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-07-29 sprendimu Nr. T3-299, koregavimo inicijavimo“. 
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 8.2920 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-04-06 iki 2021-04-19 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-04-02

Planavimo organizatorius– A.G.
Planuojama teritorija – 0,6703 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4130/0100:0337), esantis Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Riešės k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2021-03-31 įsakymas Nr. 48KPĮ-215-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2021-04-01

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:329), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tekliūnų vs., ir kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4117/0100:337 ir kad. Nr. 4117/0100:355), esančių Dvariškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu Nr. T3-141, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:403), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., Tekliūnų g. 9,  ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2565 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2021-04-02 iki 2021-04-16 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-04-16 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2021-04-01 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: A. G.
Iki 2021 m. balandžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-01

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Melkio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: M. P.
Iki 2021 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-01 

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Izabelinės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: S. P.
Iki 2021 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-01

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Paskynų vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: L. Š.
Iki 2021 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-01  

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius: UAB „Biovudas“.
Iki 2021 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-01

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Naujašinkio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: J. G.
Iki 2021 m. balandžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-01

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katilių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius: E. P.
Iki 2021 m. balandžio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2021-04-01

Grįžti
Shadow up