kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kompleksinės pagalbos šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimas ir teikimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Kompleksinė pagalba šeimoms - koordinuotas švietimo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams, įtėviams).

Kompleksinės pagalbos gavėjas - šeima, namuose auginanti ir ugdanti vaiką nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios.

Kompleksinės pagalbos šeimoms teikimo tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

Kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) sritys:

  • institucinis kimokyklinis ugdymas, skirtas 0-6 metų vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos ir socialinės atskirties šeimose, tėvų (globėjų) pageidavimu ar atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų teikimu;
  • pedagoginė pagalba, kuri teikiama tėvams (globėjams) ir kurios paskirtis – didinti tėvų kompetencijas ir pedagogines žinias ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikui ugdyti;
  • psichologinė pagalba, teikiama vaikui ir jo tėvams (globėjams), įvertinus jo psichologines problemas, kurios sprendžiamos bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), juos konsultuojant ir (arba) įtraukiant į suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
  • specialioji pedagoginė pagalba, teikiama vaikui, įvertinus jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir dirbant su vaiku, konsultuojant tėvus (globėjus) ir (ar) įtraukiant juos į tėvams (globėjams) skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
  • socialinė ir socialinė pedagoginė pagalba teikiama vaikui ir jo šeimai, vykdant socialinės paramos, globos paslaugas, socialinių įgūdžių, prevencines programas;
  •  medicinos pagalba, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos konsultuojant tėvus besilaukiančius kūdikio, gimus kūdikiui, jo auginimo, priežiūros klausimais ir (arba) vykdant tėvams skirtas suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.  

      Komandos paskirtis - visapusiškai išnagrinėti vaiko ir jo tėvų problemas, parengti bendrą pagalbos veiksmų vaikui ir jo tėvams planą bei teikti veiksmingą kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo ugdymo pradžios.

 Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą (prašymo forma čia) savivaldybės administracijai. Prie prašymo prideda vaiko gimimo liudijimo kopiją, prireikus sveikatos pažymą ir jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymo poreikiai – Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendaciją dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kitus dokumentus, įrodančius socialinės paramos poreikį.

Kompleksiškai teikiamą pagalbą koordinuoja ir informaciją teikia tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius:

Jolanta Čuchonska (tel. 2730068).

Kompleksinę pagalbą teikia Tarpinstitucinė komanda, sudaryta iš įvairių sričių specialistų

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS NUO GIMIMO IKI PRIVALOMO MOKYMO PRADŽIOS

Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveiaktos priežiūros paslaugų  Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T3-420

Tarpinstitucinės komandos, teikiančios kompleksinę pagalbą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) veiklos reglamentas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. A27(1)-353

LR ŠMM, LR SAD, LR SAM įsakymas dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo

LRV nutarimas dėl vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo


 
 
Grįžti
Shadow up