kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba

Šiandien, birželio 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba susitiko svarbių klausimų priėmimui įprastoje vietoje – Savivaldybės didžiojoje salėje. Pirmojo po karantino šalyje atšaukimo posėdžio metu buvo ir toliau laikomasi epidemiologinių rekomendacijų, o visi norintys Tarybos posėdį tiesiogiai galėjo stebėti Savivaldybės Youtube kanale.


Tarybos posėdyje dalyvavo 27 tarybos nariai.

ES investicijos į ekologiją ir kaimo plėtrą

Kaip byloja liaudės patarlė: „roges ruošk vasarą“. Ir šiam patarimui sunku nepritarti. Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau nuosekliai panaudodama ES finansuojamos Klimato kaitos specialiosios programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ lėšas, atnaujina viešosios paskirties pastatų šildymo sistemas. Tarybos posėdyje priimtas sprendimas modernizuoti Vilniaus r. Medininkų ambulatorijos pastato šildymo sistemą. Dabar Medininkų ambulatorijoje naudojamas senas, anglies katilas bus keičiamas į biokuro katilus. Tikimasi, kad šildymo sistemų modernizavimas prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ir efektyvaus gamtos išteklių naudojimo.

Kad naujausi technologiniai energijos gamybos sprendimai yra pasiteisinę, savivaldybė jau žino iš patirties. Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigose – Vilniaus rajono centrinėje ir Nemenčinės poliklinikose visu pajėgumu dirba naujos įrengtos saulės jėgainės, kurių pagaminta elektros energija naudojama įstaigų reikmėms – apšvietimui, medicininei bei kompiuterinei įrangai. Apie inovatyvius, ekologinius savivaldybėje įgyvendinamus projektus jau rašėme čia.

Tarybos posėdyje taip pat buvo nutarta pritarti Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio vietos projektui „Noriu augti kultūros ir tradicijų apsuptyje“, kuriam siekiama gauti finansavimą pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“. Pritarus sprendimui, Vilniaus krašto etnografinio muziejaus filialams: Tradicinių amatų centrui Houvalto dvare Maišiagaloje ir Kunigo Prelato Juzefo Obremskio muziejui leista dalyvauti vietos projekto vykdyme partnerio teisėmis.

Tikimasi, kad projekto rezultatai prisidės prie kultūros savitumo, tradicijų išsaugojimo (pabrėžiant išskirtinumą), puoselėjimo ir vietos gyventojų bendrų iniciatyvų rėmimo Maišiagalos miestelyje. Vykdant vietos projekto veiklas bus organizuojami kultūros ir edukacijos renginiai telkiant Maišiagalos miestelio bendruomenę. Planuojama projekto vertė apie 22,5 tūkst. Eur.

Svarstydami investicinius klausimus, Tarybos nariai taip pat pritarė vietos projektams, leisiantiems sutvarkyti viešąsias erdves Raudondvario ir Rukainių kaimuose, siekiant pritaikyti jas gyventojų laisvalaikio poreikiams. Vykdant projektų veiklas bus tvarkomos, įrengiamos viešosios erdvės ir infrastruktūra, siekiant kurti vietos gyventojų poreikius atitinkančią, gyvenimui ir laisvalaikiui saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką. Pagal preliminarius skaičiavimus planuojama, kad kiekvieno planuojamo įgyvendinti vietos projekto vertė sieks apie 200 tūkst. Eur. Didžiausia projektui galima gauti ES paramos finansavimo suma – 55 tūkst. Eur, likusi dalis bus finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Sprendimai švietimo srityje

Taryba svarstė sprendimų projektus ir iš švietimo srities. Tarybos nariai pritarė sprendimui dėl Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programos patvirtinimo. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa padės ikimokyklinio ugdymo pedagogams tenkinti šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, švietimo poreikius, ugdyti vaikų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, mokėjimą mokytis bei formuoti sveikos gyvensenos pradmenis.

Priimtas svarbus sprendimas dėl naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Vilniaus r. Vaidotų mokykloje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“ steigimo bei Vilniaus r. Vaidotų mokyklos-darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ nuostatų patvirtinimo. Jau nuo ateinančių mokslo metų, 2020 m. rugsėjo 1 d. Vaidotų mokykla-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“ priims vaikus nuo 2 metų amžiaus. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikį dėl ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo Pagirių seniūnijoje ir įstaigos galimybes – bus steigiama papildoma ikimokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 2 metų amžiaus lietuvių ugdomąja kalba.

Džiugina ir tai, kad artimiausiu metu ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo grupių Vilniaus rajone atsiras dar daugiau. Šiuo metu intensyviai vyksta Pagirių vaikų darželio „Pelėdžiukas“ priestato statybos darbai, kuriame planuojama įrengti dar 6 papildomas ikimokyklinio ugdymo grupes.

Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai ir priimti sprendimai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo

Tarybos nariai pritarė teritorijų planavimo dokumentams. Buvo patvirtinti sprendimai rengti Galgių k. (Mickūnų sen.) ir Prapuolų k. (Zujūnų sen.) vietovių lygmens bendruosius planus. Remiantis šiais planais bus suformuotos planavimo lygmenį atitinkančios teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis, optimizuota planuojamos teritorijos urbanistinė struktūra, socialinė ir inžinerinė infrastruktūra, numatytas racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimas ir naudojimas, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimas, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemonės, detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai.

Vieni iš paskutinių tarybos darbotvarkės klausimų buvo sprendimai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo Piliakalnio k. (Nemenčinės sen.) bei Maišiagalos miestelyje. Piliakalnio kaime planuojama įrengti viešąsias erdves, o Maišiagaloje sklypas reikalingas susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijai suformuoti.

Daugiau informacijos apie tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei peržiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.


 

Shadow up