kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje sėkmingai priimti 44 nauji sprendimai

Š. m. birželio 28 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarybos nariai patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto įvykdymo ataskaitas.


Tarybos posėdyje patvirtintas 2013 metų I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos. Patikslintas planas sudarė 47177,7 tūkst. Lt. Pajamų planas įvykdytas 94,0 proc. Gauta 44370,6 tūkst. Lt pajamų, iš jų: 19079,2 tūkst. Lt iš mokesčių, 23686,6 tūkst. Lt iš dotacijų, 853,4 tūkst. Lt iš kitų pajamų. Gauta 387,1 tūkst. Lt pajamų už materialiojo turto realizavimą ir 364,3 tūkst. Lt iš paskolos investiciniams projektams vykdyti. Išlaidų įvykdymas sudarė 45243,8 tūkst. Lt arba išlaidų planas įvykdytas 95,9 proc. Didžiausia biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai - 48,5 proc., socialinės atskirties mažinimo programai - 21,8 proc., saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai - 9,6 proc., savivaldybės valdymo programai – 8,9 proc., ekonominio konkurencingumo programai – 7,2 proc., kultūros, sporto ir turizmo vystymo programai - 2,4 proc., susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programai - 1,5 proc.

Tarybos nariai taip pat nutarė padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamas 20,1 tūkst. Lt (dvidešimt tūkstančių šimtu litų) str. ,,Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių“.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą perskirstyti administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus 2013 metų biudžeto asignavimus Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniams centrams.
 

Tarybos posėdyje buvo patvirtinti laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatai, Kiosko (paviljono) bei Vasaros lauko kavinės įrengimo ir eksploatavimo sutarties projektai, taip pat buvo patvirtinta paraiškos dalyvauti konkurse forma.

Tarybos nariai taip pat patvirtino Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašą.

Tarybos posėdyje patvirtintas  bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas. Tėvų bendravimo su vaikais tobulinimo kursai – naujovė visoje Respublikoje. Tėvų kursų  programą parengė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Kursus vykdyti yra pasirengę Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, turintys praktinio darbo patirtį vaikų ir tėvų konsultavimo bei mokymo klausimais. Už rengiamus kursus privalo susimokėti patys tėvai. Tėvų, kurie turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, dalyvavimo kursuose išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Šiuo atveju kursai finansuojami Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų. Pagal pateiktą poreikį Socialinės rūpybos skyriui pervedamos lėšos, kuriomis apmokamos tėvų, turinčių teisę gauti arba gaunančių socialinę pašalpą, dalyvavusių kursuose išlaidos. 

Tarybos posėdžio metu buvo paskelbti naujai išrinkti penkerių metų kadencijai VšĮ Vilniaus rajono centrinės ir Nemenčinės poliklinikų vyriausieji gydytojai. VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo pareigas eis Vida Žvirblienė, VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos – Olegas Kačanas.
 

Tarybos nariai patvirtino Investicijų skyriaus parengtą Tarybos sprendimo projektą dėl projekto „Biokuro katilinės įrengimas Juodšilių palaikomojo gydymo ligoninėje“ įgyvendinimo. Šį projektą planuojama finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, kurioms gauti bus teikiama paraiška pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Biokuro katilų įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose“ ir bus įpareigota padengti projekto netinkamas finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, kurias sudarys techninio projekto parengimas ir projekto techninė priežiūra. Planuojama, kad pastarosios sieks apie 40 tūkst. Lt. Tinkamos finansuoti išlaidos (statybos darbai, katilų įsigijimas ir kt.) padengiamos 100 % Klimatos kaitos specialiosios programos lėšomis. Paraiškos bus vertinamos konkurso būdu, o gavus finansavimą šiam projektui Vilniaus rajono savivaldybės administracija įrengs biokuro katilinę Juodšilių palaikomojo gydymo ligoninėje, tuo prisidėdama prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo. Bus padidintas energinis efektyvumas. Dabar Juodšilių palaikomojo gydymo ligonine šildoma katilu, kūrenamu dyzeliniu kuru. Tai sąlygoja didelį CO2 kiekio išmetimą į aplinką ir didina aplinkos užterštumą bei reikalauja didelių finansinių išteklių dėl neefektyvaus kuro naudojimo.

Tarybos nariai vienbalsiai balsavo už projekto „Apšvietimo infrastruktūros sukūrimas Vilniaus rajono Paberžės sen., Visalaukės k. ir Paberžės k.“ įgyvendinimą.

Įgyvendinti projektą „Apšvietimo infrastruktūros sukūrimas Vilniaus rajono Paberžės sen., Visalaukės k. ir Paberžės k.“ savarankiškai. Taryba nusprendė numatyti 2013 metų Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos išlaidų sąmatoje ne mažiau kaip 20 proc. lėšų šiam projektui „Apšvietimo infrastruktūros sukūrimas Vilniaus rajono Paberžės sen., Visalaukės k. ir Paberžės k.“ veikloms bendrai finansuoti, o likusias nepanaudotas 2013 metais lėšas numatyti 2014 metų Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos išlaidų sąmatoje.
 

Tarybos nariai patvirtino Vietinio ūkio skyriaus parengtus Tarybos sprendimo projektus dėl Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Vilniaus rajone Paberžėje, Anavilyje, Marijampolyje, Rukainiuose ir Skaidiškėse. Šie projektai bus finansuojami iš Europos Sąjungos fondų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Aplinka ir darnusis vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.1-AM-01-V priemonę ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Tarybos nariai pritarė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės miesto seniūnijos ir Lenkijos Respublikos Pamario vaivadijos Slupsko apskrities bendradarbiavimo sutarčiai.

Shadow up