kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono daugiabučių namų gyventojų ir Bendrojo naudojimo objektų administratorių dėmesiui!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.72 straipsniu, bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83 ir 4.84 str. nurodoma, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai (bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kt. įranga) turi būti valdomi, tinkamai prižiūrimi, remontuojami. Butų ir kitų patalpų savininkai turi įsteigti Daugiabučių namų savininkų bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Jei patalpų savininkai šia galimybe nepasinaudos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu namui bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Savivaldybės vykdomoji institucija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo administravimo paslaugas.

Administratorius skiriamas penkeriems metams. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas daugiabučiam namui bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui, jei jis tinkamai vykdys paslaugas ir nebus savininkų nusiskundimų (savininkai bet kada balsų dauguma gali priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių).
Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę atsisakyti administratoriaus paslaugų įkurdami daugiabučių namų gyventojų savininkų bendriją ar sudarydami jungtinės veiklos sutartį.
Daugiabučiuose namuose įkūrus butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas arba sudarius jungtinės veiklos sutartis ir organizavus namų techninę priežiūrą, būtina raštu apie tai pranešti Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui.

Neįkūrus daugiabučių namų gyventojų savininkų bendrijos ar nesudarius jungtinės veiklos sutarties (arba nepristačius namo gyventojų susirinkimo protokolo, kuriame gyventojai būtų nusprendę įkurti bendriją ar sudaryti jungtinės veiklos sutartį) iki š. m. rugsėjo 20 d., daugiabučiams namams bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Informacija apie administratoriaus paskyrimą bus paskelbta Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

Savivaldybei paskelbus informaciją apie administratorių atranką savivaldybės teritorijoje ir asmenims, pretenduojantiems teikti administravimo paslaugas pateikus prašymus įtraukti į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Vilniaus rajone, sąrašą (toliau - Sąrašas), Savivaldybė nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą dėl prašymus pateikusių asmenų įtraukimo arba neįrašymo į Sąrašą.

Informacija apie organizuojamą bendrojo naudojimo objektų administratorių atranką Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta 2014-01-14 Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje bei Vilniaus krašto savaitraštyje.

Pagal pateiktus prašymus į Sąrašą įrašomos dvi įmonės:

UAB „Nemėžio komunalininkas“, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2004 metų. Savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas nustatytas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-05-26 sprendimu Nr. T3-100.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir pastatų naudojimo ir priežiūros srityje nuo 2004 metų. Tarifas patvirtintas 2004-05-26 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-100.


Pretendentai teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;

2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją, nurodytą Aprašo priede;

3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių, kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijas.

 

Shadow up