kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokinių tėvelių dėmesiui

Artėjant naujiems mokslo metams Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius informuoja rajono gyventojus apie teikiamą paramą mokiniams.


Paramą mokiniams reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Socialinė parama mokiniams skiriama tiems mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą:

  • bendrojo ugdymo mokyklose;
  • profesinio mokymo įstaigose;
  • ikimokyklinio ugdymo mokyklose;
  • pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją).

Socialinė parama mokiniams neskiriama tiems mokiniams, kurie:

  • mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;
  • mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas;
  • yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose;
  • kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka;
  • kurių tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus (ir maitinimą mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) bei paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (525 Lt).

Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena. Užpildo ir pateikia prašymą-paraišką (forma SP-11) socialinei paramai mokiniams gauti (būtina nurodyti kelintoje klasėje mokosi mokinys) ir prideda pažymas bei kitus reikalingus dokumentus, nurodytus prašyme-paraiškoje, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą.

Šeimos vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio (pvz.: jeigu šeima kreipiasi liepos mėnesį, pajamos pateikiamos už balandį, gegužę ir birželį, jeigu kreipiasi rugpjūtį – už gegužę, birželį ir liepą). Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą, pareiškėjas pateikia laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslų metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Pateikus prašymą-paraišką mokslo metais – nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams įsigaliojimo dienos iki mokslo metų pabaigos.

Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 120 proc. BSI dydžio suma (156 Lt) vienam mokiniui per kalendorinius metus. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais ir nepinigine forma (jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje). Parama mokinio reikmenims skiriama tik mokiniams, kurių tėvai prašymą-paraišką šiai paramai gauti pateikė iki spalio 5 d. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami.

Siekdami užtikrinti, kad grįžę į mokyklą po vasaros atostogų mokiniai gautų maitinimą, ir nuo mokslo metų pradžios būtų aprūpinti mokinio reikmenimis, kviečiame tėvus kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams jau dabar (nuo liepos 1 d.), o ne mokslo metų pradžioje.

Informaciją apie socialinę paramą mokiniams galite gauti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba Socialinės rūpybos skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. 275 0063, 275 0557, 263 6001).

 

Socialinės rūpybos skyrius

Shadow up