kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“

Jau antrą kartą Vilnijos krašte keliomis kalbomis skambėjo šūkis: „Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“. Šiais žodžiais įprasmintas prasidėjo II Etnokultūros festivalis, kurį organizavo Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai.


Rudaminos kultūros centro lauko scenoje savo kultūrą reprezentavo ir pristatinėjo skirtingų tautų atstovai iš Vilnijos krašto, Kauno bei Visagino. Koncertinėje programoje pasirodė: Lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis „Vilija“, Rusų folkloro ansamblis „Arinuška“, Totorių folkloro ansamblis „Alara“, Baltarusių dainų ansamblis „Suzorje“, Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis „Sto uśmiechów“ bei Armėnų liaudies ansamblis „Hayrenik“. 

Tuo pat metu renginio dalyviai ir svečiai galėjo grožėtis įvairiausias dirbiniais iš medienos, šiaudų, popieriaus, gerėtis spalvotais kilimėliais, iš gėlių ir žolių pintomis verbomis bei vaišintis tradicinės armėnų virtuvės patiekalais bei medžiotojų stirnienos sriuba.

Festivalį atidarė Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška, kurios teigimu galimybė prisidėti prie skirtingų Vilnijos krašto kultūrų puoselėjimo, jų turtų saugojimo ir tradicijų skleidimo yra tikra garbė.

Tuo tarpu LR Seimo vicepirmininkas Jaroslav Narkevič svečius nustebino net trimis vienu sakiniu surištomis kalbomis: „Nes būtent, kada mes kartu šokame ir dainuojame держа себя за руки, to wtedy jest pokój”. Jis taip pat įteikė padėkos raštus visiems prie Festivalio organizavimo ir įgyvendinimo prisidėjusiems Kultūros centro darbuotojams.

Renginį savo buvimu pagerbė Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Gabriel Jan Mincevič.

Festivalį užbaigė nepamirštamas ir nuotaikingas Lietuvos estrados dainininko Stano pasirodymas.


Aleksandra Žuk-Butkuvienė

 

Įvai­ria­kal­bių me­no ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mai, tau­to­dai­li­nin­kų mu­gė ir po­pu­lia­raus dai­ni­nin­ko Sta­no kon­cer­tas - vi­sa tai vy­ko pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 13 d., Ru­da­mi­no­je per II Et­no­kul­tū­ros fes­ti­va­lį „Vil­ni­aus kraš­tas - kul­tū­rų pa­ri­bys am­žių tėk­mė­je“.

Fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo gru­pė gar­bin­gų sve­čių - Vil­niaus ra­jo­no vi­ce­me­ras Jan Gab­riel Min­ce­vič, LR Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ja­ros­lav Nar­ke­vič, Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, spor­to ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jas Ed­mund Šot, Vil­niaus kraš­to et­no­gra­fi­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ba­ne­vi­čius, Fon­do „Po­la­cy znad Niem­na“ pir­mi­nin­kas Ro­bert Pa­vlov­ski (nuo  Pawłow­ski). Į ren­gi­nį at­vy­ko ir Len­kų III am­žiaus uni­ver­si­te­to klau­sy­to­jai kar­tu su rek­to­riu­mi doc. dr. Ry­šar­du Kuz­ma.

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai su­ren­gė įspū­din­gą šven­tę, jos me­tu pri­sta­ty­tos Vil­niaus kraš­te gy­ve­nan­čių tau­tų dai­nos ir šo­kiai: len­kų, lie­tu­vių, ru­sų, bal­ta­ru­sių, to­to­rių, ar­mė­nų.

 

Į Rytus nuo Vakarų

Kon­cer­tą pra­dė­jęs Kšyš­to­fo Stan­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mas ka­me­ri­nis ko­lek­ty­vas iš Zu­jū­nų at­li­ko An­to­ni­jaus Vi­val­džio kon­cer­tą „Va­sa­ra“ iš žy­maus kom­po­zi­to­riaus cik­lo „Ke­tu­ri me­tų lai­kai“. Po jų sce­no­je pa­si­ro­dė ar­mė­nų liau­dies an­sam­blis „Ha­y­re­nik“ (va­do­vas Ar­men Sar­gy­sian). Mer­gi­nų trio at­li­ko ar­mė­nų dai­nas ir šo­kius. Su­si­rin­ku­si pub­li­ka gar­siais plo­ji­mais pa­dė­ko­jo at­li­kė­joms. Iš jų „laz­de­lę“ pe­rė­mė len­kų me­ni­nis dai­nų ir šo­kių an­sam­blis „Wi­lia“ (va­do­vė Re­na­ta Bra­sel), at­ve­žęs į Ru­da­mi­ną len­kų dai­nų ir šo­kių „skry­nu­tę“. Sun­ku bu­vo at­si­spir­ti jų meist­riš­ku­mui. Po pus­me­čio sa­vo veik­los 60-me­tį mi­nė­sian­tis ko­lek­ty­vas - tik­ra Lie­tu­vos len­kų vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Su­si­rin­ku­sie­ji ne­gai­lė­jo aplo­dis­mentų nu­si­pel­niu­siam ir po­pu­lia­riam an­sam­bliui.

Lie­tu­vių kul­tū­rą pri­sta­tė nuo 1954 me­tų gy­vuo­jan­tis Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to dai­nų ir šo­kių an­sam­blis „Švie­sa“ (va­do­vė Jo­lan­ta Sa­daus­kie­nė).

Ori­gi­na­lias ru­sų dai­nas ir šo­kius pri­sta­tė vai­kų fol­klo­ro ko­lek­ty­vas „Ari­nuš­ka“ (va­do­vai Ire­na ir Ni­ko­la­jus Za­cha­ro­vai). 1997 m. įkur­tas an­sam­blis yra kon­cer­ta­vęs Ru­si­jo­je, Lat­vi­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Mal­to­je, Len­ki­jo­je, nuo­lat da­ly­vau­ja Vil­niu­je vyks­tan­čia­me tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je „Po­krov­ski­je ko­lo­ko­la“.

Sce­no­je pa­si­ro­džius bal­ta­ru­sių dai­nų an­sam­bliui „Su­zor­je“ iš Vi­sa­gi­no (va­do­vė Iri­na Ur­ba­na­vi­čie­nė) pub­li­ka kaip­mat at­ku­to. Ko­lek­ty­vas at­li­ko se­nų XIX a. bal­ta­ru­sių, taip pat ir po­pu­lia­rių šiuo­lai­ki­nių dai­nų py­nę.

To­to­rių šo­kius pri­sta­tė mer­gi­nų šo­kių gru­pė „Ali­je“ (Mer­gi­nų tau­ti­nių šo­kių gru­pė ALARA ir mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „Smai­li­ki“ iš Gri­giš­kių (va­do­vė Ro­ma Rim­ku­vie­nė). Ne­ma­žai su­si­rin­ku­sių­jų - ir vai­kų, ir su­au­gu­sių­jų - ki­lo šok­ti.

Len­kų šo­kius, pa­na­šiai kaip ir an­sam­blis „Wi­lia“, pri­sta­tė vai­kų ir jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vas „Sto uśmiechów” iš Vil­niaus Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus gim­na­zi­jos (va­do­vė Da­nu­ta Grydz). Kon­cer­ta­vo dvi gru­pės - vi­du­ri­nio­ji ir vy­res­nio­ji. Ru­da­mi­nie­čiai pa­ma­tė jų at­lie­ka­mus po­lo­ne­zą, ku­ja­via­ką, obe­re­ką ir val­są.

 

Est­ra­dos žvaigž­dė

Fes­ti­va­lio aši­mi ta­po po­pu­lia­raus Lie­tu­vos at­li­kė­jo Sta­no pa­si­ro­dy­mas, o jam pri­ta­rė vie­nas ge­riau­sių Lie­tu­vo­je džia­zo sak­so­fo­ni­nin­kų Da­nie­lius Pra­spa­liaus­kis. Sta­no at­li­ko sa­vo ge­rai ži­no­mas dai­nas: „Mar­ga­ri­ta“, „Že­myn“, „Žvaigž­dė“, „Ačiū  Tau“. Pub­li­ka gar­siai plo­jo dai­ni­nin­kui. Po kon­cer­to no­rin­tys ga­lė­jo at­mi­ni­mui nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti su at­li­kė­ju.

Kon­cer­to me­tu LR Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas J. Nar­ke­vič Ru­da­mi­nos kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rei Vio­le­tai Če­reš­kai, cen­tro dar­buo­to­jams, kon­cer­ta­vu­sių ko­lek­ty­vų va­do­vams įtei­kė pa­dė­kos raš­tus. Pa­dė­kos raš­tai įteik­ti ir fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vu­siems tau­to­dai­li­nin­kams ir meist­rams.

 

22 met­rų ki­li­mė­lis

Fes­ti­va­lį ly­dė­jo tau­to­dai­lės dir­bi­nių mu­gė. Mi­chal Jan­kov­ski pri­sta­tė sa­vo iš­drož­tas skulp­tū­ras, Ry­šard Malč - odos dir­bi­nius, Ada Ger­ma­na­vi­čie­nė iš Pa­gi­rių - sa­vo nuo­sta­bius kar­pi­nius iš po­pie­riaus. Be­je, po­nia Ada jau 20 me­tų puo­se­lė­ja šią liau­dies me­no rū­šį, ku­ri rei­ka­lau­ja di­de­lės kan­try­bės, kruopš­tu­mo ir ge­ro re­gė­ji­mo. Jos dar­bai bu­vo pri­sta­to­mi dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų, o taip pat Len­ki­jo­je (Gdans­ke, Lo­dzė­je, To­ru­nė­je, Ot­rem­bu­suo­se).

Tau­to­dai­li­nin­kė Mar­ga­ri­ta Če­ko­lis iš Gli­tiš­kių pri­sta­tė sa­vo dir­bi­nius iš mo­lio ir šiau­dų. Me­ni­nin­kė ro­dė vi­siems no­rin­tiems, kaip iš šiau­dų pin­ti juos­te­les, apy­ran­kes, ka­lė­di­nės eg­lu­tės pa­puo­ši­mus.

Ne­ma­žą ru­da­mi­nie­čių smal­su­mą su­kė­lė Vil­niaus kraš­to et­no­gra­fi­jos mu­zie­jaus dar­buo­to­jos Lu­ci­jos Žda­no­vič iš Ne­men­či­nės už­mo­jis - ant au­di­mo stak­lių mo­te­ris bai­gė aus­ti 22 met­rų ta­ke­lį - iki fes­ti­va­lio pa­bai­gos dar­bas bu­vo ga­ta­vas. Be to, šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo pa­si­gro­žė­ti jos anks­čiau iš­aus­tais ki­li­mais ir ta­ke­liais.

Ver­bų ri­ši­mo me­ną pri­sta­tė Če­ko­niš­kių ver­bų ir bui­ties sek­ly­čios ver­bų ri­šė­jos. Sek­ly­čios va­do­vė, et­no­gra­fė Ja­ni­na Nor­kū­nie­nė pri­sta­tė ir sa­vo su­rink­tas gy­do­mą­sias žo­le­les. Gra­žių ver­bų at­ve­žė Olia Ku­nic­ka iš Kriau­čiū­nų kai­mo.

Net iš Kre­tin­gos ra­jo­no Baub­lių kai­mo at­vy­ku­sios Vir­gi­ni­ja Kun­dro­tie­nė, Sta­sė Li­dei­kie­nė ir Rū­ta La­bi­kie­nė ro­dė, kaip iš ber­žo ša­kų riš­ti van­tas ir šluo­tas grin­dims šluo­ti. Ne­pra­lei­do pro­gos ir LR Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Jaroslav Nar­ke­vič ir mo­te­rų va­do­vau­ja­mas „kū­rė“ sa­vo šluo­tą.

 

Sriu­ba iš stir­nie­nos

Su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį trau­kė me­džiok­lės tro­fė­jais pa­puoš­tas Me­džio­to­jų klu­bo „Ge­gu­ži­nė“ kie­me­lis (klu­bo pir­mi­nin­kas Vac­lav Va­na­gel). Me­džio­to­jai siū­lė pa­ra­gau­ti sriu­bos iš stir­nie­nos.

Ei­lės drie­kė­si prie ar­mė­nų vir­tu­vės, kur ga­li­ma bu­vo pa­ra­gau­ti di­de­lia­me mo­li­nia­me in­de - tandyre - kep­tų šaš­ly­kų ar ar­mė­niš­ko plo­vo.

Vi­są ren­gi­nį ve­dė Ru­da­mi­nos kul­tū­ros cen­tro Me­di­nin­kų sky­riaus dar­buo­to­ja Luc­ja Kol­pak. II Et­no­kul­tū­ros fes­ti­va­lį or­ga­ni­za­vo Ru­da­mi­nos kul­tū­ros cen­tras (di­rek­to­rė Vio­le­ta Če­reš­ka). Fes­ti­va­lį pa­rė­mė Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Jan Le­vic­ki


Shadow up