kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įdomesnio ir prasmingesnio mokymo(si) link

„Gerėjant mokymosi procesų pažinimui, kinta veiksmingų mokymo(si) būdų samprata. Ypač smarkiai mokymosi galimybes keičia informacinės technologijos – jomis galima pagrįsti savarankišką, nuotolinį, tinklinį, mokyklos sienas peržengiantį mokymąsi. Informacijos pertekusiame pasaulyje gebėjimai – kritinis, analitinis, kūrybinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, iniciatyvumas ir socialumas – tampa vertingesni už atminties saugyklose sukauptą informaciją“ (Geros mokyklos koncepcija, 2013). Šiuolaikiniai mokiniai nebenori mokytis taip, kaip mes mokėme vaikus prieš 10 metų, t.y. jie nenori sėdėti suoluose eilėmis, klausytis monotoniško mokytojo pasakojimo, kartoti veiksmus, kurie buvo rodomi praktiškai. Dabartiniai mokiniai nori veikti savarankiškai, bendrauti ir bendradarbiauti.


 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje jau ketvirtus metus vyksta projektas „Kūrybinės partnerystės“. Šis inovatyvus procesas mokykloje išjudino mokymo „kitaip“ idėją, padidino IKT raštingumo prasmingumą. Projektas suteikė galimybę mokiniams ir mokytojams patobulinti kūrybiško ugdymo bei IKT gebėjimus, paskatino keisti gimnazijos mokinių ir mokytojų požiūrį į kūrybiškumą, kultūrą ir partnerystės siūlomas galimybes. Gimnazijoje formuojasi ugdymo proceso organizavimo ypatumai, sisteminiai „kitokio“ mokymo pradmenys. Pasiteisino gimnazijos ugdymo plano nuostatos, orientuotos į integruotą ugdymą bei pamokų-užsiėmimų sesijų organizavimą, o pamokų ciklas „Pagauk sėkmę“, remiantis mokinių apklausų duomenimis, garantuoja kelią paieškoms ir iššūkiams, atveria galimybes formų ir ugdymo metodų kaitai. Edukacinių užsiėmimų praktika patvirtina naujų mokymo metodų naudą.

IKT pakankamai tikslingai panaudotos daugelyje projektinių veiklų, ypač planuojant ir vedant užsiėmimus. Pradinių klasių mokinių integruoto ugdymo tradicijos užtikrina tokio mokymo tęstinumą. Toliau bandysime naudoti jau dalyvavusių ugdytinių kūrybiškumo potencialą, formuosime pagalbos mokymui(si) mokinių-ambasadorių-praktikų grupes. Šiuo metu jau turime mokinių (gimnazijos I-IV klasių) bei mokytojų dalykininkų atstovus, kurie puikiai gali įsijungti į įvairesnio ugdymo veiklas. Dirbant tokiu būdu, vienu metu įsitraukia į veiklą nemažai mokinių, o integruotos veiklos stiprina mokėjimo mokytis bei mokymosi bendradarbiaujant kompetencijų ugdymą. Projekte jau dalyvavo apie 70 proc. mokytojų bei dalis pradinių klasių, dauguma 8 klasių, I-IV gimnazijos klasių mokinių. Išleista knyga „Unikalūs gero elgesio receptai mokykloje“, sukurtas integracinių pamokų-ciklų-sesijų formatas, priderintas prie bendrojo pamokų tvarkaraščio, kuriami pamokų scenarijai, pravestos dvi mokytojų metodinės konferencijos. Gimnazijos 7-8 klasių mokiniams informacinių technologijų kursas integruotas į dalykų mokymą.

Mums, mokytojams, svarbu suvokti, kad mokyti dalyko galima integruojant temas, artimas keliems dalykams ir informacinėms technologijoms, peržiūrint mokomojo(-ų) dalyko(-ų) pagrindus, taikant ugdymo naujoves. Atsiradę nauji įgūdžiai dalykų planavime, integruojant tarpusavy atskirus dalykus, palengvina mokinio mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą, motyvuoja mokymąsi. Informacinės technologijos tampa ypač patraukliomis, nes remiasi ne tik asmeninio kompiuterio, bet ir išmaniųjų telefonų panaudojimo galimybėmis. Taigi integruotas ugdymas – tai iššūkis tradiciniam ugdymui ir tvarkaraščiui, o bendrųjų kompetencijų srityje toliau tikimės kūrybiškumo, netradicinio dalyko perteikimo, kokybiškesnių komunikacinių gebėjimų, tikslingo kritinio mąstymo tobulėjimo.

Gražina Rudienė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
IT mokytoja metodininkė,
Projekto „Kūrybinės partnerystės“ kuruojanti mokytoja

Shadow up