kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kvietimas teikti pasiūlymus karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektams 2015 m.

Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) kviečia teikti pasiūlymus karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektams.

Projektai bus finansuojami iš Fondo administruojamų Euroguidance projekto lėšų. 

Euroguidance projektas – tai Europos Komisijos inicijuotas 33 šalyse veikiančių informacinių centrų tinklas, kurio siekis – skatinti  mokymąsi visą gyvenimą per mobilumo mokymosi tikslais galimybių sklaidą bei profesinio orientavimo paslaugų tobulinimą. Įgyvendinant Euroguidance projektą Lietuvoje, ypatingas dėmesys skiriamas jaunų žmonių karjeros valdymo kompetencijų ugdymui, sąmoningo profesinio pasirinkimo skatinimui bei profesinio orientavimo paslaugų įvairovės, prieinamumo ir kokybės tobulinimui.


Finansuotinų veiklų tikslai

Privalomas tikslas: Skleisti informaciją apie tarptautinio mobilumo (mokymosi, studijų, stažuočių tikslais) galimybes, Europass dokumentus bei ES lygmens skaidrumo, perkėlimo ir pripažinimo priemonių naudą mokymosi visą gyvenimą ir karjeros planavimo procese.

Pasirenkamieji tikslai:

1. Didinti profesinio orientavimo paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir kaimo vietovių gyventojams siekiant išvengti jų iškritimo iš švietimo sistemos.

2. Stiprinti vaikų ir jaunimo lyderystę, verslumą ir pasirengimą darbo rinkai ugdant karjeros valdymo įgūdžius (iniciatyvumą, kritinį mąstymą, sprendimų priėmimą, bendradarbiavimą ir kt.).

3. Skatinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir darbo rinkos sektorių siekiant didinti švietimo paslaugų atitiktį darbo rinkos poreikiams ir tobulinti profesinio orientavimo specialistų, dirbančių profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo  įstaigose, kompetencijas.

Finansuotinos veiklos:

 • Karjeros planavimo/profesinio orientavimo užsiėmimų ir renginių organizavimas (pvz. karjeros dienos, seminarai, konferencijos, mokymai, konkursai, stovyklos ir kt.). Bendra planuojamų renginių aprėptis – ne mažiau kaip 100 dalyvių;
 • Naujoviškų metodinių priemonių profesiniam orientavimui rengimas (elektroniniai leidiniai, edukacinės ir  interaktyvios metodinės priemonės, kt.). Sukurtos metodinės priemonės sklaida turi būti įgyvendinama ne mažiau kaip 3 skirtingomis komunikacinėmis priemonėmis (pvz. vietinė spauda, televizija, internetas, sklaidos renginiai, kt.).

Nefinansuotinos veiklos:

 • Profesinio veiklinimo iniciatyvų organizavimas (pažintinės ekskursijos į darbo ir mokymo vietas; renginiai, organizuojami gamybos ir kt. įmonėse)

Pasiūlymus gali teikti:

 • Bendrojo ugdymo mokyklos;
 • Profesinio mokymo įstaigos;
 • Mokslo ir studijų institucijos;
 • Teritorinės darbo biržos ir Jaunimo darbo centrai;
 • Suaugusiųjų švietimo institucijos;
 • Neformaliojo ugdymo įstaigos;
 • Kiti viešojo ir privataus sektoriaus juridiniai asmenys (bibliotekos, savivaldybių švietimo centrai, verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir kt.).

Finansavimas:

Bendras kvietimo biudžetas – 39.550 EUR (136.558 Lt).

Prašomos sumos dydis pasiūlyme turėtų būti ne mažesnis nei 1500 EUR (5.180 Lt) ir neviršyti 5800 EUR (20.000 Lt).  

Leistinos projektų išlaidos:

 • Administravimo išlaidos (darbo užmokestis darbuotojams ar darbo grupės nariams, mokesčiai nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio), ne daugiau kaip 10 proc. pasiūlymo biudžeto;
 • Išorinių ekspertų teikiamos paslaugos (atlygis pranešėjams, mokymų vedėjams, metodinių priemonių autoriams: pasiruošimo, mokymų/renginių vedimo, metodinės priemonės rengimo, atvykimo ir išvykimo į/iš mokymų išlaidos), ne daugiau kaip 50 proc. pasiūlymo biudžeto;
 • Leidybos išlaidos (maketavimo, dizaino ir spaudos darbai, programavimo darbai ir kt.);
 • Renginio organizavimo išlaidos (patalpų ir techninės įrangos nuoma, transporto nuomos dalyvių atvežimui išlaidos, maitinimo išlaidos). Transportavimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 5 proc. pasiūlymo biudžeto. Maitinimo išlaidoms (kavos pertraukai) gali būti skiriama ne daugiau kaip 5 proc. pasiūlymo biudžeto;
 • Priemonės (mokymosi tikslams skirtos priemonės ir medžiagos) - ne daugiau kaip 10 proc. pasiūlymo biudžeto.

Neleistinomis bus laikomos šios projekto metu patirtos išlaidos:

 • Kultūrinio pobūdžio veiklos, nesusijusios su profesiniu orientavimu;
 • Renginių dalyvių, atvykusių asmeniniu transportu, kuro išlaidos;
 • Ilgalaikio turto įsigijimo ir  nuomos išlaidos;
 • Skolų grąžinimo, skolų aptarnavimo išlaidos, mokėtinos palūkanos;
 • PVM, kai jis pagal taikomus nacionalinės PVM teisės aktus laikomas susigrąžinamu;
 • Nepagrįstai didelės ar dėl neapdairumo (netiesioginės tyčios) patirtos išlaidos;
 • Mokėjimai, kurie jau yra atlikti panaudojant kito projekto ar programos lėšas.

Patvirtinus pasiūlymą, iki 80% skirtos sumos bus pervedama po sutarties pasirašymo, likusi dalis – po  galutinės ataskaitos pateikimo.

Projektų trukmė:

2015 m. kovo – spalio mėn.

Pasiūlymų vertinimo etapai:

 1. Pasiūlymų tinkamumo vertinimo etape bus vertinama pasiūlymų atitiktis formaliems administraciniams reikalavimams:
 • Paraiška pateikta laiku;
 • Užpildyta tinkama paraiškos forma;
 • Užpildyti visi paraiškos laukai;
 • Paraiškos teikėjas yra juridinis asmuo;
 • Paraiška pasirašyta teisinę galią turinčio asmens ir patvirtinta paraiškos teikėjo antspaudu;
 • Pasiūlymas atitinka privalomą finansuotinų veiklų tikslą;
 • Pasiūlymo teikėjas yra užpildęs elektroninę registracijos anketą adresu: http://www.smpf.lt/PO_pasiulymai

Netenkinant nors vieno iš šių reikalavimų, paraiška bus laikoma netinkama ir toliau vertinama nebus!

 1. Pasiūlymų kokybės vertinimo etape bus vertinama pasiūlymų atitiktis kokybiniams kriterijams (vertinimas nuo 1 iki 10 balų):                
 • Pagrįstas veiklos atitikimas kvietimo tikslams;
 • Aiškiai ir konkrečiai apibrėžtas veiklos poreikis ir aktualumas, veiklos tikslinės grupės (renginiams: ne mažiau kaip 100 dalyvių) ir  tikėtini rezultatai;
 • Tikslinga ir pagrįsta projekto partnerystė bei aiškiai apibūdintas kiekvieno partnerio indėlis;
 • Pateiktas aiškus ir nuoseklus planuojamos veiklos aprašymas;
 • Numatytas efektyvus ir konkretus veiklos sklaidos planas (parengti ir publikuoti bent 2  informaciniai straipsniai; metodinėms priemonėms – sklaida įgyvendinama ne mažiau kaip 3 skirtingomis komunikacinėmis priemonėmis);
 • Pagrįstas ir optimalus pasiūlymo biudžetas.

Pasiūlymus vertina ekspertai (toliau – vertintojai).

Po pasiūlymų pateikimo, jų keisti ar papildyti negalima, išskyrus tuos atvejus, kai tinkamumo vertinimo metu vertintojui kyla neaiškumų ir prašoma pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Jeigu pareiškėjas nepateikia paaiškinimų per nustatytą laiką arba pareiškėjo pateiktų paaiškinimų nepakanka, tolesnis vertinimas atliekamas vadovaujantis turima informacija.

Atliekant pasiūlymo kokybės vertinimą, pasiūlymo biudžetas gali būti mažinamas, jeigu:

 • dalis projekto išlaidų yra nepagrįstos ir nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo veikloms įgyvendinti pagrindimo;
 • pasiūlymo išlaidos paskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais (vidutiniai rinkos įkainiai pagal kompetentingų institucijų atliktus tyrimus, statistinius duomenis, apklausas ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas normas);
 • pasiūlymo išlaidos neatitinka šiame kvietime nustatytų tinkamų finansuoti veiklų ir išlaidų ar jų normų.

Pasiūlymo forma ir teikimo terminai:

 • Projekto pasiūlymo forma;
 • Pasiūlymų popierinės versijos 1 egzempliorius turi būti asmeniškai įteiktas arba išsiųstas Fondui iki 2015 m. vasario 6 d.  (pagal  pašto spaudo datą);
 • Pateikti  pasiūlymai turi būti užregistruoti internetinėje svetainėje adresu: http://www.smpf.lt/PO_pasiulymai

Dėmesio! Po kvietime nustatyto termino (vasario 6 d.) pateikti pasiūlymai vertinami nebus.

Pasiūlymų teikimo ir atrankos tvarkaraštis:

 • Pasiūlymų teikimo terminas iki 2015-02-06.
 • Pasiūlymų vertinimas ir atranka iki 2015-03-03.
 • Atrankos rezultatų paskelbimas iki 2015-03-05 Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje www.smpf.lt.

Konsultacijos paraiškų teikimo klausimais:

Iškilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis į projektų koordinatores Ievą Mizgeraitę Mažulę ir Moniką Rajeckaitę tel.  (8 5) 261 0592 arba el. paštu  euroguidance@smpf.lt

Shadow up