kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą – kas tai?

Nuo 2012 m. gegužės 1 d. visoje Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje keičiama mokėjimo už atliekų surinkimą bei tvarkymą tvarka. Buvusius kasmėnesinius gyventojų atsiskaitymus namų valdoms, bendrijoms ar tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais pakeitė vietinė rinkliava.


 Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti tam tikra nustatyta tvarka. Iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, bet visas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir išlaikymas: gamtos neteršiančių sąvartynų statyba, senų sąvartynų uždarymas, pavojingų atliekų surinkimas, rūšiavimas ir dar daugybė su atliekų sektoriumi susijusių darbų. Tad, mokėdami rinkliavą, Jūs mokate už švaresnę aplinką prie namų, tyresnį vandenį, grynesnį orą.
Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas toks, kad gaunamos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas.
Visos vietinės rinkliavos lėšos pervedamos į specialiąją sąskaitą ir naudojamos tik komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms.

Kodėl patogu mokėti į priekį už visus metus?

Savivaldybės taryba savo teritorijoje turi teisę nustatyti vietines rinkliavas 11 paslaugų rūšių, tarp jų ir už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą. Visos vietinės rinkliavos sumokamos iš anksto. Pažymėtina, kad vietinė rinkliava taupo lėšas: tiek mokėtojų už paslaugas, tiek mūsų - paslaugos administratorių, nes vien mokėjimo pranešimų pagaminimas ir siuntimas kainuoja dešimtis tūkstančių litų. Kuo mažiau sąskaitų, tuo mažiau išlaidų. Taip pat ir gyventojams nebereikia kas mėnesį mokėti už atliekų surinkimo paslaugas - atsiskaitant kas ketvirtį ar pusmetį, mažėja aptarnavimo mokesčiai.

Kaip atleidžiama nuo vietinės rinkliavos?

 Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje atleidžiama (taikoma nulinė rinkliava) tik tuo atveju, kai įrodoma, kad nekilnojamojo turto objektas pripažintas netinkamu gyventi (naudoti) ar fiziškai sunaikintas. Taip pat, kai nekilnojamojo turto objekto baigtumas nesiekia 100 proc. ir jis nėra naudojamas pagal paskirtį. Jei nekilnojamojo turto objektas praėjusiais kalendoriniais metais buvo statomas, reikia pateikti dokumentus, įrodančius, kaip buvo sutvarkytos statybos ir griovimo atliekos.

Asmenys, siekiantys gauti 100 proc. metinį atleidimą nuo įmokos, turi pateikti prašymą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau –VRSA) Vietinio ūkio skyriui arba seniūnijai pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą. Visais atvejais prie prašymo privaloma pateikti seniūnijos pažymą, patvirtinančią, kad nekilnojamojo turto objektas pripažintas netinkamu naudoti pagal paskirtį.

Kas, jei nekilnojamuoju turtu naudojamasi sezoniškai?

Fiziniai asmenys, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje disponuojantys gyvenamosios ar poilsio paskirties nekilnojamojo turto objektu, II (du) arba IV (keturis) ketvirčius iš eilės nenaudoję jo pagal paskirtį bei per tą laikotarpį sunaudoję ne daugiau kaip 20 kWh elektros energijos per II (du) ketvičius arba ne daugiau kaip 40 kWh elektros energijos per IV (keturis) ketvirčius, nustatyta tvarkaVRSAVietinio ūkio skyriui arba seniūnijai pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą gali teikti prašymą pritaikyti lengvatą - 50 proc. atleidimą nuo įmokos. Svarbu pabrėžti, kad mažesnis negu minimalus vietinės rinkliavos įmokos dydis, tai yra 7 Lt, negali būti pritaikytas. Kartu su rašytiniu prašymu privaloma pateikti AB Lesto pateiktą informaciją apie sunaudotą elektros energijos kiekį už tą laikotarpį, per kurį nebuvo naudojamasi nekilnojamojo turto objektu. Tuo atveju, jeigu per metus elektros energijos sunaudota daugiau nei 20 kWh (per du ketv.) arba 40 kWh (per keturis ketv.), privaloma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad nekilnojamojo turto objektas buvo nenaudojamas visus metus.

VRSA Vietinio ūkio skyrius kiekvieną prašymą nagrinėja atskirai. Jeigu prašymas tenkinamas, Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl visiško arba dalinio atleidimo nuo vietinės rinkliavos įmokos, o jeigu prašymas netenkinamas –VRSA Vietinio ūkio skyrius informuoja apie tai vietinės rinkliavos mokėtoją.

Kaip nustatomas vietinės rinkliavos dydis, kai nekilnojamojo turto objektas naudojamas ne pagal registro duomenų bazėje nurodytą naudojimo paskirtį?

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal faktišką nekilnojamojo turto objekte vykdomos veiklos pobūdį (tipą). Siekdami patikslinti faktišką nekilnojamojo turto objekte vykdomos veiklos pobūdį, turite pateikti prašymą VRSA Vietinio ūkio skyriui arba seniūnijai pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą.

Visa tvarka dėl vietinės rinkliavos lengvatų taikymo reglamentuota 2012 m. kovo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-96 patvirtintame Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše.

Kokios lengvatos taikomos socialiai remtiniems asmenims?

Šiuo metu svarstoma galimybė taikyti lengvatas socialiai remtiniems asmenims. Tuo atveju, jeigu bus priimtas sprendimas taikyti lengvatas socialiai remtiniems asmenims, ja už 2012 m. galės pasinaudoti visi asmenys, turintys socialiai remtino asmens statusą.

Bute gyvenu vienas, tačiau gavau kelis mokėjimo pranešimus dėl rinkliavos. Kodėl?

Rengdamas mokėjimo pranešimus, VRSA Vietinio ūkio skyrius remiasi VĮ „Registro centras“ duomenų bazėmis. Kadangi nekilnojamojo turto rinka yra dinamiška, pateikti duomenys ne visada  atitinka realią situaciją. Pasikeitus aplinkybėms dėl nekilnojamojo turto objekto (pavyzdžiui, butas padalintas keliems paveldėtojams, mirė buto savininkas, butas parduodamas ir pan.), reikia kreiptis į VRSA Vietinio ūkio skyrių (Rinktinės g. 50, Vilnius) arba seniūniją pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą su prašymu dėl nekilnojamojo turto objekto duomenų patikslinimo ir vietinės rinkliavos įmokos dydžio perskaičiavimo.

Kodėl formuojami mokėjimo pranešimai mirusiam žmogui?

Kol nėra perimtos mirusio asmens turtinės teisės bei pareigos į tam tikrą nekilnojamojo turto objektą, t.y. nesutvarkyti paveldėjimo teisiniai santykiai, VĮ „Registro centras“ duomenų bazėje nėra matyti, kad tam tikro nekilnojamojo turto objekto savininkas yra miręs.

Paveldėtojai, tinkamai priėmę palikimą, tampa tam tikro nekilnojamojo turto objekto savininkais ir tada prievolė formuojama naujiems savininkams. Tačiau pažymėtina ir tai, jog LR Civilinio kodekso 5.52 straipsnis numato, kad įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus kodekse numatytus atvejus. Jeigu palikimą priėmė keletas įpėdinių, visi jie už palikėjo skolas atsako solidariai visu savo turtu.

Jeigu nėra galimybės išvežti atliekas

Fiziniam asmeniui, Vilniaus r. teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektą, kuriam komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas visus metus arba per I (vieną) arba IV (keturis) ketvirčius už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikoma lengvata - 50 proc. atleidimas nuo įmokos visus metus, arba už tuos mėnesius, per kuriuos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga nebuvo teikiama.

Man nebuvo išvežamos atliekos 2012 m. gegužės ir birželio mėn., ar galiu nemokėti?

Paaiškiname, kad iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, kuris sudaro 50 proc. vietinės rinkliavos, bet ir visas atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir išlaikymas: gamtos neteršiančių sąvartynų statyba, senų sąvartynų uždarymas, pavojingų atliekų surinkimas, rūšiavimas ir dar daugybė su atliekų sektoriumi susijusių darbų. Mokėdami vietinę rinkliavą, Jūs mokate už švaresnę aplinką prie namų, tyresnį vandenį, grynesnį orą, tačiau VRSA Vietinio ūkio skyriui arba seniūnijai pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą galite pateikti prašymą dėl lengvatos - 50 proc. atleidimo nuo įmokos, pritaikymo už tą laikotarpį, per kurį atliekų surinkimo paslaugos nebuvo teikiamos. Taip pat paaiškiname, kad tai galioja ir tuo atveju, kai per 2012 m. gegužės ir birželio mėn. laikotarpį atliekų surinkimo paslaugas atliko ne UAB „Nemenčinės komunalininkas” ar UAB „Nemėžio komunalininkas”.

Ar VRSA išrašo PVM sąskaitas faktūras?

Juridiniai asmenys dažnai klausia, ar VRSAbe mokėjimo pranešimo privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą yra laikoma ne PVM objektu, todėl neprivaloma išrašyti PVM sąskaitų faktūrų. Paaiškinimą šiuo klausimu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė 2009-06-05 raštu Nr. (18.2-31-2)-R-5439 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 39 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)“, kurį galima rasti internetiniame tinklalapyje adresu: http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000065745.

Kur kreiptis, jei atliekos neišvežamos laiku?

VRSA kontroliuoja paslaugų kokybę ir siekia operatyviai reaguoti į gyventojų prašymus. Neverta tikėtis stebuklų – per vieną dieną situacija atliekų tvarkymo sistemoje pasikeisti negali. Tačiau gerus poslinkius jau matome - dabar į sąvartyną atvežama daug daugiau atliekų negu tuomet, kai nebuvo vietinės rinkliavos. Atliekų surinkimo paslaugas teikiančios įmonės suinteresuotos jų surinkti kuo daugiau, nes su jais atsiskaitoma už į sąvartyną pristatytas surinktų atliekų tonas. Žinoma, dar trūksta konteinerių, kai kur per retai atvažiuoja šiukšliavėžės. Pastebėtina, kad nauja atliekų surinkimo sistema įsibėgėja. Tereikia viesiems vykdyti savo pareigas – komunalinėms įmonėms vežti, gyventojams – laiku mokėti rinkliavą, o VRSA– koordinuoti ir prižiūrėti, kad paslaugos kokybė tik gerėtų. Nekilnojamojo turto objekto savininkai į VRSA Vietinio ūkio skyrių arba seniūniją pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą gali kreiptis telefonu darbo dienomis įstaigos darbo darbo valandomis. Taip pat, atliekų išvežimo bei papildomų konteinerių užsakymo klausimais  (priklausomai nuo seniūnijos) galite kreiptis į UAB „Nemenčinės komunalininkas”, kontaktinis tel. (8~5) 238 11 57 arba UAB „Nemėžio komunalininkas”, kontaktinis tel. (8~5) 235 03 98, 235 09 78.

Shadow up