kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbimas dėl paraiškų teikimo daugiabučių namų modernizavimui finansuoti

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA) nuo 2017 m. gegužės 11 d. atnaujino paraiškų dėl daugiabučių namų modernizavimo finansavimo priėmimą ir vertinimą.


VIPA kviečia teikti paraiškas dėl daugiabučių namų modernizavimo finansavimo. Dėl finansavimo gali kreiptis (teikti paraiškas) – projekto administratorius, kuris yra Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas kaip bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Paraišką galite užpildyti VIPA interneto svetainėje: http://vipa.lt/puslapis/paraisku_teikimas.

Su paraišką teikiami papildomi dokumentai:

1. Projekto administratoriaus pasirašyta paskolos paraiška.

2. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo arba balsavimo raštu protokolas su priedais.

3. Rašytiniai įrodymai apie tinkamą informavimą apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu (duomenys apie išsiųstus registruotu paštu pranešimus apie susirinkimą ir jo darbotvarkę arba rašytinis visų patalpų savininkų supažindinimas apie vyksiantį susirinkimą ir jo darbotvarkę, kiti duomenys, patvirtinantys teisės aktų reikalavimų laikymąsi).

4. Nekilnojamojo turto registro išrašas apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus ir patalpas daugiabučiame name.

5. Įgaliojimai atstovauti savininkams, jei savininkai yra juridiniai asmenys, arba priimant sprendimus dalyvavo ne patys savininkai tiesiogiai.

6. Informacija apie daugiabučio namo savininkų atsiskaitymus ir (arba) įsiskolinimus už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas.

7. Energinio naudingumo sertifikatas ir investicijų planas, suderintas su atsakinga institucija.

8. Galiojančių projekto administratoriaus steigimo ir veiklos dokumentų kopijos:

8.1. jeigu projekto administratorius – bendrija – bendrijos registravimo pažymėjimas ir įstatai;

8.2. jeigu projekto administratorius – jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo – jungtinės veiklos sutartis;

8.3. jeigu projekto administratorius – bendrojo naudojimo objektų administratorius – savivaldybės kompetentingos institucijos sprendimas dėl administratoriaus skyrimo, administratoriaus įstatai, registravimo pažymėjimas;

8.4. jeigu projekto administratorius – savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius – jo, kaip juridinio asmens, steigimo ir veiklos dokumentai, savivaldybės tarybos sprendimas dėl administratoriaus skyrimo, pavedimo sutartis.

9. Fizinio asmens, kuris atstovauja projekto administratorių, asmens tapatybę ir atstovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai.

10. Projekto administratoriaus (juridinio asmens) paskutinių trejų patvirtintos metinės ir ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos.

11. Projekto administratoriaus (fizinio asmens) paskutinių metų metinių pajamų deklaracijų kopijos.

12. Projekto administratoriaus gebėjimų ir patirties aprašymas.

13. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros pažyma apie galimą suteikti de minimis pagalbos dydį asmenims, kurie savo bute ir kitose patalpose vykdo ūkinę veiklą.

Paraiškos popierinė versija (su lydraščiu) kartu su elektronine paraiškos versija (kompiuterinėje laikmenoje) bei papildomais dokumentais siunčiama registruotu paštu adresu: UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius, Lietuva arba pristatoma į VIPA.

Daugiau informacijos galite rasti VIPA interneto svetainėje: http://vipa.lt/puslapis/daugiabuciai.

Dėl išsamesnės informacijos lengvatinių paskolų daugiabučiams namams atnaujinti teikimo galite kreiptis telefonu (85) 203 4980 bei el. paštu daugiabuciai@vipa.lt.

Shadow up