kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui gyventojų užimtumo didinimu rūpinsis savivaldybės

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui pasikeitė ir Užimtumo įstatymo nuostatos. Iki šiol vykdytas Viešųjų darbų programas keičia Užimtumo didinimo programos, už kurių rengimą, organizavimą ir finansavimą atsakingos bus geriausiai savo gyventojų poreikius žinančios savivaldybės.


Savivaldybėms suteikus galimybę rengti užimtumo didinimo programas, birželio 30 dieną Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2017 m. II pusmečio užimtumo didinimo programą, didinančią Vilniaus rajono gyventojų užimtumą bei socialinę gerovę.

Pagrindinis šios programos tikslas yra padėti sunkiai besintegruojantiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas, mažinti socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių, atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius bei padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą.

Pirmenybė dalyvauti programoje bus teikiama bedarbių, įregistruotų Vilniaus teritorinės darbo biržos skyriuje tikslinėms grupėms:

- vyresni nei 50 metų amžiaus asmenys;
- piniginės socialinės paramos gavėjai;
- nėščios moterys, vaikų motinos (įmotės) arba tėvai (įtėviai), vaiko globėjai, rūpintojai ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius;
- grįžę iš laisvės atėmimo vietų.

Šių metų gegužės mėnesį Vilniaus rajone buvo registruota 64 085 darbingo amžiaus gyventojų. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus duomenimis 5 221 asmenys buvo registruoti kaip bedarbiai, kas 2017 m. gegužės mėn. duomenimis sudarė 8,5 proc. visų darbingų Vilniaus rajono gyventojų. Palyginus 2017 metų sausio ir gegužės mėnesių bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų duomenis, Vilniaus rajone pastebima bedarbių skaičiaus mažėjimo tendencija.

Daugiausia, net 3 400 bedarbių asmenų Vilniaus rajone yra vyresni nei 50 metų amžiaus. Piniginę socialinę paramą gauna 665 bedarbiai, tuo tarpu 330 asmenų užsiregistravusių Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriuje, tai nėščios moterys, motinos, tėvai ir globėjai besirūpinantys ir auginantys vaikus, asmenys prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius (1 Pav.). 


Siekiant užtikrinti šių metų I pusmečio pradėtų organizuoti viešųjų darbų tęstinumą ir atsižvelgiant į turimas lėšas, naujoje II pusmečio programoje numatyta tęsti teritorijos tvarkymo, socialinės bei visuomeninės paskirties objektų kvalifikacijos nereikalaujančius pagalbinius statybos ir remonto darbus, tvarkyti istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektus.

Įgyvendinant šioje Programoje iškeltus tikslus, per 2017 m. II pusmetį planuojama sukurti 28 darbo vietas.

Detaliau susipažinti su Vilniaus rajono savivaldybės 2017 m. II pusmečio užimtumo didinimo programa galite čia.

Shadow up