kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame pasinaudoti galimybe gauti smulkiojo ir vidutinio verslo finansinę paramą

Verslumo skatinimas ir nedarbo lygio mažinimas yra vienos iš prioritetinių Vilniaus rajono veiklos krypčių. Ypatingas dėmesys skiriamas smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuriam paremti Savivaldybėje veikia Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau SVV) rėmimo fondas. Vilniaus rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Vilniaus rajone, teikti paraiškas finansinei paramai gauti.


Smulkaus ir vidutinio verslo fondas prisideda kuriant Vilniaus rajone verslo rėmimo institucinę sistemą bei didinant verslo kūrimo potencialą, skatina rajono gyventojų verslumą, didina rajone veikiančių įmonių konkurencingumą, sudaro palankią aplinką kurti naujas bei išsaugoti senas darbo vietas.

Dėl finansinės paramos gavimo gali kreiptis SVV subjektai, t. y. labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei verslininkai – fiziniai asmenys, registruoti ir vykdantys veiklą Savivaldybės teritorijoje, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą), ūkininkai, viešosios įstaigos ir asocijuotos verslo struktūros, veikiančios bei įregistruotos Savivaldybės teritorijoje.

Įmonės, verslininkai bei ūkininkai kviečiami teikti paraiškas Savivaldybės paramai gauti, padengiant dalį išlaidų susijusių su informacinių, reklaminių leidinių parengimu ir leidyba, reklamos priemonių bei internetinių svetainių kūrimu, seminarų bei kvalifikacijos kėlimo kursais. Taip pat 2017 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimu SVV subjektai, steigiantys arba plečiantys gamybinę veiklą, gali gauti kompensaciją iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 eurų už patirtas išlaidas įsigyjant gamybinę įrangą. Populiariausiomis priemonėmis yra reklamos, gamybinės įrangos ir  parodų išlaidų kompensavimas t.y. išlaidos, kurios tiesiogiai prisideda prie verslo plėtros.

Vienas iš prioriteto skiriant Fondo paramą SVV subjektams yra sąlyga, jog įmonėse turėtų dirbti neįgalūs asmenys ir (ar) ne mažiau kaip 50 procentų įdarbintų darbuotojų tai Vilniaus rajono gyventojai.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos SVV subjektams sąlygas, prioritetus ir paramos teikimo tvarką galite rasti čia.

Kilus papildomiems klausimams, galite kreiptis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėją Aleksandrą Černiauskienę, el. p. aleksandra.cerniauskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 19 52, mob. +370 683 37 182.

Kviečiame teikti paraiškas paramai gauti iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo bei toliau sėkmingai investuoti į savo verslo modernizavimą ir plėtrą.

 

Shadow up