kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškas

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.


Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 5 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta tiesiogiai pristatyta savivaldybės administracijai (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, kab. 308a). Paraiškas galima teikti darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma 11745,00 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt penki eurai).

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistas Karol Pacyna, tel. 85 275 0077, el. paštas karol.pacyna@vrsa.lt.

Jam nesant konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, tel. 85 273 0253, el. paštas lilija.andruskevic@vrsa.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.00 val.


Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up