kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti verslo liudijimų įkainiai bei lengvatos 2020 m. Nustatyta lengvata emigrantams

Š. m. rugsėjo mėn. posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai bei Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašus.


Nesikeičiantys fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir taikomų lengvatų naujovės

Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajone vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, skatinti gyventojų užimtumą bei padidinti verslu užsiimančių asmenų skaičių, 2020 metams nusprendė nedidinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžių. Fiksuotas pajamų mokesčio dydis taikomas vykdomai veiklai neribojant teritorijos liks kaip ir 2018 m. – 684 Eur. Atsižvelgiant į veiklos rūšies mastą, paklausumą, pelningumą ir kt. savybes, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją), mokestis bus diferencijuojamas nuo 90 iki 240 Eur.

Mažiausias fiksuotų pajamų mokestis vienai dienai vykdant veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje sieks 0,25 Eur, didžiausias mokestis vienai dienai neribojant veiklos teritorijos – 1,87 Eur. 

Vilniaus rajono savivaldybė, skatindama verslumą rajone, taiko lengvatas bei teikia paramą verslininkams. Siekiant prisidėti prie emigracijos mažinimo ir grįžtamosios emigracijos skatinimo, Tarybos posėdžio metu patvirtintas papildytas Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas, nustatant lengvatą gyventojams, kurie grįžo į Lietuvą prieš 12 mėnesių, skaičiuojant nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos. 

 

Kasmet augantis išduodamų verslo liudijimų skaičius

2019 m. sausio–rugsėjo mėn., taikant 2018 m. patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos tarifus, Valstybinė mokesčių inspekcija išdavė 3 361 verslo liudijimą, surinkta 186 572 Eur gyventojų pajamų mokesčio.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, š. m. rugsėjo 2 d. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą, pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 1 vietą tarp rajonų savivaldybių (7 vietą iš 60 savivaldybių).

Iš visų išduotų liudijimų pagal vykdomą teritoriją daugiausia įsigyta verslo liudijimų vykdyti veiklą visoje Lietuvos Respublikoje, t. y. neribojant teritorijos – 35,80 proc., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 31,24 proc., konkrečioje (kitoje) savivaldybėje – 30,99 proc., mažiausiai įsigyta vykdyti veiklą visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus miestus – 1,97 proc.

Analizuojant Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis apie 2018-2019 (atitinkamo laikotarpio) metais įsigytus verslo liudijimus visoms veikloms, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, pajamų mokestis, palyginti 2018 m. ir 2019 m. atitinkamus laikotarpius, padaugėjo apie 3 proc., į biudžetą, palyginti su praeitais metais, surinkta papildomai 28 246 Eur.

Daugiausia verslo liudijimų buvo įsigyta paslaugų – 2 904 (2018 m. – 2 835), prekybos – 455 (2018 m. – 423) bei gamybos – 172 (2018 m. įsigijo verslo liudijimų – 184) srityse.

Lengvatinių verslo liudijimų 2019 m., palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, taip pat padaugėjo – nuo 1 361 iki 1 401. Bendra lengvatų suma nuo mokėtinos sumos 2019 m. siekė 18 199 Eur, t. y. suteikta lengvatų 6 807 Eur daugiau negu 2018 m. – 11 390 Eur.

Daugiausia lengvatinių verslo liudijimų įsigijo asmenys, turintys bedarbio statusą (pagal nustatytą tvarką įregistruoti teritorinėje užimtumo tarnyboje) – 873 asm., lengvatų suma – 6 766 Eur. Taip pat asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus (165 asm.), lengvatų suma – 3 791 Eur bei 142 neįgalūs asmenys, lengvatų suma – 1 747 Eur.

Asmuo, įsigydamas verslo liudijimą, avansu sumoka pajamų mokestį už pajamas iš verslo liudijime nurodytos veiklos, kurią vykdo jis pats ar kartu su jo verslo liudijime nurodytais asmenimis. Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą turi teisę dalyvauti tik vienas iš šių šeimos narių: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokėtinas fiksuoto dydžio pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu verslo liudijimas išduodamas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, nustatytas metinis fiksuoto dydžio pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš dienų, kurioms išduodamas verslo liudijimas, skaičiaus.

 

Vilniaus rajono savivaldybė džiaugdamasi drąsiai nusiteikusiųjų, turinčių gerų verslo idėjų asmenų iniciatyvumu kurti verslą Vilniaus rajone ir toliau sieks nustatyti patrauklų verslo liudijimo mokestį bei sudaryti palankias sąlygas fiziniams asmenims pradėti savo verslą.

Primename apie galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, verslininkams, ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir asocijuotoms verslo struktūroms, veikiančioms Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas paramai gauti iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo. Didinkime kartu smulkaus ir vidutinio verslo gyvybingumą Vilniaus rajone.Fiksuotas pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašas.

Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigysiantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašas.

Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas

 

Shadow up