kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darbuotojų informacija
Taryba -> Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Švietimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Švietimo skyriaus funkcijos:

 

1. Švietimo skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
1.1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus Savivaldybės institucijoms;
1.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas Savivaldybės investicines programas, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
1.3. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
1.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas švietimo įstaigų duomenų teikimas. Konsultuoja švietimo įstaigas, derina jų bendrus poreikius diegiant švietimo įstaigų informacines sistemas;
1.5. organizuoja ir tvarko Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
1.6. koordinuoja Savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais, dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;
1.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
1.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
1.9. vykdo Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų priežiūrą savivaldybėje;
1.10. dalyvauja vykdant Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimą;
1.11. organizuoja Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
1.12. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
1.13. vykdo Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones; vykdo Vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo priežiūrą;
1.14. inicijuoja Savivaldybės švietimo įstaigų direktorių tarybos kūrimąsi ir koordinuoja jos veiklą;
1.15. derina Savivaldybės švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų pedagogų i darbuotojų darbo užmokesčio sąrašus, ugdymo planus;
1.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir pasirašyti bei organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
1.16.1. Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, Savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;
1.16.2. Savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
1.16.3. pritarimo Savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams;
1.16.4. asmenų priėmimo į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;
1.16.5. neformaliojo švietimo programų vykdymo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
1.16.6. Savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
1.16.7. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; Savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
1.16.8. mokinių gyvenimo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

1.16.9. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
1.16.10. Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais kelionės išlaidu kompensavimo teisės aktų nustatytą tvarka; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
1.16.11. klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo mokykloms konkretiems mokslo metams;
1.16.12. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
1.16.13. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
1.16.14. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
1.16.15. Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais, Savivaldybės turto nuomos, ilgalaikio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.
1.17 rengia kitus Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus.
2. Švietimo skyrius gali atlikti ir kitas funkcijas pavestiems uždaviniams atlikti.

Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Vedėja Sofija Segen
sofija.segen@vrsa.lt
Rodyti 434 +370(5)2755071
Vedėjo pavaduotoja Janina Klimaševska
janina.klimasevska@vrsa.lt
Rodyti 431 +370(5)2751997
Sekretorė/referentė Regina Stupak
regina.stupak@vrsa.lt
Rodyti 431 +370(5)2752821
Vyr. specialistė Alicija Balcevič
alicija.balcevic@vrsa.lt
Rodyti 435 +370(5)2400734
Vyr. specialistė Božena Šarandina
bozena.sarandina@vrsa.lt
Rodyti 427 +370(5)2636200
Vyr. specialistė Božena Tyčino
bozena.tycino@vrsa.lt
Rodyti 428 +370(5)2109684
Vyr. specialistė Dorota Voitiukevič
dorota.voitiukevic@vrsa.lt
Rodyti 428 +370(5)2401075
Vyr. specialistė Genovaitė Karvelienė
genovaite.karveliene@vrsa.lt
Rodyti 427 +370(5)2401170
Vyr. specialistė Giedrė Vaičiūnienė
giedre.vaiciuniene@vrsa.lt
Rodyti 427 +370(5)2401243
Vyr. specialistas Jaroslav Suboč
jaroslav.suboc@vrsa.lt
Rodyti 430 +370(5)2400902
Vyr. specialistas Konrad Michalkevič
konrad.michalkevic@vrsa.lt
Rodyti 428 +370(5)2532319
Vyresn. specialistė Nadežda Gaidamovič
nadezda.gaidamovic@vrsa.lt
Rodyti - 864028753
Vyr. specialistė Nijola Ragucka
nijola.ragucka@vrsa.lt
Rodyti 435 +370(5)2751541
Vyr. specialistė Violeta Purpurovič
violeta.purpurovic@vrsa.lt
Rodyti 430 +370(5)2750622
Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-18 22:00:23
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2022     
Sausis
P A T K Pn Š S
     0102
030405