kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

Vilniaus rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-182 „Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb0c07e0b9a011e98451fa7b5933515d bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtomis Lėšų naudojimo rekomendacijomis http://www.am.lt/VI/index.php#a/10882, kiekvienas žemės sklypo, kuriame medžioklė nėra uždrausta, savininkas, valdytojas ir naudotojas (toliau – Pareiškėjas), numatęs diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. liepos 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti.

Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

 • repelentų pirkimas;
 • miške esančių želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 • miškų aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 • medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (pvz., paprastoji kriaušė, miškinė obelis, paprastasis ąžuolas, karklas, gluosnis, drebulė, šermukšnis, europinis ir karpotasis ožekšnis ir pan.) pirkimas ir įveisimas;
 • daugiamečių aukštaūgių augalų (pvz., topinambas (bulvinė saulėgrąža), kmynai, daugiametis pašarinis lubinas ir pan.) pirkimas ir įrengimas aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas ir suteikiančių jiems prieglobstį;
 • specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
 • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
 • miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
 • laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
 • bebraviečių ardymo darbai;
 • kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, pirkimas;
 • vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas.
 • Kitos priemonės, kurios atitinka Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje, ir kurias galima priskirti šiose rekomendacijose nurodytoms priemonių grupėms.

Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-03 įsakymu Nr. A27(1)-284 sudaryta Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliuose, miškui ir ūkiniams gyvūnams bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisija. Vėliau pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Pareiškėjas, įgyvendinęs savo lėšomis Prevencijos priemones, iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia Vilniaus rajono administracijos direktoriui su priemonių įgyvendinimu susijusius dokumentus (darbo sutartis, PVM sąskaitas-faktūras ir kitą reikalingą dokumentaciją). Prevencijos priemonių įgyvendinimo darbų perdavimo ir priėmimo aktą suderina ir pasirašo seniūnijos, kurioje yra žemės sklypas, seniūnas ir žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, įgyvendinęs Prevencijos priemones. Jei prevencijos priemones įgyvendino žemės sklypo naudotojas, darbų perdavimo ir priėmimo aktą taip pat pasirašo žemės sklypo savininkas ar valdytojas.

Lėšos konkrečių Prevencijos priemonių įgyvendinimui kompensuoti skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos siūlymą ir neviršinant Specialiojoje programoje medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Prevencijos priemonėms numatytų lėšų.

Paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti teikiamos Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius. Papildoma informacija teikiama telefonu 273 12 90 arba el. paštu ceslava.apolevic@vrsa.lt.

Grįžti
Shadow up