kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas

Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei atitinkantiems Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų reikalavimus, finansiškai remti.

 

Finansinės paramos formos ir sąlygos:

- dalinis ar visiškas palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) - dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 3000 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėn.;

- seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas - iki 100 proc., bet ne daugiau 300 Eur per kalendorinius metus. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, pageidaujantis gauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensaciją, gali kreiptis į Savivaldybę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo mokymų pabaigos;

- verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir savo verslą pradedantiems bedarbiams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų dengimas – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur per metus, verslo misijoje – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 600 Eur per metus;

- informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms padengti iki 700 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus;

- internetinių svetainių kūrimo išlaidoms padengti iki 500 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus;

- paslaugų kelio ženklų su nuoroda į kaimo turizmo sodybą, stovyklavietę ir pan. pagaminimo išlaidoms padengti iki 700 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus;

- išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant gamybinę veiklą, kompensuoti, kai vienam paramos gavėjui iš SVV rėmimo lėšų kompensuojama iki 50 procentų išlaidų už gamybinės  įrangos įsigijimą, bet ne daugiau kaip 1500 Eur. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

Vienu metu tam pačiam paramos gavėjui galima taikyti ne daugiau kaip dvi iš minėtų finansinės paramos formų.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Verslo subjektas, norintis gauti paramą, turi užpildyti prašymo formą ir pateikti kitus, prašymo formoje nurodytus dokumentus, kurie susiję su numatoma gauti parama. Parama skiriama komisijos teikimu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

Paslaugos suteikimo trukmė

Fondo veiklą administruoja ir sprendimus dėl paramos skyrimo priima Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija posėdžio metu. Komisijos posėdis inicijuojamas pagal poreikį.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistę Ingą Kucevič tel.: (8 5) 275 5064, el. p. inga.kucevic@vrsa.lt


Papildoma informacija:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2217530577a11e9975f9c35aedfe438

Grįžti
Shadow up