kaires_puses_index
 


Zobacz, jakie uchwały podjęli radni Samorządu Rejonu Wileńskiego

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni przyjęli szereg uchwał dotyczących inwestycji w ekologię i rozwój wsi. Pochylili się też nad wieloma kwestiami oświatowymi.


Modernizacja systemów ogrzewania

Samorząd Rejonu Wileńskiego nadal konsekwentnie korzysta ze środków finansowanego przez Unię Europejską programu działań na rzecz zmian klimatu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i mieszkalnych” i odnawia systemy grzewcze budynków publicznych. Podczas posiedzenia radni podjęli uchwałę o modernizacji systemu ogrzewania budynku ambulatorium w Miednikach. Stary opalany węglem kocioł zostanie wymieniony na kocioł na biopaliwo. Modernizacja systemu grzewczego ma się przyczynić do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, a także do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Gmina wie już z doświadczenia, że najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii sprawdzają się. Już pełną parą działają panele fotowoltaiczne zainstalowane w rejonowych placówkach opieki zdrowotnej – Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego i przychodni w Niemenczynie. Wytwarzana energia elektryczna jest wykorzystywana na własne potrzeby placówek – oświetlenie, praca sprzętu medycznego i komputerowego.


Wspieranie inicjatyw lokalnych


Na posiedzeniu Rady podjęto również uchwałę o zatwierdzeniu projektu „Chcę rosnąć w otoczeniu kultury i tradycji”, zainicjowanego przez żłobek-przedszkole w Mejszagole. Finansowanie projektu ma być pozyskane w ramach działania „Zachowanie tożsamości kulturowej i tradycji, propagowanie aktywności i obywatelskości mieszkańców, wsparcie wspólnych inicjatyw” według strategii rozwoju obszarów wiejskich „Strategia rozwoju lokalnego rejonu wileńskiego 2014-2020”. Po zatwierdzeniu uchwały oddziały Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny – Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w dworze Houwaltów w Mejszagole i Muzeum Prałata Józefa Obrembskiego będą mogły uczestniczyć w realizacji lokalnego projektu jako partnerzy.

Realizacja tego projektu ma się przyczynić do zachowania i pielęgnowania tożsamości kulturowej, tradycji (podkreślając wyjątkowość), wspierania wspólnych inicjatyw lokalnych mieszkańców Mejszagoły. W ramach projektu zostaną zorganizowane wydarzenia kulturalne i edukacyjne przy udziale wspólnoty miasteczka. Planowana wartość projektu to około 22,5 tys. euro.

Rozważając kwestie inwestycyjne, radni zatwierdzili również lokalne projekty, które pozwolą zaaranżować przestrzenie publiczne we wsiach Rudowsie i Rukojnie w celu dostosowania ich do potrzeb rekreacyjnych mieszkańców. Działania projektowe obejmują porządkowanie i wyposażanie przestrzeni publicznej i infrastruktury w celu stworzenia bezpiecznego, atrakcyjnego i komfortowego środowiska życia i wypoczynku mieszkańców. Według wstępnych obliczeń, wartość każdego planowanego projektu wyniesie około 200 tys. euro. Maksymalna kwota dofinansowania z UE wynosi 55 tys. euro, reszta zostanie sfinansowana z budżetu Samorządu.


Nowa grupa przedszkolna


Rada zatwierdziła program edukacji przedszkolnej żłobka-przedszkola w Mejszagole. Zaktualizowany program edukacji przedszkolnej pomoże wychowawcom przedszkolnym w zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych rodzin wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym, w rozwijaniu samodzielności dzieci, pewności siebie, kreatywności, umiejętności uczenia się i kształtowania podstaw zdrowego stylu życia.

Podjęto ważną uchwałę dotyczącą utworzenia nowej grupy przedszkolnej w szkole-przedszkolu „Kolorowy latawiec” w Wojdatach i zatwierdzenia regulaminu tej placówki edukacyjnej. Od 1 września przyjmie ona dzieci w wieku od 2 lat. Biorąc pod uwagę potrzebę mieszkańców w zakresie wczesnej edukacji przedszkolnej w gminie Pogiry oraz możliwości placówki, zostanie utworzona dodatkowa litewska grupa przedszkolna dla dzieci od 2 lat.

W najbliższym czasie pojawi się jeszcze więcej grup żłobkowych. Obecnie trwają prace przy rozbudowie przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach, gdzie planowane jest utworzenie 6 dodatkowych grup przedszkolnych.

Podczas posiedzenia radni zatwierdzili dokumenty planowania przestrzennego i podjęli decyzje dotyczące formowania terenów przeznaczonych na potrzeby publiczne.

Zatwierdzono decyzje w sprawie przygotowania planów ogólnych poziomie lokalnym wsi Gałgi (gmina Mickuny) i wsi Prepoły (gmina Zujuny). Na podstawie tych planów będą nakreślone kierunki rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego terytorium, zoptymalizowana zostanie struktura urbanistyczna, infrastruktura społeczna i inżynieryjna, przewidziane racjonalne wykorzystanie zasobów podziemnych, gruntów rolnych, lasów, innych zasobów naturalnych, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, krajobrazu i różnorodności biologicznej i in.

Jedną z ostatnich kwestii w porządku obrad Rady były decyzje dotyczące formowania terytoriów przeznaczonych na potrzeby publiczne we wsi Pilakolnia (gmina wiejska Niemenczyn) oraz w miasteczku Mejszagoła.

Więcej informacji na temat decyzji podjętych na posiedzeniu Rady, ich realizacji oraz innych aktualii można znaleźć na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt

Istnieje też możliwość oglądania transmisji posiedzeń Rady przez Internt, a także nagrań wideo z poprzednich posiedzeń TUTAJ.


Tłumaczenie L24.lt
Foto. vrsa.lt

 

Shadow up