*alt_site_homepage_image*

Neformalusis vaikų švietimas

decoration

Kiekvienas mokinys popamokinę veiklą gali pasirinkti ir lankyti savo mokykloje arba Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokykloje ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloje.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdo muzikos, dailės, kitos menų, sporto mokyklos, Lietuvos aukštosios mokyklos, taip pat pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą gamtamokslio, technologinio, inžinerinio, matematinio ugdymo atviros prieigos centro veiklos aprašą veiklą vykdančios švietimo įstaigos.

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, Savivaldybėje įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos, leidžiančios mokiniams papildomai rinktis kalbų, menų, sporto, sveikos gyvensenos, šokių, techninės kūrybos, pilietinio, socialinio, etninio ugdymo ir kitų krypčių programas. – tai yra apie NVŠ programas, finansuojamas iš Valstybės skiriamų lėšų; suma vienai NVŠ programai finansuoti mokiniui yra 15–20 eurų. Šią sritį kuruoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Violeta Purpurovič. 

Į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas (muzikos, meno ir sporto mokyklas) priimami Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys 6-15 metų amžiaus vaikai/mokiniai ir suaugę asmenys.

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikia 4 neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos:

Muzikos ir meno mokyklose vykdomos neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos yra mokamos, tačiau mokestis už muzikos/meno mokyklos lankymą vienas mažiausių palyginus su kitomis savivaldybėmis.

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykloje mokiniai gali rinktis bokso, biatlono, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, slidinėjimo, stalo teniso, šaudymo, tinklinio, žolės riedulio, imtynių sporto šakas. Sporto mokyklos lankymas yra nemokamas. 

Mokiniai į Vilniaus rajono muzikos, meno ir sporto mokyklas priimami pateikę šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos tėvų (globėjų) prašymą;
  • vaiko asmens dokumento kopiją;
  • pažymą apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos muzikos, meno, sporto mokyklos;
  • 3x4 dydžio nuotrauką (1vnt.).

Informacija apie neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajone skelbiama čia: https://www.vrsa.lt/svietimas/bendrasis-ir-neformalusis-ugdymas/neformalusis-ugdymas/931.  


Kontaktinis asmuo: Švietimo skyriaus vyr. specialistė Božena Šarandina, tel. +370 (5) 263 6200, el. paštas Bozena.Sarandina@vrsa.lt.  

Pažymėti klaidą
Loading