*alt_site_homepage_image*

Augintiniai ir gyvūnai

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Augintiniai ir gyvūnai

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmenims teisę įsigyti, laikyti, dresuoti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Asmenys, norintys dresuoti pavojingus šunis, turi atitikti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1-3 punktų reikalavimus ir turėti šunų laikytojus vienijančios asociacijos išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama dresuotojo kvalifikacija.

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims.

Leidimas išduodamas per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, pateikimo dienos.

Fizinis asmuo, norintis gauti leidimą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui (Viešosios tvarkos skyriui) pateikia:
- prašymą, kuriame nurodoma asmens vardas, pavardė, kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Pateiktiems duomenims sutikrinti asmuo pateikia asmens pasą arba asmens tapatybės kortelę;
- pažymos apie asmens gyvenamosios vietos deklaravimą kopiją;
- Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos pažymą apie gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotas pažymas, kad jis ir su juo gyvenantys asmenys neteisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
- pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad jis ir su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.
- pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.

Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui (Viešosios tvarkos skyriui) pateikia:
- prašymą (pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens), kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris; už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris;
- juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją;
- pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra išnykęs arba panaikintas;
- pavojingam šuniui išduotą Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.
Juridinių asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, o fizinio asmens – fizinio asmens parašu.
Už leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs asmuo.
Pažeidus Taisyklių reikalavimus, leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas arba per vienerius metus šios Taisyklės pakartotinai pažeidžiamos, leidimas panaikinamas.

Leidimas panaikinamas: 
-jei nustatoma, kad leidimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys ar suklastoti dokumentai;
-jei leidimo galiojimo laikotarpiu atsakingas asmuo ar su juo kartu gyvenantys asmenys buvo įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jų teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;
-jei per metus nuo leidimo išdavimo datos atsakingas asmuo neįsigyja pavojingo šuns.
Sustabdžius leidimo galiojimą ir įgaliotam pareigūnui nustačius, kad pažeidimų pašalinimo laikotarpiu atsakingas asmuo negali turėti pavojingo šuns, pavojingas šuo atsakingo asmens rašytiniu nurodymu, patvirtintu įgalioto pareigūno, perduodamas prižiūrėti kitam leidimą turinčiam asmeniui ar karantino tarnybai. Atsakingas asmuo privalo karantino tarnybai sumokėti nustatytą mokestį už pavojingo šuns laikymą ir priežiūrą. 

Leidimų išdavimas nemokamas.

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikymo, priežiūros ir laikinosios globos užtikrinimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymą, laikymą ir priežiūrą, kurią organizuoja ir koordinuoja seniūnijos pagal Savivaldybės administracijos su paslaugų teikėju sudarytą paslaugų teikimo sutartį. Visi bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai, kurių gaudymą organizuoja seniūnija arba apie kuriuos praneša juos sulaikę asmenys, negalintys laikyti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų, perduodami laikinam gyvūno globėjui, o bešeimininkiai ir bepriežiūriai ūkiniai gyvūnai – galinčiam laikinai globoti ūkinį gyvūną ūkinių gyvūnų laikytojui.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tomaš Daukševič tel. +370 5 275 5663

Aprašymas interesantui: Asmuo, priglaudęs bepriežiūrį ar bešeimininkį gyvūną, ne vėliau kaip per 3 dienas turi pranešti apie tokį gyvūną policijai, seniūnijai ar Viešosios tvarkos skyriui.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių laikymosi užtikrinimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių laikymosi užtikrinimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tomaš Daukševič tel. +370 5 275 5663

Aprašymas interesantui: Skundus, prašymus, pranešimus dėl gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklų pažeidimų, su turimais faktiniais įrodymais, galima siųsti savo seniūnijai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai arba Viešosios tvarkos skyriui.

Kiti paslaugos vykdytojai: Ježi Tomaševski, tel. +370 5 240 1308, el. p. jezi.tomasevski@vrsa.lt;
Jurijus Koreivo, tel. +370 5 240 1670, el. p. jurij.koreivo@vrsa.lt;
Barbara Zacharevič, tel. +370 5 240 1050, barbara.zacharevic@vrsa.lt.

Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimas ir perdavimas laikinai globai

Paslaugos aprašymas: Pavojingo šuns paėmimą ir perdavimą laikinai globoti organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
Šunys gali būti paimami tik nustačius Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ar kituose teisės aktuose įtvirtintus šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo ar pardavimo reikalavimų pažeidimus: 1. pavojingo šuns savininkas (toliau – Savininkas) neturi Savivaldybės administracijos išduoto leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – Leidimas); 2. šuns Savininkas įrašomas į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; 3. Savininkas nuteisiamas už tyčinį smurtinį nusikaltimą; 4. Savininkas gyvena kartu su asmeniu, įrašytu į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos arba teistu už tyčinį smurtinį nusikaltimą ir jo teistumas neišnykęs arba nepanaikintas; 5. panaikintas Leidimas; 6. mirus Savininkui, o įpėdiniui nepriėmus palikimo arba įpėdiniui atsisakyta išduoti Leidimą; 7. mirus Savininkui, kol įpėdiniui bus išduotas Leidimas; 8. sustabdytas Leidimo galiojimas, kol bus pašalinti Leidimo sustabdymo pagrindai; 9. kai Pavojingas šuo netenka Savininko globos; 10. kitais Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, nustatęs ar gavęs pranešimą apie minėtų aplinkybių atsiradimą, privalo ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas įvykdyti patikrinimą ir priimti sprendimą dėl šuns paėmimo (nepaėmimo). Nusprendus šunį palikti Savininkui, apie priimtą sprendimą raštu informuojamas gyvūno Savininkas ir pranešimą pateikęs asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė:  20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Viešosios tvarkos skyrius

Paslaugos vadovas: Tadeuš Buiko tel. +370 5 275 3147

Paslaugos vykdytojas: Tomaš Daukševič tel.+370 5 275 5663

Aprašymas interesantui: Pavojingų šunų paėmimo ir jų perdavimo laikinai globoti procedūroje dalyvauja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo, seniūnas pagal administruojamą teritoriją, paslaugos teikėjas (toliau – Laikinasis globėjas), su kuriuo Savivaldybės administracija yra sudariusi sutartį dėl pavojingų šunų paėmimo ir laikinosios globos paslaugų teikimo. Taip pat gali dalyvauti kiti Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnai. Jeigu būtina užtikrinti viešąją tvarką, paimant šunį dalyvauja policijos pareigūnai.
Paėmus šunį, surašomas šuns paėmimo ir perdavimo aktas. Aktas surašomas trimis egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas paimto šuns Savininkui, kitas – Laikinam globėjui, o trečias lieka šuns paėmimą organizavusiam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui. Jei šuns Savininkas atsisako pasirašyti ar dėl kitų priežasčių nepasirašo akto, tai pažymima akte.
Paslaugos atlikimą organizuoja bei juos vykdymą kontroliuoja seniūnija, kurios teritorijoje vykdomas pavojingo šuns paėmimas.


Reglamentuojantys teisės aktai: